Hírek Sport hirek A Tot­ten­ham sztár­ja nyer­te 2020-ban a Puskás-díjat

A Tot­ten­ham sztár­ja nyer­te 2020-ban a Puskás-díjat

A glo­bá­lis koro­na­ví­rus-jár­vány miatt a hagyo­má­nyos nagy ren­dez­vény és ünnep­lés helyett ezút­tal nem gyűl­tek össze egy helyen a világ leg­jobb­jai a fut­ball­ban, hanem online került sor a FIFA 2020-as nagy díj­át­adó gálájára.

A mint­egy 11 kate­gó­ria közül a leg­szebb gól­nak járó Pus­kás-díjat a Tot­ten­ham légi­ó­sa, Son Heung-Min nyerte.

Össze­sen tizen­egy kate­gó­ri­á­ban válasz­tot­ták meg a leg­job­ba­kat, ezek közül hagyo­má­nyo­san a leg­jobb fér­fi és női játé­kos­nak járó elis­me­ré­sek kihir­de­té­sét veszi körül a leg­na­gyobb érdek­lő­dés, illet­ve a díj magyar vonat­ko­zá­sa miatt a leg­szebb gól­nak oda­ítélt fen­ti Puskás-díjat.

Az online adást egy­részt min­den­ki ott­hon­ról néz­het­te, más­részt a műsor­ve­ze­tők mögött vir­tu­á­li­san ott lehe­tett tövbb száz sze­ren­csés szur­ko­ló, aki ily módon „ott lehe­tett” az ünnepségen.

Az ese­ményt a FIFA elnö­ké­nek, Gian­ni Infan­ti­nó­nak a beszé­de nyi­tot­ta, aki a 2020-as év nehéz­sé­ge­i­ről, a koro­na­ví­rus elle­ni küz­de­lem­ről is beszélt és ter­mé­sze­te­sen meg­em­lé­ke­zett a nem­rég meg­halt legen­dák­ról, Dia­go Arman­do Mara­do­ná­ról és Pao­lo Ros­si­ról is​.Az 50 éves sport­ve­ze­tő azt is kiemel­te, hogy csü­tör­tök este a nehéz­sé­gek mel­lett is az ünnep­lés­ről, a leg­job­bak meg­ün­nep­lé­sé­ről szól, még ha csak online is.

Az első díjat a leg­jobb női kapus kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki a gálán, és nem más kap­ta, mint a Lyon játé­ko­sa, Sarah Bou­had­di. Ezután a fér­fi­a­kon volt a sor, aho­la Liver­pool kapu­sa, Alis­son, az Atlé­ti­co játé­ko­sa, a díj során elő­ször jelö­lést kapott Oblak és a Bayern Mün­chen focis­tá­ja, Neu­er har­col­tak a díjért, amely végül a német válo­ga­tott játé­kos­hoz került.

Ezután előbb a leg­jobb női edző­nek járó díjat adták oda a szer­ve­zők, ame­lyet a hol­land női csa­pat szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya, Sar­ina Wieg­man kapott. A fér­fi tré­ne­rek közül pedig 2019 után 2020-ban is a Liver­pool edző­je, Jür­gen Klopp kap­ta az elis­me­rést. Ezzel a német edző lett az első, aki két­szer is meg­nyer­te ezt a címet.

A FIFA Fair Play-díját Mat­tia Agne­se kap­ta, aki azzal érde­mel­te ki ezt a díjat, hogy egy mér­kő­zé­sen meg­men­tet­te az ellen­fél játé­ko­sá­nak az éle­tét, miu­tán az egy össze­fe­je­lés után esz­mé­le­tét vesztette.

A Szur­ko­lói-díjat az a szur­ko­ló kap­ta, aki ked­ven­cei hazai mér­kő­zé­se­i­re min­den egyes alka­lom­mal 12 órát gya­lo­golt, mint­egy 60 km‑t, csak­hogy lát­has­sa ját­sza­ni őket.

Az este végé­hez köze­led­ve elő­ször a FIFA női álom­csa­pa­tát hir­det­ték ki a szervezők.

A höl­gyek után jöhet­tek az urak, ahol az álom­ti­zen­egy­be beke­rült Lion­el Mes­si, Cris­ti­a­no Ronal­do és Robert Lewand­kows­ki is. A kihir­de­tés után az Arse­nal koráb­bi legen­dás edző­je, Arsé­ne Wen­ger szólt néhány ked­ves szót az online „jelen­le­vő” díjazottakhoz.

Mielőtt a leg­jobb női és leg­jobb fér­fi játé­kos­nak szó­ló díja­kat oda­ad­ták vol­na, a szer­ve­zők meg­em­lé­kez­tek egy rövid vide­ós össze­á­l­í­tás­sal a 60 éves korá­ban meg­halt argen­tin zse­ni­ről, Die­go Arman­do Mara­do­ná­ról. Ezt köve­tő­en koráb­bi játé­kos­tár­sak is mesél­tek a világ­baj­nok­ról, majd ezután egy újabb meg­em­lé­ke­zés követ­ke­zett, még­hoz­zá a 64 éve­sen meg­halt Pao­lo Rossiról.

For­rás: ori​go​.hu