Hírek Amerikai hirek A Twit­ter vég­le­ge­sen eltil­tot­ta Donald Trum­pot a közös­sé­gi oldal használatától

A Twit­ter vég­le­ge­sen eltil­tot­ta Donald Trum­pot a közös­sé­gi oldal használatától

A Twit­ter vég­le­ge­sen eltil­tot­ta Donald Trump volt ame­ri­kai elnö­köt a közös­sé­gi oldal hasz­ná­la­tá­tól – jelen­tet­te be szer­dán a San Franciscó‑i szék­he­lyu vál­la­lat pénz­ügyi vezér­igaz­ga­tó­ja a CNBC ame­ri­kai televízióban.

Ned Segal hoz­zá­tet­te: a tila­lom akkor is vég­le­ges, ha a volt elnök 2024-ben újra elin­dul az elnö­ki posz­tért folyó küzdelemben.

A sza­bá­lya­ink sze­rint, ha eltá­vo­lí­ta­nak a plat­form­ról, akkor vég­le­ge­sen eltá­vo­lí­ta­nak a plat­form­ról, füg­get­le­nül attól, hogy kom­men­tá­tor, pénz­ügyi igaz­ga­tó, vagy volt vagy jelen­le­gi köz­tiszt­vis­e­lo vagy

– fogal­ma­zott Segal. A leg­na­gyobb közös­sé­gi olda­lak és inter­ne­tes vide­ó­meg­osz­tó por­tá­lok a Capi­to­li­um­nál janu­ár­ban tör­tént ese­mé­nyek után egy­más után dön­töt­tek arról, hogy eltilt­ják a volt elnö­köt fiók­ja­i­nak használatától.

Dön­té­se­i­ket leg­in­kább azzal magya­ráz­ták, hogy sze­rin­tük Donald Trump gyúj­tó han­gú beszé­de és közös­sé­gi felü­le­te­in meg­je­lent üze­ne­tei okoz­ták a zavar­gá­so­kat. Koráb­ban hatá­ro­zat­lan idore meg­hosszab­bí­tot­ta Trump fel­hasz­ná­lói fiók­já­nak til­tá­sát a You­Tu­be vide­ó­meg­osz­tó inter­ne­tes por­tál is. A volt elnök fiók­ját eloször janu­ár 13-án füg­gesz­tet­te fel a Goog­le tulaj­do­ná­ban lévo vál­la­lat, majd janu­ár­ban több­ször beje­len­tet­ték a til­tás meghosszabbítását.

Donald Trump letil­tott You­Tu­be-csa­tor­ná­já­nak csak­nem 2,8 mil­lió fel­irat­ko­zó­ja van.

Mark Zuc­ker­berg, a Face­book vezet­o­je szin­tén janu­ár ele­jén jelen­tet­te be, hogy Donald Trump Face­book- és Ins­ta­gram-fiók­ját is hatá­ro­zat­lan idore letilt­ják, ugyan­is – mint fogal­ma­zott – “egy­sze­ru­en túl nagy koc­ká­za­tot jelent”, ha tovább­ra is lehe­to­vé teszik, hogy a volt elnök hasz­nál­ja eze­ket a plat­for­mo­kat. Eloször janu­ár ele­jén dön­tött úgy a Twit­ter is, hogy tar­tó­san és hatá­ro­zat­lan idore fel­füg­gesz­ti a volt elnök fiók­ját. A közös­sé­gi oldal tulaj­do­no­sa akkor, saját Twit­ter-olda­lán köz­zé­tett üze­ne­té­ben leszö­gez­te: nem örül a dön­tés­nek, ame­lyet gon­dos mér­le­ge­lés után hoz­tak meg. Jack Dor­sey elis­mer­te ugyan­ak­kor, hogy az ehhez hason­ló dön­té­sek veszé­lyes pre­ce­denst teremt­het­nek, továb­bá tönk­re­te­he­tik a nyil­vá­nos vitát és meg­oszt­hat­ják az embereket.

For­rás: MTI