Hírek Vélemények/Publicisztikák A romá­nok tovább­ra is csu­pán annyi­ra képe­sek, hogy át tud­nak fes­te­ni egy követ

A romá­nok tovább­ra is csu­pán annyi­ra képe­sek, hogy át tud­nak fes­te­ni egy követ

„A prob­lé­ma ti vagy­tok, nem a magyar szí­nű csúcs­kő. Ti, regá­ti romá­nok Erdély fej­lő­dé­sé­hez éppen annyi­val járul­ta­tok hoz­zá, amennyit a kő román szí­nek­re tör­tént átfes­té­se ér.” 

Néhány nap­ja Novák Kata­lin, nem­rég kine­ve­zett köz­tár­sa­sá­gi elnök Erdély­be láto­ga­tott. Útja során töb­bek között részt vett a Gyu­la­fe­hér­vá­ron fel­ál­lí­tott Beth­len Gábor szo­bor ava­tá­sán is.

A magyarok elnöke egy kevésbé hivatalos program keretében ellátogatott a Torockó melletti Székelykőhöz is. Erről fényképeket osztott meg a Facebookon, ahogy a piros-fehér-zöld színű csúcskő mellett áll.

A román naci­o­na­lis­ta (és szo­ci­a­lis­ta) körök­ben már koráb­ban is indu­la­to­kat vál­tott ki Novák Kata­lin erdé­lyi láto­ga­tá­sa, most azon­ban lép­ni­ük kel­lett a román nem­ze­ti büsz­ke­sé­gen esett csor­ba miatt.

Zokon vet­ték ugyan­is, hogy a szín­ma­gyar Toroc­kó mel­lett álló Szé­kely­kő csú­csán magyar szí­nek hir­de­tik az igazságot.

Geor­ge Simi­on, a szél­ső­ro­mán és sovi­nisz­ta AUR elnö­ke a közös­sé­gi médi­á­ban posz­tolt az elnö­ki láto­ga­tás után arról, hogy a hegy csú­csá­nak egyik kövét ismét román szí­nek­re fes­tet­ték szor­gos (vala­mi­ért csak a magya­rok elle­ni mun­ká­ban ennyi­re serény) kezek.

For­rás: Facebook

Nyo­ma­té­ko­sí­tás­ként pedig egy román lobo­gót is hoz­zá­kö­töz­tek a nagy­já­ból egy­mé­te­res beton­osz­lop­hoz. Ter­mé­sze­te­sen a romá­nok­ra oly jel­lem­ző pedan­té­ri­á­val és ízlé­ses­ség­gel abszol­vál­ták a zászlókihelyezést:

egy kóró­ra eről­tet­ték rá a csúf szí­nű zász­lót, majd a botot vala­mi­lyen kötö­ző­anyag­gal erő­sí­tet­ték a betontömbhöz.

Simi­on szerint: 

„Prob­lé­ma megoldva!”

Ked­ves Geor­ge! Őrü­le­tes téve­dés­ben éled az éle­ted. A prob­lé­ma ti vagy­tok, nem a magyar szí­nű csúcs­kő. Ti, regá­ti romá­nok Erdély fej­lő­dé­sé­hez éppen annyi­val járul­ta­tok hoz­zá, amennyit a kő román szí­nek­re tör­té­nő átfes­té­se ér.

Vala­mit kezd­je­tek az önér­té­ke­lé­si prob­lé­má­i­tok­kal, és akkor nem zavar majd tite­ket az, hogy egy szín­ma­gyar tele­pü­lés köz­vet­len köze­lé­ben magyar jel­ké­pek jel­zik azt, hogy kié is a szó­ban for­gó terület.

Gon­dolj bele! A romá­nok eddig csak kárt okoz­tak Toroc­kó­nak. Fel­épí­tet­te­tek egy rus­nya, kele­ti­es kiné­ze­tű orto­dox temp­lo­mot, ezzel tönk­re­té­ve az amúgy egy­sé­ges falu látképét.

Veszély­be került ezzel Toroc­kó világ­örök­sé­gi védel­mé­nek ügye is.

Simi­on! Kinek épí­tet­te­tek Toroc­kón orto­dox temp­lo­mot? Milyen hívek­nek? Miért ront­já­tok el a szé­pet, és miért ront­já­tok a saját pénzetek?

Tény­leg ez a román nem­ze­ti érdek? Jobb így román­nak len­ni? Tény­leg ez hiány­zik a nem­ze­ti büsz­ke­ség meg­élé­sé­hez, hogy egy skan­zen kiné­ze­tű magyar falu­ba bete­le­pí­ti­tek a Balkánt?

Fél­re­ér­tés ne essék, sem­mi bajunk nincs az orto­dox egy­ház­zal! Ez a típu­sú terü­let­fog­la­lás azon­ban sér­tés az egye­te­mes keresz­tény­ség­re néz­ve, sér­tés a szép­ér­zék ellen.

Az egy­ko­ri német bányász­fa­lu köze­pén emelt román temp­lom úgy fest, mint…

Mint Romá­nia román területei…

Nem attól lesz nek­tek több, hogy a mién­ket elront­já­tok. A román nép ezzel sem­mit nem nyer, mind­össze sike­rül csú­fab­bá ten­ni az aján­dék­ba kapott terü­le­te­i­te­ket, köz­ben kese­rűb­bé teszi­tek a magyar – román együttélést.

A román láb­tal­pe­cset­tel neki­áll­hat­ná­tok az ország romá­nok által lakott részé­nek átszí­ne­zé­sé­hez. Szün­tes­sé­tek meg a min­dent bebo­rí­tó szür­ke­sé­get! Ez len­ne a haza­fi­as fel­adat. Dol­goz­zá­tok meg a tőlünk ello­pott terü­le­te­ket! Sajog a magyar szív, ami­kor azt lát­juk, hogy par­la­gon hever ez erdé­lyi vidék.

A fene egye már meg, kezd­je­tek el dol­goz­ni. Ne a hegye­ket jár­já­tok, és szí­nez­ze­tek, hanem vég­re épít­se­tek vala­mit ti is!

Eddig csak és kizárólag elvettetek Erdélytől, és elprédáltátok a javainkat? Hol vannak a legelő erdőink? Mit tettetek úgy általában az erdeinkkel? Hol vannak a híres szerzetesi mintagazdaságok? Mi lett a magyar nemesi birtokokkal, a gazdaságokkal? Hogy hasznosítottátok a kastélyainkkal? Mi van a radnóti kastéllyal, a régi udvarházakkal, az erődtemplomokkal, a szászok örökségével?

Simi­on! Hova tet­té­tek azt az irtó­za­tos mennyi­sé­gű vagyont, amit tőlünk elloptatok?

Egy biz­tos, a román nép­re nem köl­töt­te­tek belő­le sem­mit. De akkor mire ment el az, amit mi ezer év alatt Erdély­ben összegyűjtöttünk?

Mit tet­te­tek Erdéllyel? Miért akar­já­tok Romá­nia szint­jé­re zülleszteni?

Szal­ma György

For­rás: kont​ra​.hu