Hírek Amerikai hirek A Twit­ter és a Face­book is cen­zú­ráz­za a Biden-csa­lá­dot komp­ro­mit­tá­ló tartalmakat

A Twit­ter és a Face­book is cen­zú­ráz­za a Biden-csa­lá­dot komp­ro­mit­tá­ló tartalmakat

A Donald Trump ame­ri­kai elnö­köt elő­sze­ret­tek cen­zú­rá­zó vagy épp fel­cím­ké­ző Twit­ter és Face­book betil­tot­ta azok­nak a leve­lek­nek és doku­men­tu­mok­nak a köz­zé­té­te­lét, ame­lyek tanú­sá­ga sze­rint Joe Biden demok­ra­ta elnök­je­lölt fiá­nak, Hun­ter Biden­nek az ukraj­nai kor­rup­ci­ós ügye­i­vel kap­cso­lat­ban szol­gál­nak újabb bizonyítékokkal. 

Az ügy rég­óta tyúk­szem a demok­ra­ta poli­ti­kus láb­fe­jén, a minap pedig a The New York Post hozott nyil­vá­nos­ság­ra újabb rész­le­te­ket. A lap által közölt e‑mailekből kide­rült, hogy Hun­ter Biden már egy évvel koráb­ban bemu­tat­ta az akkor Barack Oba­ma alel­nök­eke­ként dol­go­zó apját a Buris­ma ukrán ener­ge­ti­kai cég leg­főbb veze­tő­i­nek, aki – pozí­ci­ó­já­val vissza­él­ve nyo­mást gya­ko­rolt az ukrán kor­mány­za­ti tiszt­ség­vi­se­lők­re annak érde­ké­ben, hogy rúg­ják ki a Buris­ma eset­le­ges kor­rup­ci­ós ügye­it vizs­gá­ló főügyészt.

Van takar­gat­ni­va­ló­ja a Biden-csa­lád­nak Mint ahogy arról koráb­ban a Magyar Nem­zet is beszá­molt, Hun­ter Biden 2014-től volt a Buris­ma igaz­ga­tó­ta­ná­csá­nak tag­ja, busás – havi 50 ezer dol­lá­ros – java­dal­ma­zá­sért, hol­ott nem volt sem­mi­lyen cég­ve­ze­té­si tapasz­ta­la­ta. Kap­cso­la­ta a Buris­má­val, és más, jöve­del­me­ző kínai és orosz­or­szá­gi üzle­tei már koráb­ban ismer­tek vol­tak, az azon­ban nem, hogy az apját ő hoz­ta össze az ukrán ener­ge­ti­kai vál­la­lat veze­tő­i­vel. Egy 2015 máju­sá­ban kel­te­zett elekt­ro­ni­kus levél­ből kide­rült, hogy Vadim Pozsarsz­kij, a Buris­ma igaz­ga­tó­ta­nács­nak egyik tanács­adó­ja meg­kö­szön­te Hun­ter Biden­nek, hogy bemu­tat­ta őt az apjá­nak. Egy esz­ten­dő­vel koráb­ban ugyan­ez az ukrán szak­em­ber levél­ben fel­ve­tet­te Hun­ter Biden­nek, hogy „miként tud­ná lat­ba vet­ni a befo­lyá­sát” az ukrán vál­la­lat érdekében.

A most nyil­vá­nos­ság­ra került doku­men­tu­mok alap­ján a The Wall Street Jour­nal rámu­ta­tott: nem iga­zak Joe Biden koráb­bi állí­tá­sai, misze­rint soha nem beszélt a fiá­val annak üzle­ti ügyeiről.

– Nem is kér­dé­ses, hogy szaf­tos ügy ez, és a New York Post, vala­mint Trump ügy­véd­je, Rudy Giu­li­a­ni sze­rint még szaf­to­sabb lesz

– írta a The Wall Street Jour­nal, idéz­ve Giu­li­a­ni szer­dai Twit­ter-bejegy­zé­sét is. Az újabb fej­le­mé­nyek­re Donald Trump is szin­te azon­nal rea­gált. Az ame­ri­kai elnök a Twit­te­ren azt írta:

– Egy­ér­tel­mű­en lát­hat­juk, hogy (Joe) Biden kor­rupt poli­ti­kus, aki­nek nem is len­ne sza­bad meg­en­ged­ni, hogy indul­jon (az elnökválasztáson).

Az elnök egy későb­bi poszt­já­ban arra is rámu­ta­tott: bor­zal­mas, ahogy a Face­book és a Twit­ter keze­li a nap­vi­lá­got látott e‑mailek ügyét, és másik bejegy­zés­ben pedig köve­tel­te: Joe Biden hoz­za nyil­vá­nos­ság­ra az összes e‑mailjét.

So ter­rib­le that Face­book and Twit­ter took down the sto­ry of “Smo­king Gun” ema­ils rela­ted to Sle­epy Joe Biden and his son, Hun­ter, in the @NYPost. It is only the beg­in­ning for them. The­re is noth­ing wor­se than a cor­rupt poli­ti­ci­an. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Octo­ber 14, 2020

A The New York Post-hoz egyéb­ként úgy jutot­tak az e‑mailek, hogy hogy Hun­ter Biden elvit­te a lap­top­ját javí­tás­ra egy szá­mí­tó­gé­pes szak­em­ber­hez, aki meg­ta­lál­ta az e‑maileket, és máso­la­tot készí­tett róluk, írta a táv­ira­ti iro­da. A demok­ra­ták tagad­ták a doku­men­tu­mok hite­les­sé­gét. And­rew Bates, a Biden-kam­pány szó­vi­vő­je azt mond­ta: azért nem kíván­nak rea­gál­ni a leve­lek­ben fog­lalt tar­ta­lom­ra, mert a New York Post nem kér­dez­te meg a kam­pány­törzs véleményét.

Jack Dor­sey, a Twit­ter elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja is meg­szó­lalt az ügy­ben, és elhi­bá­zott dön­tés­nek minő­sí­tet­te saját cége lépé­sét azt köve­tő­en, hogy a közös­sé­gi háló­zat eluta­sí­tot­ta a leve­le­zés rész­le­te­i­nek a köz­lé­sét. Még szer­da este a Fehér Ház szó­vi­vő­je, Kay­le­igh McEn­any közöl­te: a Face­book és a Twit­ter cen­zú­ráz­ta őt:

nem enged­te köz­zé­ten­ni a Joe Biden­re néz­ve sze­rin­te ter­he­lő doku­men­tu­mok megosztását.

McEn­any köz­zé­tet­te a fiók­ján meg­je­lent fel­ira­tot. – Az ön fiók­ját zárol­ták – jelez­te a közös­sé­gi médium.

A New York Post arról is infor­mált, hogy bir­to­kuk­ba került egy 12 per­ces szex videó, ame­lyen az lát­ha­tó, hogy Hun­ter Biden egy isme­ret­len nővel léte­sít sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, miköz­ben kábí­tó­szert szív. A vide­ó­ból kivá­gott kép­koc­kák szin­tén elárasz­tot­ták a közös­sé­gi médiát.

The ema­ils pro­ving @JoeBiden lied abo­ut mee­ting with Buris­ma are a bombshell…but holy shit the­se pic­tu­res of Hun­ter Biden.

What a sto­ry from @EmmaJoNYChttps://t.co/4l8Wuw52Gc pic​.twit​ter​.com/​8​h​K​j​A​T​Z​gKx

— Brent Scher (@BrentScher) Octo­ber 14, 2020

Egyéb­ként – aho­gyan arra az Ori­go fel­hív­ta a figyel­met – 2018 janu­ár­já­ban készült egy fel­vé­tel az ame­ri­kai Kül­ügyi Tanács egyik ren­dez­vé­nyén, ahol

Joe Biden nevet­gél­ve mesél­te el a közön­ség­nek, hogyan zsa­rol­ta meg az Egye­sült Álla­mok alel­nö­ke­ként az ukrán vezetést.

Köve­tel­te ugyan­is a Bur­si­ma kor­rup­ci­ós ügye­i­ben vizs­gá­ló­dó főügyész eltá­vo­lí­tá­sát, Kijev tudo­má­sá­ra hoz­va, hogy ellen­ke­ző eset­ben az ame­ri­kai kor­mány­zat nem adja meg az ukrán kor­mány által kért egy­mil­li­árd dol­lá­ros hitelt. Ez a fel­vé­tel pedig cáfol­ja Biden kam­pány­stáb­já­nak a mos­ta­ni érv­rend­sze­rét, illet­ve alá­tá­maszt­ja a most nyil­vá­nos­ság­ra került e‑mailek tartalmát.

For­rás: Magyar Nemzet