Hírek Vélemények/Publicisztikák „A Repub­li­ká­nus Párt sokat tanul­hat­na Orbán Vik­tor­tól” – véli egy ame­ri­kai újságíró

„A Repub­li­ká­nus Párt sokat tanul­hat­na Orbán Vik­tor­tól” – véli egy ame­ri­kai újságíró

Jeremy Carl sze­rint Orbán Vik­tor jelen­leg a világ leg­ki­emel­ke­dőbb kon­zer­va­tív poli­ti­ku­sa. A vasar​nap​.hu fog­lal­ko­zik azzal szer­dai cik­ké­ben, hogy Jeremy Carl ame­ri­kai újság­író az ország­gyű­lé­si válasz­tás előtt öt hét­re Magyar­or­szág­ra láto­ga­tott. Elem­zé­sé­ben itt szer­zett tapasz­ta­la­ta­i­ról, a magyar bel­po­li­ti­kai viszo­nyok­ról, vala­mint a válasz­tás kime­ne­te­lé­ről ír.

Ápri­lis 4‑én, a válasz­tás más­nap­ján, az Ame­ri­can Great­ness olda­la­in rész­le­te­sen ele­mez­te a magyar bel­po­li­ti­kai hely­ze­tet, amely a Fidesz újabb két­har­ma­dos győ­zel­mé­hez veze­tett. A tanul­mány elké­szí­té­se előtt Carl sze­mé­lye­sen láto­ga­tott Magyar­or­szág­ra, ahol több újság­író­val, poli­ti­kus­sal és válasz­tó­pol­gár­ral talál­ko­zott. Itt szer­zett tapasz­ta­la­tai alap­ján szü­le­tett meg a cikk, amely olyan néző­pon­tot mutat be, ame­lyet Ame­ri­ká­ban ma nem sok helyen lehet olvasni.

A beszá­mo­ló ele­jén arról érte­ke­zik: sokak szá­má­ra fur­csá­nak tűn­het, miért fog­lal­ko­zik ennyi jobb­ol­da­li ame­ri­kai a magyar­or­szá­gi poli­ti­ká­val. Hiszen az ország terü­le­ti­leg „keve­sebb, mint egy­ne­gye­de Mon­ta­na állam­nak, ahon­nan szár­ma­zom” – írja Carl.

Sze­rin­te viszont az embe­rek cso­dál­ko­zá­sa alap­ta­lan, és csak az lehet az oka, hogy nem értik Magyar­or­szág stra­té­gi­ai jelen­tő­sé­gét a jobb­ol­da­li politikában.

A szer­ző sze­rintOrbán a világ leg­ki­emel­ke­dőbb kon­zer­va­tív poli­ti­ku­sa”,

aki töké­le­te­sen kihasz­nál­ta poli­ti­kai hatal­mát a jobb­ol­da­li érde­kek érvé­nye­sí­té­sé­re. Carl úgy lát­ja, ez az egyik dolog, ami­ben az ame­ri­kai kon­zer­va­tí­vok tanul­hat­ná­nak tőle. 

Az újság­író elem­zé­sé­ben több olyan témát is érin­tett, amit gyak­ran a minisz­ter­el­nök sze­mé­re vet az ellen­zék, és amely intéz­ke­dé­sek jelen­tő­sé­gé­nek elfer­dí­té­sé­vel igye­kez­nek a magyar kor­mányt kül­föl­dön rossz szín­ben feltüntetni.

Sem­le­ges, hábo­rú­el­le­nes politika

Carl sze­rint Orbán nyílt kül­po­li­ti­kát foly­ta­tott, amellyel el is nyer­te a válasz­tók bizalmát.A hábo­rú kap­csán min­den hely­zet­ben kiállt Magyar­or­szág sem­le­ges­sé­ge mellett,

és nem enge­dett sem­mi­lyen poli­ti­kai nyo­más­gya­kor­lás­nak, ami­nek sok nyu­ga­ti jobb­ol­da­li poli­ti­kus igen.

Az ame­ri­kai szer­ző hoz­zá­te­szi, hogy a folya­ma­tos huma­ni­tá­ri­us segít­ség­nyúj­tás elle­né­re Magyar­or­szág a hála helyett táma­dás­sal talál­ja szem­ben magát.

Carl sze­rint Orbán azzal is sok sza­va­zót nyert meg magá­nak, hogy a kez­de­tek­től fog­va egy­ér­tel­mű­en sem­le­ges, hábo­rú­el­le­nes poli­ti­kát folytat.

Az iga­zi jobb­ol­dal győzedelmeskedett

Az újság­író úgy látja,Orbán győ­zel­mé­vel az iga­zi jobb­ol­dal győ­ze­del­mes­ke­dett az áljob­b­ol­dal felett.

Ez utób­bit gyak­ran adják el jobb­ol­da­li­ként az ame­ri­kai válasz­tó­pol­gá­rok­nak is.

„Jól tük­rö­zi az elmúlt évek­ben kiala­kult magyar poli­ti­kai hely­ze­tet – ame­lyet Orbán is jócs­kán for­mált –, hogy az egye­sült ellen­zék egy magát keresz­tény, kon­zer­va­tív, kiáb­rán­dult fide­szes csa­lád­apa­ként aposzt­ro­fá­ló jelölt­ben lát­ta a leg­több esélyt Orbán legyő­zé­sé­re” 

– olvas­ha­tó az elemzésben.

For­rás: man​di​ner​.hu