Hírek Morzsák A tál­tos­ló és a tál­tos­fiú találkozása

A tál­tos­ló és a tál­tos­fiú találkozása

Átütő ere­jű és cson­tig hato­ló, amit a Magyar Rap­sody Pro­jekt és Mol­nár Leven­te alkotott

Milyen az, ami­kor egy elő­de­ink vilá­gát mági­ku­san meg­idéz­ni képes zene­kar és egy ősma­gyar szé­kely ope­ra­éne­kes – aki, mint később kide­rült, rocksz­tár, sőt hun vezér – közö­sen kezd alkot­ni? Egye­dül­ál­ló, ősi, zsi­ge­ri, ugyan­ak­kor kifi­no­mult és ízig-vérig magyar. Meg­mu­tat­ko­zik ben­ne a tűz, az erő, a dac és nem utol­só­sor­ban az a vir­tus, amely évez­re­de­kig népünk saját­ja volt, és ame­lyet éppen itt az ide­je újból fel­élesz­te­ni a lelkekben.

A táltosló és a táltosfiú találkozása + videó

Egy­szer volt, hol nem volt

Jól ismer­jük a tál­tos­ló alak­ját a nép­me­sé­ink­ből. Ő az, aki ren­del­ke­zik a min­dent elsö­pör­ni képes őserő­vel, ame­lyet egy ide­ig tar­to­gat, de ami­kor kitör belő­le, kő kövön nem marad, s nyo­má­ban cso­da szü­le­tik. Min­dig volt egy olyan sej­té­sem, hogy az Artis­jus- és Fonog­ram-díjas sza­xo­fon­mű­vész, Bár­sony Bálint, vala­mint Elek Nor­bert zene­szer­ző, zon­go­ra­mű­vész által veze­tett Magyar Rhap­sody Pro­jekt vala­mi ilyes­fé­le fene­vad lehet a zene vilá­gá­ban. Min­dig is tet­szett, amit csi­nál­nak: magyar klasszi­kus zene­szer­zők művei és nép­dal­gyűj­té­sei szó­lal­nak meg szám­ta­lan modern és ősi hang­sze­ren a kezük alatt, nem is akár­ho­gyan. A jól ismert dal­la­mo­kat a leg­ele­mibb részek­re bont­va úgy rak­ják össze újból, hogy az száz­szor szebb, ezer­szer fénye­sebb lesz, akár­csak nép­me­sénk Szeg­fű­ha­jú Jánosa. 

Viszont azt is tud­juk, hogy annak a bizo­nyos lónak para­zsat kell ennie ahhoz, hogy meg­tál­to­sod­jon. Ez pedig jól lát­ha­tó­an, és inkább hall­ha­tó­an az MRP ese­té­ben a Levé­dia című leg­újabb leme­zük meg­al­ko­tá­sa­kor tör­tént meg, amely­ről koráb­ban meg­ír­tuk, hogy idő­ben és tér­ben vala­ho­va nagyon messzi­re visz; egy olyan magyar ősha­zá­ba, ahol a míto­szok és legen­dák való­ság­gá lesz­nek. Nem tudom más­hogy jel­le­mez­ni, mint mági­kus magyar beava­tó zenét: ősi és zsi­ge­ri, még­is kifi­no­mult; meg­bont­ja a teret és az időt, elmos­sa a határt szent és pro­fán között, úgy kúszik fel az ember gyom­ra reme­gé­sén keresz­tül a szí­ve köze­pé­ig – a föl­di vágy­vi­lág köz­pont­ját és a lélek fész­két is meg­re­zeg­tet­ve –, aho­gyan a sámán mászik révü­le­té­ben a világ­fa leg­te­te­jé­be. Az archa­i­kus magyar hang­zás­vi­lág­ba olyan fino­man szö­vi bele az isme­rős dal­la­mo­kat, a klasszi­ku­sok, a nép­da­lok jól ismert ele­me­it, hogy az ember ész­re sem veszi, mikor kezd­te – mint­egy kara­okesze­rű­en – ráéne­kel­ni a jól ismert dal­szö­ve­get a zenére. 

Világ­gá ment, hogy hazataláljon 

És itt érke­zünk el a követ­ke­ző nép­me­sei for­du­lat­hoz, amely nem más, mint a tál­tos­sá lett pari­pa talál­ko­zá­sa a leg­ki­sebb király­fi­val. Az MRP zené­je ugyan­is eddig java­részt inst­ru­men­tá­lis volt, mely­nek során a hang­szer­ka­val­kád zen­gé­sét oly­kor dúdo­lás, kur­jan­tás, torok­hang kísér­te, de nem szö­ve­ges ének – elte­kint­ve a ven­dég­éne­ke­sek­től, vala­mint az olyan kivé­te­lek­től, mint a Levé­dia albu­mon Hidász Tamás éne­ké­vel meg­szó­la­ló De sze­ret­nék az égen csil­lag len­ni című dal, amely koráb­bi kon­cert­be­szá­mo­lónk sze­rint – talán éppen ezért – az album egyik leg­in­kább siker­vá­ro­má­nyos szerzeménye.

A Magyar Rhap­sody Pro­jekt zene­kar és Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes   Fotó: Art & Lens

Való­szí­nű­leg nem csak a magam nevé­ben beszé­lek, ami­kor azt mon­dom, eszem­be sem jutott koráb­ban, hogy a Magyar Rhap­sody Pro­jekt zenei vilá­ga nem tel­jes, de azt is tud­tam, hogy az a faj­ta alko­tó­mun­ka az övék, amely min­dig képes felül­múl­ni koráb­bi önma­gát, legyen szó kon­cert­ről, film­ze­né­ről vagy akár egy szín­há­zi darab zené­jé­nek megkomponálásáról.

Az ünne­pek tar­ta­nak meg ben­nün­ket min­den körül­mé­nyek között.

Bár­sony Bálint és Elek Nor­bert azon­ban elárul­ták, már egy ide­je kacér­kod­nak a gon­do­lat­tal, hogy egy éne­kes­sel egé­szít­sék ki a csa­pa­tot, viszont soká­ig nem talál­tak olyat, aki hang és iden­ti­tás­tu­dat tekin­te­té­ben is az álta­luk kép­vi­selt minő­sé­get hoz­ta volna.

Gon­dol­kod­tunk nép­dal- vagy eset­leg pop­éne­kes­ben, de hogy egy ope­ra­éne­kes, ráadá­sul egy ősma­gyar szé­kely lesz az embe­rünk, arra nem számítottunk

– idé­zi fel Bár­sony Bálint.

Bár­sony Bálint sza­xo­fon­mű­vész        Fotó: Art & Lens

Tör­té­ne­tünk­be tehát ezen a pon­ton lép be az újabb – a mesé­ink­ben sze­gény­le­gény­ként, leg­ki­sebb király­fi­ként vagy éppen tál­tos­fi­ú­ként meg­je­le­nő – sze­rep­lő, aki világ­gá megy, hogy haza­ta­lál­jon. Mol­nár Leven­te a szé­kely­föl­di falu­ból, Gyer­gyó­re­me­té­ről indult útnak, hogy világ­hí­rű ope­ra­éne­kes vál­jon belő­le; éne­kelt a lon­do­ni Covent Gar­den és a New York‑i Met­ro­po­li­tan közön­sé­ge előtt, fel­lé­pett Ber­lin­ben, Bécs­ben, Bor­deaux-ban, Mün­chen­ben, Toki­ó­ban és Mad­rid­ban. Saját beval­lá­sa sze­rint azon­ban a világ szá­mos pont­ján elért ope­rai sike­re­i­hez nem mér­he­tő az a katar­zis, ame­lyet akkor élt meg, ami­kor az MRP-vel közö­sen lépett színpadra.

Nem is rocksz­tár­nak, hanem egye­ne­sen egy hun vezér­nek érez­tem magam

– mond­ja, amit nem is olyan nehéz elhin­ni, mikor azt lát­juk: égre sze­ge­zett tekin­tet­tel, kitárt karok­kal kiált­ja a messze­ség­be, hogy „magyar szép­ség, magyar erő.” Ilyen­kor nyíl­nak a magos­sá­gok, és kap­cso­ló­dik a föld az éggel, az ember a Terem­tő­vel. Ahogy Mol­nár Leven­te fogalmaz:

Nem is én irá­nyí­tot­tam a sza­va­i­mat, behuny­tam a sze­mem, és meg­tör­tént a csoda.

