Hírek Elszakított területi hirek A román par­cel­lá­nak nincs lét­jo­go­sult­sá­ga, a beton­ke­resz­te­ket és az emlék­mű­vet is el kell távo­lí­ta­ni az úzvöl­gyi haditemetőből

A román par­cel­lá­nak nincs lét­jo­go­sult­sá­ga, a beton­ke­resz­te­ket és az emlék­mű­vet is el kell távo­lí­ta­ni az úzvöl­gyi haditemetőből

A Bákó Megyei Tör­vény­szék csü­tör­tö­kön kihir­de­tett íté­le­te értel­mé­ben érvény­te­len az úzvöl­gyi hadi­te­me­tő­ben lét­re­ho­zott beton­ke­resz­tek és emlék­mű szá­má­ra Dor­mán­fal­va által kiadott épít­ke­zé­si enge­dély, ezért azo­kat el kell távo­lí­ta­ni onnan. Az íté­let nem jog­erős, fel­leb­be­zés­re van lehe­tő­ség. Nem marad­hat­nak a keresz­tek, első fokon Csík­szent­már­ton javá­ra ítélt ismét a bíró­ság Úzvöl­gye ügyé­ben.

A csü­tör­tö­kön kihir­de­tett íté­let ter­mé­sze­tes követ­kez­mé­nye annak a koráb­bi, tavaly ősszel a Bákói Íté­lő­táb­la által jog­erő­re emelt dön­tés­nek, amely sze­rint az úzvöl­gyi hadi­te­me­tő nem tar­to­zik a Bákó megyei Dor­mán­fal­va közvagyonába. 

A bíró­ság akkor meg­erő­sí­tet­te, hogy a mold­vai város­nak sem­mi­lyen jog­alap­ja nem volt saját köz­va­gyo­ná­ba ven­ni, majd telek­köny­vez­tet­ni a hadi­te­me­tő 7979 négy­zet­mé­te­res terü­le­tét, érvény­te­le­nít­ve a dor­mán­fal­vi önkor­mány­zat erre vonat­ko­zó, 2019. évi határozatait. 

A most első fokon lezá­rult pert szin­tén 2019-ben indí­tot­ta Csík­szent­már­ton, kér­ve a bíró­ság­tól a hadi­te­me­tő­ben 2019 ápri­li­sá­ban fel­ál­lí­tott, állí­tó­la­gos isme­ret­len román kato­nák­nak emlé­ket állí­tó ötven beton­ke­reszt, illet­ve a teme­tő nem­zet­kö­zi­sé­gét hang­sú­lyo­zó fel­irat­tal ellá­tott emlék­mű és zász­ló­sor elhe­lye­zé­sét lehe­tő­vé tevő, Dor­mán­fal­va által kibo­csá­tott épít­ke­zé­si enge­dély érvénytelenítését. 

Ezt az eljá­rást össze­von­ták később a Bákó megyei pre­fek­tus hason­ló kere­se­té­vel, majd a tár­gya­lás mind­ad­dig szü­ne­telt, amíg a teme­tő dor­mán­fal­vi köz­va­gyon­ba véte­lé­ről szó­ló per lezá­rult, ezt köve­tő­en foly­ta­tó­dott. A csü­tör­tö­ki nyil­vá­nos­sá vált íté­let sze­rint a bíró­ság helyt adott Csík­szent­már­ton és a Bákó megyei pre­fek­tus kéré­sé­nek, érvény­te­le­nít­ve az épít­ke­zé­si enge­délyt, és elren­del­ve a kifo­gá­solt épít­mé­nyek eltá­vo­lí­tá­sát a teme­tő­ből. Az első­fo­kú íté­let elle­ni eset­le­ges fel­leb­be­zés­ről a Bákói Íté­lő­táb­la dönt majd.

Kér­dé­sünk­re Kis Júlia, a per­ben Csík­szent­már­tont kép­vi­se­lő Mikó Imre Jog­vé­dő Szol­gá­lat ügy­véd­je azt mond­ta, üdvöz­lik a dön­tést, mert a bíró­ság jóvá­hagy­ta azt, amit kér­tek, meg­ál­la­pít­va, hogy az épí­té­si enge­délyt jog­el­le­ne­sen bocsá­tot­ták ki, és elren­del­te az épít­mé­nyek lebon­tá­sát. Szá­mí­ta­nak arra, hogy a dor­mán­fal­vi­ak fel­leb­bez­nek, de áll­nak elé­be – jegyez­te meg. 

Teme­tő­fog­la­lás után a bíró­ság­ra Dor­mán­fal­va önkor­mány­za­ta 2019 már­ci­u­sá­ban nyil­vá­ní­tot­ta saját köz­va­gyo­ná­vá az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt, és ápri­lis­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a sír­kert­ben. Koráb­ban a teme­tőt a csík­szent­már­to­ni­ak gon­doz­ták, és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tot­ta szá­mon. 2019. júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. Ezután több per kez­dő­dött, eddig Dor­mán­fal­va áll vesz­tés­re, mert jog­erő­sen már ket­tőt elve­szí­tett. A már emlí­tett mel­lett azt is, ame­lyet azért indí­tott, hogy von­ják vissza az alcsí­ki köz­ség önkor­mány­za­ta által hozott, az úzvöl­gyi hadi­te­me­tő és az egy­ko­ri kaszár­nyák által elfog­lalt terü­let­nek a köz­ség köz­va­gyo­ná­ba véte­lé­re vonat­ko­zó hatá­ro­za­tot. A Bákó megyei város ugyan­ak­kor 2020-ban a teme­tő körül több, csí­ki köz­bir­to­kos­sá­gok által bir­to­kolt terü­le­tet is telek­köny­vez­te­tett saját nevé­re, emi­att ezek­kel is per­ben áll. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro