Hírek Elszakított területi hirek A román fogyasz­tó­vé­de­lem leál­lít­tat­ta a Csí­ki Csipsz ter­mé­kek gyártását

A román fogyasz­tó­vé­de­lem leál­lít­tat­ta a Csí­ki Csipsz ter­mé­kek gyártását

A román ható­sá­gok­nak a Szé­kely­föld meg­ne­ve­zés­sel akadt gond­juk. Azt kifo­gá­sol­ták a ter­mé­kek kap­csán, hogy a cso­ma­go­lá­son a gyár­tás hely­szí­ne­ként Szé­kely­föld van meg­ne­vez­ve, nem pedig Románia.

A gyár­tó csü­tör­tö­kön köz­le­mény­ben tudat­ta, hogy az azon­na­li leál­lí­tást Dan Tan­asă román szél­ső­jobb­ol­da­li akti­vis­ta fel­je­len­té­se után ren­del­ték el.

Mint fogal­maz­nak, „a mai nap a román ható­ság leál­lít­tat­ta a Csí­ki Csipsz ter­mé­kek gyár­tá­sát és for­gal­ma­zá­sát, mivel 33 ter­mék cso­ma­go­lá­sán a gyár­tás hely­szí­ne­ként Szé­kely­föld van meg­ne­vez­ve, nem pedig Románia”.

A dön­tés ellen – mind a sörök, mind a csip­szek ese­té­ben – fel­leb­bez­nek, és a gyár­tás­sal, vala­mint a for­gal­ma­zás­sal nem áll­nak le.

A köz­le­mény­ben a magyar­gyű­lö­lő Tan­asă­nak csat­ta­nós üze­ne­tet küld­tek. Mint írják: a Csí­ki Csipsz és a Csí­ki Sör Manu­fak­tú­ra mun­ka­kö­zös­sé­ge Dan Tan­asă úrnak kíván­ja, hogy „igyon rá a med­ve vizet”.

For­rás: ehir​.ro