Fel­tá­madt magyar virtus

Mind­ez a Szent­end­rei Tava­szi Fesz­ti­válon zaj­lott le közön­ség előtt elő­ször, ahol bizony cso­da történt.

Szá­mom­ra éne­kes még ilyen élményt nem nyúj­tott élőben

– emlék­szik vissza Bár­sony Bálint. Elek Nor­bert sze­rint pedig nincs még egy ember, aki ennyi­re hite­le­sen tud­ná kép­vi­sel­ni a szín­pa­don és azon kívül is azt az őserőt, ame­lyet az MRP jele­nít meg zenéjével.

Sokak­kal dol­goz­tunk már együtt, de ekko­ra ener­gi­át még sosem tapasztaltunk

– mond­ja, hoz­zá­té­ve, hogy az éne­kes han­gi adott­sá­gai és szín­pa­di jelen­lé­te mel­lett a kon­cer­tek mon­da­ni­va­ló­ja átütő ere­jű és cson­tig hato­ló lett álta­la. Az a magyar vir­tus kelt élet­re a zene nyel­vén, amely – Mol­nár Leven­te sza­va­i­val élve – a szel­lem és a lélek közös szár­nya­lá­sa. És nem­csak Erkel Bánk bán­já­ból a Hazám, hazám szólt elké­pesz­tő­en a közös elő­adás­ban – ez kézen­fek­vő len­ne egy ope­ra­éne­kes­től, aki azon­ban úgy jász­tik a hang­já­val, mint­ha csak több elő­adó bújt vol­na meg ben­ne. Mikor kell, ősi erő­vel zeng a dobok roba­já­val, hogy a pla­fon is lesza­kad, más­kor pedig népi­e­sen haj­la­do­zik éne­ke, és az is elő­for­dul, hogy a lágy alá­fes­tő zené­re Remé­nyik ver­sét sza­val­ja úgy, ahogy csak olyan tud­ja, aki a lel­ke mélyé­ig átér­zi a magyar kul­tú­ra jelentőségét. 

Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes        Fotó: Art & Lens

És Mol­nár Leven­te, Liszt Ferenc-díjas ope­ra­éne­kes bizony átér­zi. Mint elárul­ta, kül­de­té­sé­nek tekin­ti, hogy mind­azt, ami szép és régi, újra­gon­dol­va ismét eljut­tas­sa a fia­ta­lok­hoz, hogy ők is magu­ké­nak érezhessék.

Har­cos nép leszár­ma­zot­tai vagyunk; azt, hogy most magya­rul beszél­he­tünk a népek har­cá­nak zaj­ló ten­ge­rén, annak ide­jén az őse­ink vív­ták ki. Nekünk ezt a har­cot a kul­tú­ra terü­le­tén kell tovább folytatnunk

– állít­ja. „Szár­nyal­tam, lova­gol­tam az ősi dal­la­ma­ink hátán” – emlék­szik vissza az ígé­ret­tel, hogy mind­ezt mi is átél­het­jük, hiszen

közös tur­né­ra indul­nak, mely­nek első állo­má­sa május 8‑án lesz Óbudán.

A nyár folya­mán talál­koz­ha­tunk velük az ország szá­mos pont­ján, sőt Szé­kely­föl­dön is, ugyan­ak­kor Bár­sony Bálint elárul­ta, hogy a lehe­tő leg­több hely­re sze­ret­nék ezt a kon­cert­él­ményt eljut­tat­ni, hogy min­den­ki elkezd­hes­se érez­ni, milyen jó és – Mol­nár Leven­te sza­vá­val élve – vagány – magyar­nak len­ni. Ilyen az, ami­kor a tál­tos­ló és a tál­tos­fiú egy­más­ra talál. Hála ennek a talál­ko­zás­nak, olyan­faj­ta nagy­sza­bá­sú és igé­nyes pro­duk­ció szü­le­tett, amely lehe­tő­sé­get ad arra, hogy a magyar magya­rul ünne­pel­jen; tűz­zel, dac­cal, erő­vel, vir­tus­sal, a magya­rok Istenével. 

Borí­tó­kép: Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes (Fotó: Art & Lens)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu