Hírek Amerikai hirek A repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­nő a beik­ta­tás után azon­na­li fele­lős­ség­re vonás­ra készül Joe Biden ellen

A repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­nő a beik­ta­tás után azon­na­li fele­lős­ség­re vonás­ra készül Joe Biden ellen

A Twit­ter – biz­tos, ami biz­tos – hatá­ro­zott ide­ig letil­tot­ta Mar­j­orie Tay­lor Gree­ne fiókját.

Mar­j­orie Tay­lor Gree­ne kép­vi­se­lő beje­len­tet­te: egy nap­pal azután, hogy beik­tat­ják, fele­lős­ség­re voná­si eljá­rást kez­de­mé­nyez a meg­vá­lasz­tott elnök, Joe Biden ellen. Gree­ne elmond­ta, hogy Biden és fia, Hun­ter Biden állí­tó­la­gos, a Kínai Kom­mu­nis­ta Párt­tal, vala­mint Ukraj­ná­val közös üzle­ti kap­cso­la­tai miatt lép fel az új elnök­kel szemben.

„Biz­to­sí­ta­nunk kell, hogy veze­tő­ink fele­lős­ség­re von­ha­tók legye­nek, nem lehet olyan egye­sült álla­mok­be­li elnö­künk, aki eset­le­ge­sen vissza­él az elnö­ki hiva­tal hatal­má­val, és akit kül­föl­di kor­má­nyok könnyen meg­vá­sá­rol­hat­nak, gon­do­lok itt a kínai és ukrán ener­gia­ipa­ri vál­la­la­tok­ra” – hang­sú­lyoz­ta. „Szó­val janu­ár 21-én fel­je­len­tést teszek Joe Biden ellen. 75 mil­lió ame­ri­ka­i­nak ele­ge van a tét­len­ség­ből. Ide­je állást fog­lal­ni. Büsz­ke vagyok arra, hogy a repub­li­ká­nus sza­va­zók hang­ja lehe­tek, aki­ket mind ez idá­ig figyel­men kívül hagytak.”

A Twit­te­ren a fris­sen meg­vá­lasz­tott geor­giai kép­vi­se­lő­nő az #Impe­ach­Bi­den, a #Quid­Pro­Joe és a #BidenC­ri­me­Fa­mily hash­ta­ge­ket hasz­nál­ta, ami­kor meg­fo­gad­ta, hogy fel­men­te­ti Joe Bident. A meg­vá­lasz­tott elnök és fia egy­aránt tagad­ta a váda­kat. Hun­ter Biden a múlt hónap­ban kije­len­tet­te, hogy szö­vet­sé­gi vizs­gá­lat­tal néz szem­be az adói miatt, miu­tán hóna­pok­kal ezelőtt a Trump-kam­pány cél­ke­reszt­jé­be került a 2020-as elnök­vá­lasz­tás során. A Fox News sze­rint Gree­ne fenye­ge­té­se a fele­lős­ség­re vonás­sal „szim­bo­li­kus­nak tűnik”, mivel a kong­resszust a demok­ra­ták ellen­őr­zik, és a ház több­sé­gé­re van szük­ség ahhoz, hogy vádat emel­jen a sze­ná­tus előtt.

Fej­le­mény az ügy­ben, hogy a repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő Twit­ter-fiók­ját 12 órá­ra fel­füg­gesz­tet­ték a követ­ke­ző bejegy­zés miatt: „Arra buz­dí­tok min­den ame­ri­ka­it, nem csak azt a 75 mil­lió embert, akik Trump elnök­re sza­vaz­tak, hogy moz­gó­sít­sa­nak, és hal­las­sák a hang­ju­kat a sza­bad­ság­jo­ga­ink elle­ni táma­dá­sok­kal szemben.”

Mint isme­re­tes, szá­mos kel­le­met­len tör­té­net kering Hun­ter Biden­ről, ame­lyek­től a demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt igye­ke­zett folya­ma­to­san elha­tá­ro­lód­ni. Ugyan­ak­kor a leg­fris­sebb hírek sze­rint Joe Biden bizo­nyít­ha­tó­an tudott fia szá­mos kor­rup­ció­gya­nús ügyéről.

For­rás: 888​.hu