Hírek Amerikai hirek Clevelandi hirek A Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió felhívása

A Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió felhívása

Ked­ves Hall­ga­tó­ink a világ min­den táján!

Több, mint 20 éve szól a Füg­get­len Magyar Rádió, 2000 feb­ru­ár­já­tól több, mint 1000 adás­sal jelent­kez­tünk, hoz­tuk el szép magyar nyel­vün­ket az Önök laká­sá­ba. Ezalatt az elmúlt 20 év alatt, több, mint 500 000, azaz fél­mil­lió dol­lárt kel­lett a rádió­stú­di­ó­nak kifi­zet­nünk, csak azért, hogy heten­te 2 órás adá­sun­kat kisu­gá­roz­zák az éter­be. Igen, az egész összeg csak arra megy, hogy a rádió­ál­lo­más lead­ja az adá­sun­kat. Nagyon sok pénz ez, közel egy ház ára. 

Elér­kez­tünk hát egy fon­tos for­du­ló­pont­hoz, és most óri­á­si dilem­ma előtt állunk. Saj­nos azt vesszük ész­re, hogy a rádió támo­ga­tá­sa jelen­tős mér­ték­ben és folya­ma­to­san csök­ken az utób­bi évek­ben. Hir­de­tő­ink szá­ma elenyé­sző, és mi kimondt­ha­tat­la­nul hálá­sak vagyunk azok­nak, az üzle­tek­nek, vál­lal­ko­zók­nak akik hosszú évek óta kitar­ta­nak mel­let­tünk, támo­gat­ják mun­kán­kat. Azok­nak a hűsé­ges hall­ga­tó­ink­nak is hálás köszö­net jár, akik rend­sze­re­sen hoz­zá­já­rul­nak a stú­dió költ­sé­gé­hez, nél­kü­lünk nem len­nénk képe­sek létezni.

A rádió mun­ka­tár­sai ingyen és bér­ment­ve dol­goz­nak, ezért mi fize­tést nem kapunk. 20 éve min­den pén­tek – szom­ba­tun­kat a rádió készí­té­sé­vel tölt­jük. Ez nem panasz, szív­vel-lélek­kel áldoz­zuk fel sza­bad­időn­ket, készít­jük az adást, hogy Önök­nek érté­kes per­ce­ket szerezzünk.

Azt viszont már nem tud­juk tovább vál­lal­ni, hogy az adás sugár­zá­sá­ért fizes­sük a hor­ri­bi­lis össze­ge­ket úgy, hogy köz­ben nem kapunk kel­lő támo­ga­tást. Tud­juk, sokan hall­gat­ják adá­sun­kat, és azt is tud­juk, egy­re töb­ben az inter­ne­ten keresz­tül hall­gat­nak min­ket szer­te a nagyvilágban. 

Ezért arra a dön­tés­re jutot­tunk, ha így nem tud­juk tovább fenn­tar­ta­ni a rádi­ót, át kell tér­nünk tel­jes egé­szé­ben az online sugárzásra. 

Ehhez kér­jük hall­ga­tó­ink segít­sé­gét, hogy egy képet kap­junk, ki hogyan és hon­nan hall­gat­ja a rádi­ót. Egy kis köz­vé­le­mény­ku­ta­tás­ra hív­juk Önö­ket, kér­jük, figyel­me­sen olvas­sák el a kér­dé­se­ket, és csak ezek­re kérünk rövid válaszokat. 

Kér­jük szep­tem­ber végé­ig adják le vála­sza­i­kat. tele­fo­non: 416−693−8312, 416−966−5156 levél­ben: Zsolt Bede-Faze­kas, 695 Cox­well Ave. #601, Toron­to, Ont. M4C 5R6 

e‑mailben: magyarradio@​hotmail.​com

ezen­kí­vül sze­mé­lyes címe­in­ken – és a rádió face­book oda­lán: Magyar Rádió Toronto

Kér­jük a “mes­sage “ gom­bot meg­nyom­va vála­szol­jon a kérdésekre

A kér­dé­sek a következők: 

1, – Milyen készü­lé­ken hall­gat­ja a rádi­ót?: – rádió vagy internet 

2, – Ha rádi­ón hall­gat­ja: van‑e lehe­tő­sé­ge arra, hogy inter­ne­ten hall­gas­sa az adást, akár élő­ben, akár felvételről?

3, – Ha inter­ne­ten hall­gat­ja: adás­idő­vel egy­idő­ben azaz élő­ben , vagy később az archí­vu­munk­ban hall­gat­ja meg a fel­töl­tött adást?

4, – Csa­lád­já­ból hányan hall­gat­ják az adást?

5, – Ajánlja‑e bará­ta­i­nak, isme­rő­se­i­nek, hogy hall­gas­sák a Toron­tói Magyar Rádiót?

6, – Sta­tisz­ti­ka cél­já­ból kér­jük adja meg : * élet­ko­rát * melyik ország­ban, város­ban hall­gat­ja adásunkat

7, – egyéb meg­jegy­zés, javaslat

Köszön­jük segít­sé­gü­ket, Zsolt, Hortenzia

#magyar­rá­dió­to­ron­to#toron­tó­irá­dió#magyar­to­ron­to#magyar­ra­dio#kana­da­ma­gyar­ra­dio

%d bloggers like this: