Hírek Elszakított területi hirek A szent­lé­lek eljö­ve­te­lét ünnep­lik vasár­nap a keresztények

A szent­lé­lek eljö­ve­te­lét ünnep­lik vasár­nap a keresztények

A Szent­lé­lek eljö­ve­te­lét ünnep­lik vasár­nap a keresz­té­nyek. A hús­vét után ötven nap­pal tar­tott pün­kösd – hús­vét és kará­csony mel­lett – a har­ma­dik leg­na­gyobb keresz­tény ünnep, neve a görög pen­ték­osz­té (ötven) szó­ból ered. 

A Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia (MKPK) MTI-hez eljut­ta­tott csü­tör­tö­ki köz­le­mé­nye sze­rint pün­kösd­kor három fon­tos ese­ményt ünne­pel­nek a keresz­té­nyek: a Szent­lé­lek eljö­ve­te­lét, amit Jézus búcsú­be­szé­dé­ben meg­ígért, az egy­ház ala­pí­tá­sát és az „egész világ­ra kiter­je­dő misszi­ós mun­ka” kezdetét.

A Szent­lé­lek kiára­dá­sá­nak bib­li­ai leírá­sa sze­rint az apos­to­lok, miu­tán a Szent­lé­lek eltöl­töt­te őket, min­den­ki­nek a saját nyel­vén hir­det­ték az evan­gé­li­u­mot. Isten a nyel­vek cso­dá­já­val mutat­ta meg azt az egy­sé­get, amely a közös hit meg­val­lá­sá­val kap­csol­ja össze a külön­bö­ző nyel­ven beszé­lő embe­re­ket. Ezál­tal szü­le­tett meg az első pün­kösd­kor az egy­ház, amely egy, szent, kato­li­kus – vagy­is egye­te­mes – és apos­to­li – írták.

Úgy fogal­maz­tak: „enged­jük, hogy Krisz­tus sze­re­te­té­nek misz­té­ri­u­ma átjár­ja lel­kün­ket és adjunk hálát azért a közös­sé­gért, ame­lyet ő mutat meg nekünk a Szent­lé­lek eljö­ve­te­le által. Ne fárad­junk el kér­ni a Szent­lé­lek segít­sé­gét, hogy az össze­tar­to­zás lel­ke jár­ja át min­den ember szí­vét és az irga­lom és a test­vé­ri sze­re­tet ne csak üres sza­vak legye­nek, hanem tet­tek­ké vál­va reményt adja­nak ember­tár­sa­ink­nak a vilá­gun­kat ma is súj­tó nehéz­sé­gek között”.

Kitér­tek arra: az MKPK vissza­von­ta a vasár­na­pi szent­mi­sén való rész­vé­tel köte­le­zett­sé­ge alól már­ci­us 5‑én adott álta­lá­nos fel­men­tést, így a hívek­nek ismét köte­le­ző vasár­nap szent­mi­sén részt ven­ni­ük. Ugyan­ak­kor fel­hív­ták a figyel­met arra, hogy tart­sák be a jár­vány­ügyi elő­írá­so­kat az isten­tisz­te­le­te­ken, illet­ve a plé­bá­ni­ai okta­tá­sok, közös­sé­gi össze­jö­ve­te­lek alkalmával.

Azt is írták: a csík­som­lyói búcsú, ame­lyet a pün­kösd előt­ti szom­ba­ton tar­ta­nak, az össz­ma­gyar­ság leg­je­len­tő­sebb val­lá­si és nem­ze­ti ünne­pei közé tar­to­zik. A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt azon­ban a tes­tü­let arra kéri a híve­ket, hogy idén is lélek­ben kap­cso­lód­ja­nak be az ünne­pi szent­mi­sé­be és az egyéb litur­gi­kus prog­ra­mok­ba. A Duna TV és a Mária Rádió élő­ben köz­ve­tí­ti a szent­mi­sét, vala­mint a kegy­hely hon­lap­ján, a csik​som​lyo​.ro olda­lon is követ­he­tő lesz a szer­tar­tás – tet­ték hozzá.

For­rás: demok​ra​ta​.hu