Hírek Amerikai hirek A repub­li­ká­nu­sok sze­rint Bide­nék kép­te­le­nek fékez­ni a migrációt

A repub­li­ká­nu­sok sze­rint Bide­nék kép­te­le­nek fékez­ni a migrációt

Több mint ötven repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő levél­ben szó­lí­tot­ta fel Joe Biden ame­ri­kai elnö­köt, hogy tét­len­sé­ge miatt ment­se fel alel­nö­két, Kama­la Har­rist az ille­gá­lis beván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sé­nek fel­ada­ta alól – jelen­tet­te az ame­ri­kai saj­tó, köz­tük a Fox televízió.

Az 56 repub­li­ká­nus tör­vény­ho­zó levél­ben hang­sú­lyoz­ta: annak elle­né­re, hogy olyan határ­vál­ság köze­pén vagyunk, ami­lyet ez az ország két évti­ze­de nem látott, Har­ris alel­nök még nem muta­tott kel­lő érdek­lő­dést, hogy ezzel köz­vet­le­nül foglalkozzék.

A 85 nap alatt, ami­óta az alel­nök fel­ada­ta ennek a vál­ság­nak a meg­ol­dá­sa, még nem láto­ga­tott el a határ­ra, és nem talál­ko­zott a határ­őr­ség mun­ka­tár­sa­i­val, az ame­ri­kai beván­dor­lá­si hiva­tal (ICE) tiszt­ség­vi­se­lő­i­vel és a helyi rend­vé­del­mi tiszt­vi­se­lők­kel sem

– tet­ték hoz­zá. Mint írják:

Ez az ország egy perc­cel tovább sem enged­he­ti meg magá­nak Har­ris alel­nök tétlenségét.

FOKOZÓDIK A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG

Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök már­ci­us végén bíz­ta meg alel­nö­két, Kama­la Har­rist a beván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sé­nek fel­ada­tá­val. Szak­ér­tők és poli­ti­ku­sok egy­aránt azt hang­sú­lyoz­zák, hogy nem eny­hül a mig­rá­ci­ós vál­ság az ame­ri­kai – mexi­kói határ men­tén. Kama­la Har­ris a múlt héten Mexi­kó­ba és Gua­te­ma­lá­ba uta­zott, ahol arra kér­te a beván­dor­ló­kat, hogy ne men­je­nek az Egye­sült Álla­mok­ba. E kije­len­té­sei miatt az alel­nök bírá­la­to­kat kapott a demok­ra­ta párt balszárnyától.

TÖRTÉNELMI REKORD

Az Egye­sült Álla­mok Vám­ügyi és Határ­vé­del­mi Ügy­nök­sé­gé­nek (CBP) jelen­té­se sze­rint május­ban több mint 180 ezer ille­gá­lis határ­át­lé­pőt vet­tek őri­zet­be az Egye­sült Álla­mok és Mexi­kó hatá­rán. Ezt Greg Abb­ott texa­si repub­li­ká­nus kor­mány­zó tör­té­nel­mi rekord­nak minő­sí­tet­te. Abb­ott egyéb­ként beje­len­tet­te, hogy foly­tat­ja az elő­ző elnök, Donald Trump által meg­kez­dett fal épí­té­sét a hatá­ron. A Fox tele­ví­zi­ó­nak nyi­lat­koz­va a texa­si kor­mány­zó hang­sú­lyoz­ta: Kama­la Har­ris még egy­szer sem beszélt vele a hatá­ron kiala­kult vál­ság ügyé­ben. A 180 034 letar­tóz­ta­tás egy­szá­za­lé­kos növe­ke­dést jelent ápri­lis­hoz képest, ami­kor is 178 622 embert vet­tek őri­zet­be, ami három szá­za­lék­kal volt nagyobb a már­ci­u­si 173 348-hoz képest.

TRUMP A MEXIKÓI HATÁRHOZ LÁTOGAT

Donald Trump volt ame­ri­kai elnök múlt heti köz­le­mé­nyé­ben jelen­tet­te be, hogy a hónap végén a mexi­kói határ­hoz látogat.

A Biden-admi­niszt­rá­ció az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­mé­nek leg­erő­sebb, leg­biz­ton­sá­go­sabb és leg­in­kább biz­to­sí­tott hatá­rát örö­köl­te tőlem, és csu­pán hetek alatt az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­mé­nek leg­sú­lyo­sabb határ­vál­sá­gá­vá vál­toz­tat­ta azt. Ez egy való­sá­gos katasztrófaövezet

– fogal­ma­zott Trump, aki hozzátette:

amit Biden és Har­ris tett és foly­tat jelen­leg is a hatá­run­kon, az súlyos és szán­dé­kos kötelességszegés.

Szak­ér­tők sze­rint Joe Biden hiva­tal­ba lépé­se óta több olyan kor­mány­za­ti intéz­ke­dés is szü­le­tett, amely arra ösz­tö­nöz­te a közép-ame­ri­kai mig­rán­so­kat, hogy elin­dul­ja­nak az Egye­sült Álla­mok felé. Feb­ru­ár­ban az elnök hatá­lyon kívül helyez­te Donald Trump „Maradj Mexi­kó­ban!” nevű prog­ram­ját, amely arra köte­lez­te a közép-ame­ri­kai mig­rán­so­kat, hogy Mexi­kó­ban vár­ják meg, amíg az ame­ri­kai ható­sá­gok elbí­rál­ják a mene­dék­ké­rel­mü­ket. Biden ezen­kí­vül leál­lí­tot­ta – a szin­tén Trump által pri­o­ri­tás­nak tar­tott – mexi­kói határ­fal épí­té­sét is. A demok­ra­ta elnök újra­in­dí­tot­ta azt a 2012-es beván­dor­lá­si prog­ra­mot, amely­nek értel­mé­ben meg­vé­dik azo­kat a fia­ta­lo­kat a kito­lon­co­lás­tól, aki­ket ille­gá­li­san beván­dor­ló szü­le­ik még gyer­mek­ko­ruk­ban vit­tek az Egye­sült Álla­mok­ba. A leve­let meg­fo­gal­ma­zó tör­vény­al­ko­tók hibás­nak tart­ják azt a meg­kö­ze­lí­tést, hogy a Biden-admi­niszt­rá­ció kizá­ró­lag a közép-ame­ri­kai orszá­gok­ra for­dít­ja figyel­mét, ugyan­is sok mig­ráns pró­bál meg átkel­ni a déli hatá­ron a világ min­den orszá­gá­ból, bele­ért­ve Orosz­or­szá­got, Bra­zí­li­át, Kubát és Hai­tit is. A repub­li­ká­nus kép­vi­se­lők sze­rint a közép-ame­ri­kai orszá­gok­ban nem tör­tént olyan drá­mai vál­to­zás az elmúlt hóna­pok­ban, amely a déli határ­nál, a beván­dor­lók szá­mát tekint­ve ekko­ra különb­sé­ge­ket ered­mé­nyez­ne a tava­lyi évhez képest.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu / MTI; Fotó: képernyőfelvétel