Hírek Elszakított területi hirek A tánc világnapja

A tánc világnapja

Vide­ón a szat­má­ri tár­su­lat tánc világ­nap­ja alkal­má­ból készült etűdje

A szat­má­ri Harag György Tár­su­lat ápri­lis 29-én, a tánc világ­nap­ján tánc­etű­döt tett köz­zé közös­sé­gi olda­la­in. A kore­og­rá­fia Sza­bó Fran­cis­ka mun­ká­ja és Pina Bausch szel­le­mé­ben készült, közöl­te a színház.

A tánc világ­nap­ját 1982 óta Jean-Geor­ges Nover­re fran­cia tán­cos és balett­mű­vész szü­le­tés­nap­ján, ápri­lis 29-én ünnep­lik az UNESCO Nem­zet­kö­zi Szín­há­zi Inté­ze­té­nek javas­la­tá­ra. Ebből az alka­lom­ból készült a videó, amely­ben a szat­má­ri tár­su­lat elő­adá­sa­i­nak tánc­ka­rá­ban is köz­re­mű­kö­dő tán­co­sok, Major Vivi­en, Von­ház Ing­rid, Pop Dani­el és Von­ház And­re­as Erik látható.

A pro­duk­ció kore­og­rá­fu­sa az ese­mény mot­tó­ja­ként Pina Bausch, német modern­tánc-kore­og­rá­fus, a világ­hí­rű Wup­per­ta­li Tánc­szín­ház meg­ala­pí­tó­já­nak gon­do­la­tát válasz­tot­ta: „Nem úgy aka­rok mozog­ni, mint egy tán­cos, azt aka­rom meg­mu­tat­ni, ami mozgat.”

A fel­vé­tel meg­te­kint­he­tő a Harag György Tár­su­lat Face­book-olda­lán és You­tu­be-csa­tor­ná­ján.- a Maszol​.ro portálról

For­rás: maszol​.ro