Hírek Magyarországi hírek A sem­mi­ből kel­lett fel­épí­te­ni a nem­zet­po­li­ti­kát, ami a tra­gé­dia mel­lett óri­á­si lehe­tő­ség is volt

A sem­mi­ből kel­lett fel­épí­te­ni a nem­zet­po­li­ti­kát, ami a tra­gé­dia mel­lett óri­á­si lehe­tő­ség is volt

A nem­zet­po­li­ti­ká­ért, nem­ze­ti­ség­po­li­ti­ká­ért, egy­ház­po­li­ti­ká­ért és egy­ház­dip­lo­má­ci­á­ért fele­lős minisz­ter­el­nök-helyet­tes jelöl­ti meg­hall­ga­tá­sán kifej­tet­te: 2010 – „a gyur­csá­nyi nem­zet­rom­bo­lás és nem­zet­áru­lás” – után az ala­pok­tól tud­ták fel­épí­te­ni a nemzetpolitikát.

Fel­idéz­te, hogy Gyur­csány Ferenc a 2004. decem­ber 5‑i nép­sza­va­zá­son a magyar kor­mány feje­ként a hatá­ron túli magya­rok ellen kam­pá­nyolt, és kor­mány­zá­sa ide­jén szét­ver­te a Magyar Állan­dó Érte­kez­le­tet (Máért). A sem­mi­ből kel­lett fel­épí­te­ni a nem­zet­po­li­ti­kát, ami a tra­gé­dia mel­lett óri­á­si lehe­tő­ség is volt – muta­tott rá. A 2010-ben lera­kott ala­po­kat azóta „cizel­lál­ják”, de azok fixek és bevál­tak – érté­kelt. Kiemelte:

a magyar nem­zet csak akkor tud cson­kí­tat­la­nul fenn­ma­rad­ni, ha min­den magyar nem­zet­ré­sze fennmarad.

Ahhoz, hogy ezt meg­va­ló­sít­sák, szük­ség van a gaz­da­sá­gi­lag és dip­lo­má­ci­a­i­lag erős anya­or­szág mel­lett a kül­ho­ni magyar­ság iden­ti­tá­sá­nak meg­őr­zé­sé­re. Óvo­dá­tól az egye­te­mig ebbe min­den bele­tar­to­zik – mond­ta, hoz­zá­té­ve: 2010-ben vissza­ál­lí­tot­ták a Máér­tet, ami nem pusz­tán tanács­ko­zó fórum, hanem jelen­tős dön­tés­ho­zó szerv is.

A Máér­ten a hatá­ron túli magyar veze­tők dön­te­nek a nem­ze­ti jelen­tő­sé­gű intéz­mé­nyek­ről – hang­sú­lyoz­ta. Kiemel­te: az iden­ti­tás meg­őr­zé­sét cél­zó támo­ga­tá­so­kat megtízszerezték.

Kitért a diasz­pó­ra­ta­nács lét­re­ho­zá­sá­ra is, amely kife­je­zet­ten a diasz­pó­ra ügye­i­vel fog­lal­ko­zik, kép­vi­se­lői jelen van­nak a Máér­ten is. Támo­ga­tá­su­kat céloz­za a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor Program.

A minisz­ter­el­nök-helyet­tes kulcs­fon­tos­sá­gú­nak nevez­te a kül­ho­ni magyar tanul­má­nyi kirán­du­lá­sok meg­va­ló­sí­tá­sát cél­zó Határ­ta­la­nul! prog­ra­mot, amely elő­se­gí­ti a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok kiala­kí­tá­sát is. Ez min­den nem­zet­rész­nél ola­jo­zot­tan működik.

Beszá­molt a hono­sí­tás ala­ku­lá­sá­ról is, amely a nem­zet köz­jo­gi egy­sé­gét jelen­ti. Jóval töb­ben, mint 1,1 mil­li­ó­an vál­tak nem­zet­társ­ból tel­jes jogú magyar állam­pol­gár­rá. Úgy lát­ta, abban kon­szen­zus van, hogy aki­nek van magyar­or­szá­gi lak­cí­me, két sza­va­za­ti jog­gal bír, aki­nek ilyen nincs, az egy sza­va­zat­tal a párt­lis­tá­ra adhat­ja le a vok­sát.hir­de­tés

A gaz­da­sá­gi támo­ga­tá­sok­ról kiemel­te: ha hely­ben a magyar­ság nem tud meg­él­ni, akkor magyar szem­pont­ból kiürül­nek az érin­tett kül­ho­ni terü­le­tek. Ezért fon­tos a gaz­da­sá­gi támo­ga­tás, ami a kül­ügyi tár­ca égi­sze alatt való­sul­hat meg. Ez a magyar gaz­da­ság­nak, a kül­ho­ni régi­ók­nak, a szom­szé­dos álla­mok­nak is jó.

Kitért az etni­kai magyar pár­tok támo­ga­tá­sá­ra is, ami egyes utód­ál­la­mok­nak ugyan nem tet­szik, ugyan­ak­kor magyar szem­pont­ból evidencia.

Sem­jén Zsolt azt mond­ta: nem mind­egy, hogy magyar pol­gár­mes­te­rek dolgoznak‑e vagy sem, jelen vannak‑e az adott ország par­la­ment­jé­ben, illet­ve kormányában.

Kiemel­te, hogy a hatá­ron túli magya­rok 94 szá­za­lé­ka támo­gat­ta a kor­mány munkáját.

Pánczél Károly (Fidesz), a bizott­ság régi-új elnö­ke azt mond­ta: köszö­net­tel tar­toz­nak az elért ered­mé­nye­kért. Közös mun­kánk ez – fogal­ma­zott, kiemel­ve: min­den magyar fele­lős min­den magya­rért. Remé­nyét fejez­te ki, hogy a jár­vány miatt vissza­esett prog­ra­mok újra­in­dul­hat­nak majd, újra­éled­het a magyar élet. Remé­nyét fejez­te ki, hogy a gaz­da­sá­gi hely­zet olyan lesz, hogy erre a szük­sé­ges for­rá­sok ren­del­ke­zés­re áll­nak majd.

Jakab Ist­ván (Fidesz) az auszt­rá­li­ai magya­rok üdvöz­le­tét tol­má­csol­ta és azt az üze­ne­tet köz­ve­tí­tet­te, hogy men­je­nek tovább a meg­kez­dett úton. Szász­fal­vi Lász­ló (KDNP) továb­bi kitar­tást kívánt a nem­zet­po­li­ti­kai mun­ká­hoz. A bizott­ság ülé­sén részt vett Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár is.

A tes­tü­let végül 6 igen sza­va­zat­tal egy­han­gú­lag támo­gat­ta Sem­jén Zsolt kinevezését.

Az ülés ele­jén koszo­rút helyez­tek el a bizott­sá­gi terem­ben Ester­há­zy János fel­vi­dé­ki magyar már­tír­po­li­ti­kus emléktáblájánál.

For­rás: vasar​nap​.hu/​MTI