Hírek Amerikai hirek A Twit­ter nem enge­di a fel­hasz­ná­ló­i­nak, hogy láj­kol­ják a NEKI nem tet­sző tartalmakat

A Twit­ter nem enge­di a fel­hasz­ná­ló­i­nak, hogy láj­kol­ják a NEKI nem tet­sző tartalmakat

Már azt is meg­mond­ják, hogy mi tetsz­het és mi nem.

A Twit­ter egy új funk­ci­ó­ja nem enge­di a fel­hasz­ná­ló­i­nak, hogy a nekik nem tet­sző üze­ne­te­ket láj­kol­ják – töb­bek között Trump bizo­nyos meg­osz­tá­sa­it – és érte­lem­sze­rű­en azt, hogy lás­sák, hogy mely isme­rő­sük­nek tet­sze­nek ezek, vagy sem.

Trump „letil­tott” üze­ne­te­i­nek mind­egyi­ke a válasz­tá­si csa­lás­ról szól, ami a Twit­te­ren külö­nö­sen meg­le­pő, hiszen itt még a pedo­fil és uszí­tó­an fehé­r­el­le­nes (értsd: nép­ir­tás­ra buz­dí­tó) tar­tal­ma­kat is védi a „szó­lás­sza­bad­ság” a fej­lesz­tők szerint.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok elnö­két viszont, úgy tűnik, nem ille­ti meg ez a szabadság.

For­rás: 888​.hu