Hírek Elszakított területi hirek A Szent Koro­na fel­na­gyí­tott mását állí­tot­ták ki Székelyudvarhelyen

A Szent Koro­na fel­na­gyí­tott mását állí­tot­ták ki Székelyudvarhelyen

A Magyar Szent Koro­nát ábrá­zo­ló ins­tal­lá­ci­ót mutat­tak be hét­főn a szé­kely­ud­var­he­lyi Már­ton Áron téren – az alko­tást tíz napig cso­dál­hat­ják meg az érdeklődők.

Három évvel ezelőtt, a szé­kely­ud­var­he­lyi Szent Ist­ván-napi ünnep­ség­re készül­ve alkot­ta meg elő­szőr a Magyar Szent Koro­na fel­na­gyí­tott mását Ele­kes Gyu­la kép­ző­mű­vész, az Udvar­hely Kul­tú­rá­já­ért Egye­sü­let vezetője. 

szét­szed­he­tő ins­tal­lá­ció azóta a tizen­nyol­ca­dik hely­szí­nen van kiállítva.

Ezen fel­buz­dul­va dön­tött úgy a művész, hogy a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság, illet­ve a szé­kely­ud­var­he­lyi Rotary Club támo­ga­tá­sá­val elké­szí­ti az alko­tás fém­szer­ke­ze­tű, az elő­ző­nél stra­pa­bí­róbb változatát.

Ez az épít­mény egy szen­tély, amely­be be lehet sétál­ni, és gyö­nyör­köd­ni lehet abban, ahogy a nap­fény átsüt a koro­na átlát­szó­vá vará­zsolt részein

– mond­ta Elekes, 

emlé­kez­tet­ve, hogy a Magyar Szent Koro­na egye­di az egész vilá­gon, a kirá­lyok beava­tá­sá­hoz használták. 

Albert Sán­dor város­me­ne­dzser üdvö­zöl­te a teret éke­sí­tő alko­tást, és arra biz­tat min­den­kit, hogy jöj­je­nek el meg­te­kin­te­ni az elkö­vet­ke­ző tíz napban.

„Úgy gon­do­lom, büsz­kék lehe­tünk arra, hogy ilyen érde­mes és kivá­ló művé­sze­ink és civil szer­ve­ze­te­ink van­nak a város­ban, akik lét­re tud­nak hoz­ni ilyen alko­tá­so­kat, illet­ve támo­gat­ják a hason­ló törekvéseket”

– fogal­ma­zott. Bálint Antal, a Rotary Club soros elnö­ke a szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­ről beszélt, majd kije­len­tet­te, fon­tos­nak tar­tot­ták az ins­tal­lá­ció elké­szí­té­sé­nek támo­ga­tá­sát. A bemu­ta­tó ünnep­sé­get az Alla Bre­ve Vegyes­kar tet­te színesebbé.

For­rás: sze​kely​hon​.ro