Hírek Elszakított területi hirek A szé­kely sza­bad­ság nap­ján a nem­ze­ti önren­del­ke­zés előtt is tisztelgünk

A szé­kely sza­bad­ság nap­ján a nem­ze­ti önren­del­ke­zés előtt is tisztelgünk

Már­ci­us 10‑e a szé­kely sza­bad­ság nap­ja, amely idén az euró­pai szo­li­da­ri­tást is jelen­ti. Az euró­pai nem­ze­ti régi­ók­ról szó­ló pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés alá­írás­gyűj­té­sen eddig az Euró­pai Unió tíz tag­or­szág­ból 1,2 mil­lió pol­gár jelez­te támo­ga­tá­sát, amely az össze­fo­gást és a szo­li­da­ri­tást bizo­nyít­ja – olvas­ha­tó Szi­li Kata­lin minisz­ter­el­nö­ki meg­bí­zott, az Ország­gyű­lés volt elnö­ke és Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­rá­nak közös közleményében.

Ma a nem­ze­ti önren­del­ke­zé­sért foly­ta­tott sza­bad­ság­harc előtt is tisz­tel­günk
Fotó: MTI/Mónus Márton

E siker ugyan most kis lépés az euró­pai prob­lé­mák palet­tá­ján, de óri­á­si lépés a nem­ze­ti kisebb­sé­gek éle­té­ben és vala­mennyi euró­pai ősho­nos közös­ség szü­lő­föl­dön bol­do­gu­lá­sá­ért foly­ta­tott küz­del­mé­ben – hangsúlyozzák.

A köz­le­mény­ben emlé­kez­tet­nek, hogy a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács 2012 janu­ár­já­ban hozott dön­té­se alap­ján már­ci­us 10‑e a szé­kely sza­bad­ság nap­ja s egy­ben a szé­kely­ség össze­tar­to­zá­sá­nak szim­bó­lu­ma lett. – Már­ci­us 10-én fejet haj­tunk mi magya­rok egy­részt az 1854. már­ci­us 10-én, a maros­vá­sár­he­lyi Pos­ta­ré­ten kivég­zett szé­kely vér­ta­núk, más­részt a nem­ze­ti önren­del­ke­zé­sért foly­ta­tott sza­bad­ság­harc előtt.

„Ez a nap ugyan­ak­kor tisz­tel­gés a szé­kely bátor­ság előtt is, mely kife­je­ző­je, hogy közös­ség­ként egy­sé­ge­sen áll ki az euró­pai kere­tek között értel­me­zett és az euró­pai alap­el­ve­ket és pél­dát köve­tő auto­nó­mia mel­lett” – írják.

A magyar­ság­nak már­ci­us nem­csak a tavasz, hanem a sza­bad­ság hónap­ja is, azon iga­zak és bát­rak hónap­ja, akik­nek a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás kor­pa­rancs, mindenkor.

For­rás: Magyar Nemzet