Hírek Külföldi hirek A szank­ci­ók működ­nek: egész Ázsia – azaz a fél világ – Euró­pán röhög

A szank­ci­ók működ­nek: egész Ázsia – azaz a fél világ – Euró­pán röhög

A sze­re­pét – azaz az Egye­sült Álla­mok pin­csi­ku­tyá­ját – egy­re szá­nal­ma­sab­ban és bete­ge­seb­ben ját­szó Euró­pai Unió már a soka­dik öngól­ján van túl, de a leg­lát­vá­nyo­sabb és leg­fáj­dal­ma­sabb talán a – fogal­maz­zunk így: ame­ri­kai helyes­lés­re – beve­ze­tett olaj­em­bar­gó az orosz ener­gia­hor­do­zó­ra. Ami­re bőven van jelent­ke­ző. Vagy­is: az egész hűhó sem­mit nem ér, azon kívül, hogy tönk­re­te­szik vele Európát.

Csak egyet­len szám­adat, és ez min­dent vilá­gos­sá tesz:

India a tava­lyi évben, azaz ami­kor még javá­ban tom­bolt a béke, 12 mil­lió hor­dó orosz ola­jat vásá­rolt. Tehát egész 2021-ben. Most viszont, csak a 2022-es évben eddig a napig közel 60 mil­lió (!) hor­dó­nál tart.

Indi­á­nak van 1 mil­li­árd és 400 mil­lió oka arra, hogy ne rohan­jon fej­jel a fal­nak EU módjára…

Bolon­dok len­né­nek, hiszen a hábo­rú után elsza­ba­dult olaj­árak mel­lett az orosz anyag­hoz 30 – 35 dol­lá­rért lehet hoz­zá­jut­ni, míg más olaj­tí­pu­sok­nál ez az összeg 120 dol­lár – hordónként. 

És hogy még több oka legyen az egy­sze­ri euró­pai hülyé­nek vakarózni:

India nem­csak bevá­sá­rol, hanem el is ad: fel­dol­go­zott olaj­ipa­ri ter­mé­ke­ket. Míg a hábo­rú előtt napi 580 ezer hor­dó dízel­ola­jat expor­tált, ez a szám a hábo­rú után jó száz­ezer­rel nőtt – napi szinten.

S ugyan a nagyobb része Ázsi­á­ban talál gaz­dá­ra, 20%-a a Szu­e­zi csa­tor­nán érke­zik az euró­pai kon­ti­nens­re – némi fel­ár­ral per­sze. És igen,

az Egye­sült Álla­mok is kér belő­le – mert ez ugye­bár már nem köz­vet­le­nül orosz olaj, ez már fel­dol­go­zott, minő­sé­gi indi­ai termék.

Még egy szám: Orosz­or­szág 96 mil­li­árd dol­lá­ros folyó fize­té­si mér­leg­több­le­tet köny­vel­he­tett el az ápri­lis­sal zárult négy hónap­ban. Vagy­is a szank­ci­ók működ­nek, már amennyi­ben Euró­pá­ra ért­jük őket, és per­sze az Egye­sült Álla­mok­ra, amely szin­tén zseb­re vág­ja a maga hasz­nát ebből az ocsmányságból.

For­rás: szd/mti/neokohn.hu/Felvidék.ma)