Hírek Elszakított területi hirek A Szé­kely Nem­ze­ti Múze­um kap­ja a Gábor Áron-díjat

A Szé­kely Nem­ze­ti Múze­um kap­ja a Gábor Áron-díjat

A sep­si­szent­györ­gyi Szé­kely Nem­ze­ti Múze­um kap­ja a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács 2023-as Gábor Áron-díját – közöl­te ma az erdé­lyi magyar civil szervezet.

Az SZNT köz­le­mé­nye sze­rint a díja­zott­ról a szer­ve­zet állan­dó bizott­sá­ga dön­tött Izsák Balázs elnök elő­ter­jesz­té­sé­re. Emlé­kez­tet­nek arra, hogy a sep­si­szent­györ­gyi intéz­mény ala­pí­tá­sa óta a szé­kely­ség tör­té­nel­mi emlé­ke­ze­té­nek, kul­tu­rá­lis kin­cse­i­nek „temp­lo­ma”, és a Kós Károly ter­vei alap­ján fel­épí­tett múze­um­épü­let is ezt tük­rö­zi. Hoz­zá­te­szik: a díj tisz­tel­gés a múze­um­ala­pí­tó Cse­rey János­né Zat­hu­recz­ky Emí­lia (1823 – 1905) emlé­ke előtt és az intéz­mény olyan jelen­tős múze­um­őrei, igaz­ga­tói előtt, mint Csu­tak Vil­mos, Here­pei János, Sza­bé­di Lász­ló vagy az SZNT‑t ala­pí­tó, a „szé­kely jel­ké­pe­ket meg­al­ko­tó” Kónya Ádám. (A meg­fo­gal­ma­zás pon­tat­lan, neve­zett ugyan­is nem a szé­kely nép, hanem a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács jel­ké­pe­it alkot­ta meg két évtizede.)

Fel­idé­zik, hogy a Szé­kely Nem­ze­ti Múze­um a rend­szer­vál­tás után vet­te vissza hagyo­má­nyos, tör­té­nel­mi meg­ne­ve­zé­sét, és akár­csak az SZNT, nevé­ben hor­doz­za a szé­kely és a nem­ze­ti jel­ző­ket. „Pati­nás épü­le­te tel­jes fel­újí­tá­son esett át, kiál­lí­tá­sai pedig a kor köve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en mutat­ják be népünk érté­ke­it” – írja az SZNT, amely sze­rint a két intéz­mény más esz­kö­zök­kel, de rokon célo­kért tevékenykedik.

Az SZNT 2006 óta íté­li oda a Gábor Áron-díjat olyan sze­mé­lyek­nek vagy intéz­mé­nyek­nek, akik vagy ame­lyek az azt meg­elő­ző évben, illet­ve egész mun­kás­sá­guk, műkö­dé­sük révén „a leg­töb­bet tet­tek Szé­kely­föld kul­tu­rá­lis arcu­la­tá­nak meg­je­le­ní­té­sé­ért, illet­ve Szé­kely­föld terü­le­ti auto­nó­mi­á­já­nak kiví­vá­sá­ért, hírt, nevet sze­rez­tek a szé­ke­lyek­nek a világban”.

Az 2023-as évre szó­ló díj ünne­pé­lyes átadá­sá­ra egy későb­bi idő­pont­ban kerül sor Sep­si­szent­györ­gyön, a múze­um épü­le­té­ben. A leg­na­gyobb hatá­ron túli magyar köz­gyűj­te­mény Kós Károly által ter­ve­zett szék­he­lye négy év fel­újí­tás után, tavaly októ­ber 26-én nyi­tot­ta meg ismét kapu­it a láto­ga­tók előtt.

For­rás: ehir​.ro