Hírek Amerikai hirek A repub­li­ká­nu­sok három­ne­gye­de sze­ret­né, hogy Trump komoly sze­re­pet tölt­sön be a pártban

A repub­li­ká­nu­sok három­ne­gye­de sze­ret­né, hogy Trump komoly sze­re­pet tölt­sön be a pártban

A repub­li­ká­nu­sok három­ne­gye­de azt sze­ret­né, hogy Donald Trump volt ame­ri­kai elnök komoly sze­re­pet tölt­sön be a párt­ban – derül ki a Quin­ni­pi­ac Egye­tem fris­sen köz­zé­tett orszá­gos közvélemény-kutatásából.

A fel­mé­rés – ame­lyet csü­tör­tök­től vasár­na­pig tar­tot­tak, több mint 1000 ame­ri­kai fel­nőtt meg­kér­de­zé­sé­vel – kimu­tat­ta, hogy a repub­li­ká­nu­sok csu­pán ötö­de nem akar­ja, hogy a volt elnök tovább­ra is meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet tölt­sön be a párt­ban.
A köz­vé­le­mény-kuta­tás ada­tai sze­rint a repub­li­ká­nu­sok 87 szá­za­lé­ka azt mond­ta, hogy Donald Trump­nak ismét meg kell enged­ni, hogy elin­dul­jon az elnö­ki szé­kért folyó versenyben.

Lehet, hogy Trump kevés­bé nép­sze­rű, de biz­to­san nem vesz­tet­te el a támo­ga­tott­sá­gát a repub­li­ká­nu­sok köré­ben – mond­ta az egye­tem köz­vé­le­mény-kuta­tá­si elem­ző­je. Tim Mal­loy úgy fogal­ma­zott: „Két­szer foly­tat­tak elle­ne alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljá­rást (impe­ach­ment), a tár­gya­lá­son a demok­ra­ták gya­láz­ták, és a közös­sé­gi média gya­kor­la­ti­lag elhall­gat­tat­ta. Mind­ezek elle­né­re Donald Trump szi­lár­dan áll a lábán a Repub­li­ká­nus Pár­ton belül”.

A volt elnö­köt szom­ba­ton fel­men­tet­te az Egye­sült Álla­mok sze­ná­tu­sa az elle­ne – láza­dás szí­tá­sa vád­já­val – indí­tott impe­ach­ment-eljá­rás végén. A fel­ső­ház az utol­só tár­gya­lá­si napon 57:43 arány­ban sza­va­zott arról, hogy Donald Trump a fel­ho­zott vádak alap­ján bűnös. Azaz az összes demok­ra­ta sze­ná­to­ron kívül hét repub­li­ká­nus fel­ső­há­zi kép­vi­se­lő sza­va­zott arra, hogy az elő­ző elnö­köt el kel­le­ne ítél­ni. Elíté­lé­sé­hez azon­ban a sze­ná­tus­ban két­har­ma­dos több­ség kel­lett vol­na. A tes­tü­let­ben 50:50 a repub­li­ká­nu­sok és a demok­ra­ták ará­nya. Így leg­alább 17 repub­li­ká­nus­nak is támo­gat­nia kel­lett vol­na az elnök elíté­lé­sét, azon­ban ezt csak 7‑en tet­ték meg.

A tár­gya­lás befe­je­zé­sé­nek más­nap­ján, vasár­nap a Poli­ti­co hír­por­tál és a Mor­ning Con­sult glo­bá­lis köz­vé­le­mény-kuta­tó cég fel­mé­ré­se azt mutat­ta ki, hogy tíz repub­li­ká­nus­ból hat sze­rint Trump­nak fon­tos sze­re­pet kel­le­ne ját­sza­nia a párt éle­té­ben, vala­mint hogy tíz­ből nyolc repub­li­ká­nus­nak ked­ve­ző a véle­mé­nye a volt elnök­ről. A fel­mé­rés szin­tén kimu­tat­ta, hogy Trump nép­sze­rű­sé­gét tekint­ve jelen­leg messze meg­elő­zi a poten­ci­á­lis 2024-es repub­li­ká­nus elnökjelölt-aspiránsokat.

Sze­ná­tu­si fel­men­té­se után Donald Trump köz­le­mé­nyé­ben utalt arra, hogy ismét tevé­ke­nyen részt vesz majd a poli­ti­kai életben.Az a tör­té­nel­mi, haza­fi­as és gyö­nyö­rű moz­gal­munk, amely­nek cél­ja, hogy Ame­ri­kát ismét nagy­sze­rű­vé tegyük, csak most kez­dő­dött. Az elkö­vet­ke­ző hóna­pok­ban sok min­dent kell meg­osz­ta­nom vele­tek, és várom, hogy foly­tat­has­suk hihe­tet­len utun­kat együtt

- írta.

Van­nak azon­ban a repub­li­ká­nus pár­ton belül olyan meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­gek is, akik a volt elnök nél­kül kép­zel­nék el a poli­ti­kai tábor jövő­jét. A sze­ná­tus­ban kisebb­ség­ben lévő repub­li­ká­nu­sok veze­tő­je, Mitch McCon­nell hét­főn, a Wall Street Jour­nal ame­ri­kai napi­lap­ban meg­je­lent véle­mény­cik­ké­ben azt írta: nem kér­dés, hogy Donald Trump erköl­csi fele­lős­sé­get visel a janu­ár hato­di­kai ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban. Mint fogal­ma­zott: „A nem­zet­nek való­di alkot­má­nyos baj­no­kok­ra van szük­sé­ge, nem pedig szá­mí­tó képviselőkre”.

For­rás: MTI / 888​.hu