Hírek Magyarországi hírek A Rákó­czi Szö­vet­ség tábo­rai éven­te vál­to­zó, de min­dig a magyar iden­ti­tást erő­sí­tő tema­ti­ká­val zajlanak

A Rákó­czi Szö­vet­ség tábo­rai éven­te vál­to­zó, de min­dig a magyar iden­ti­tást erő­sí­tő tema­ti­ká­val zajlanak

Potá­pi Árpád János az idei bajai tábor­ba ellá­to­gat­va közöl­te: ahogy a tábo­rok ország­szer­te, úgy a Rákó­czi Szö­vet­ség tábo­rai is meg­nyi­tot­ták kapuikat.

Emlé­kez­te­tett: Baján husza­dik alka­lom­mal ren­dez­nek talál­ko­zót a szór­vány­ból érke­zett gye­re­kek­nek, ezút­tal a magyar mon­dák kerül­nek közép­pont­ba, az őstör­té­net­től egé­szen II. Rákó­czi Ferenc koráig.

Az állam­tit­kár fon­tos­nak nevez­te, hogy a hatá­ron túli tele­pü­lé­se­ken élő magyar csa­lá­dok is érez­zék, “az anya­or­szág fog­lal­ko­zik velük”, és a tábo­rok révén új élmé­nyek­kel, isme­re­tek­kel gazdagodjanak.

Potá­pi Árpád János hang­sú­lyoz­ta: “a magyar­ság­tu­dat kiala­ku­lá­sa ugyan­is nem­csak a szár­ma­zá­son múlik, hanem a kul­tu­rá­lis neve­lé­sen, a hasz­nált nyel­ven, de leg­fő­kép­pen az identitáson”.

Maru­zsa Zol­tán, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak köz­ne­ve­lé­sért fele­lős állam­tit­ká­ra, egy­ben a bajai tábor szer­ve­ző­je kiemel­te: az első talál­ko­zót még akkor tar­tot­ták meg, ami­kor a Rákó­czi Szö­vet­ség lét­re­hoz­ta a Kár­pát-meden­cé­ben azt a helyi szer­ve­zet- és prog­ram­há­ló­za­tot, amely már nem­csak a Fel­vi­dék, hanem Kár­pát­al­ja, Erdély és a Dél­vi­dék irá­nyá­ba is meg­nyi­tot­ta tevékenységét.

Elmond­ta, szer­ve­ző­tár­sa­i­val Nyu­gat-Bács­ka tíz tele­pü­lé­sét, az ott műkö­dő álta­lá­nos isko­lák magyar nyel­vű har­ma­dik és negye­dik osz­tá­lya­i­nak tanu­ló­it céloz­ták meg.

Az állam­tit­kár kiemel­te: a talál­ko­zók fel­ada­ta évről évre, hogy – össze­hoz­va a Nyu­gat-Bács­ka magyar gyer­me­ke­it – a fia­ta­lok meg­is­mer­jék egy­mást és kap­cso­la­to­kat ala­kít­sa­nak ki.

“Egy nem­zet vagyunk, ami Euró­pá­ban egye­dül­ál­ló módon hét utód­ál­lam­ban éli a min­den­nap­ja­it, de nagyon fon­tos, hogy a hatá­ro­kon átíve­lő közös gon­dol­ko­dás, illet­ve világ­lá­tás, a közös kul­tú­ra meg­je­len­jen és meg tud­jon erő­söd­ni a szór­vány­te­le­pü­lé­se­ken élők köré­ben is” – fogalmazott.

A Rákó­czi Szö­vet­ség 16 nyá­ri tema­ti­kus tábo­rá­ba ötezer diá­kot és tanárt vár. A talál­ko­zók­nak a sátor­al­ja­új­he­lyi Rákó­czi Tábor és Ren­dez­vény­köz­pont biz­to­sít hely­színt, továb­bá a bajai anya­nyel­vi tábor mel­lett Szé­kes­fe­hér­vá­ron színjátszó‑, Orfűn, Nyék­lád­há­zán pedig vitor­lás­tá­bo­rok vár­ják a fiatalokat.

A szö­vet­ség min­den kor­osz­tály­ra gon­dol, hiszen az álta­lá­nos isko­lás és közép­is­ko­lás gye­re­kek mel­lett augusz­tus utol­só heté­ben a főis­ko­lá­sok és egye­te­mis­ták talál­koz­nak, hogy a fia­ta­lo­kat érin­tő kér­dé­sek­ről közö­sen gon­dol­kod­has­sa­nak – közölték.

For­rás: kul​hon​ima​gya​rok​.hu