Hírek Vélemények/Publicisztikák A Raf­fay-csap­da és egyéb cselvetések

A Raf­fay-csap­da és egyéb cselvetések

A sza­bad­kő­mű­ves háló­zat egy tipi­ku­san anti­de­mok­ra­ti­kus, kom­mu­nis­ta-anar­chis­ta sejt

Ung­váry Krisz­ti­án nagy szí­ves­sé­get tesz vélt és valós ellen­lá­ba­sa­i­nak, ami­kor sze­mé­lyes­ke­dő, indu­lat­tól fűtött írás­ban utal­ja Sza­kács Árpá­dot a szel­le­mi alvi­lág­ba (Magyar Nem­zet, júni­us 20.). Nyil­ván­va­ló­an nem ártott vol­na a tör­té­nész­nek, ha szel­le­mi gyer­mek­szo­bá­já­ban a papá­tól meg­örö­költ Molo­tov-kok­té­lok mel­lett az ille­del­mes visel­ke­dés apró pat­ron­ja­i­nak elsü­tö­ge­té­sé­ben is némi gya­kor­lat­ra tesz szert – fáj­da­lom, ez nem­igen sike­rült. Ung­váry kicsit bun­kó, sok­kal inkább fel­leng­zős és nagyon ide­ges kiro­ha­ná­sa önma­gát minő­sí­ti. Az érve­lés, a vita tech­ni­ká­ja ugyan­is elég­te­len, ha magun­kat és a barátain­kat a vilá­gos­ság hívei közé sorol­juk, a más­ként gon­dol­ko­dó­kat pedig lehü­lyéz­zük, csak azért, mert más­ként gon­dol­kod­nak. Per­sze lát­tunk már erre pél­dát. 1948-ban és 1956-ban dívott ez a tónus a magyar tudo­má­nyos­ság­ban, ami­kor az élcsa­pat szer­ződ­te­tett zsol­do­sai tény­leg elhit­ték, hogy ők majd irányt szab­nak egy ország­nak, egy nem­zet­nek. Bele­sze­ret­tek a saját míto­szuk­ba, majd piron­ko­dás nél­kül papír­ra vetet­ték, ter­jeszt­get­ték lázas igé­i­ket, és kíván­csi­an vizs­lat­ták, vajon a fal­ka elég lel­ke­sen csahol‑e mel­let­tük, megvédik‑e majd őket, az egye­dü­li szaktekintélyeket.

Nos, Ung­váry mél­tán szá­mít­hat az övéi ájult cso­dá­la­tá­ra, de ennek olyan nagy jelen­tő­sé­get azért ne tulajdonítsunk.

Első­sor­ban azért mon­dom ezt, mert annak a világ­nak már réges-régen vége, hogy Köpeczi Béla, Gla­tz Ferenc, Rom­sics Ignác és az ő bará­ta­ik, üzlet­fe­le­ik és tanít­vá­nya­ik osszák az észt ebben az ország­ban. Sok tör­té­nész ugyan­is merő­ben mást gon­dol 1918-ról és 1919-ről, más nar­ra­tí­vát állí­tot­tak fel, más ered­mé­nyek­re jutot­tak, mint ők, a bal­ol­da­li-libe­rá­lis kuta­tók. Sze­ren­csé­re ma már nem egy-két tudo­má­nyos műhely, folyó­irat, kon­fe­ren­cia pri­vi­lé­gi­u­ma meg­ha­tá­roz­ni, ki és mennyi­ben tör­té­nész. Raf­fay Ernő egy tör­té­nész a sok más­képp gon­dol­ko­dó közül. Raj­ta kívül sokan mások elér­nek a szé­le­sebb magyar köz­vé­le­mény­hez, és nem a kano­ni­zált csa­tor­ná­kon, hanem pár­hu­za­mos való­sá­got épít­ve. És bár­mennyi­re is fáj ez Ung­váryék­nak, a nagy­kö­zön­ség majd eldön­ti, melyik tudo­má­nyos néze­tet tart­ja szimpatikusabbnak.

Ennél fon­to­sabb, hogy amint látom, Ung­váry nem­csak besé­tált Raf­fay csap­dá­já­ba, de a zár is rákat­tant a lábá­ra, ahogy kell. A leg­vic­ce­sebb, hogy ennek a dühös kis ember­nek, akit időn­ként pofon ver a való­ság, fogal­ma sincs arról, hogy fog­lyul ejtet­ték. Rög­vest meg is magya­rá­zom, mire gondolok.

Raf­fay nyil­ván­va­ló cél­ja, hogy a hazai sza­bad­kő­mű­ves­ség sze­re­pé­ről, befo­lyá­sá­ról, a Káro­lyi-puccs­ban ját­szott sze­re­pük­ről ne csak neki, a kuta­tó­nak, de a szé­le­sebb köz­vé­le­mény­nek is tudo­má­sa legyen. Meg­ír­ta köny­ve­it, aki akar­ta, elol­vas­ta (e sorok író­ja is), de vég­té­re is szak­mun­kák­ról van szó, és nem Vámos Mik­lós a szer­ző, hogy a Tes­có­ban is ter­jesszék a mun­ká­it a fehér­ré­pa és a szil­va­be­főtt között. Ezen a pon­ton lép be a kép­be Ung­váry, aki a leg­jobb ter­mék­ér­té­ke­sí­tő­ket meg­ha­zud­to­ló­an fel­kí­nál­ja a más por­té­ká­ját a köz­vé­le­mény­nek. Raf­fay köny­vei, mun­kás­sá­ga, igaz­sá­ga vagy téve­dé­se akár meg is áll­hat­na ter­mé­sze­tes kiter­je­dé­sé­nél, befo­lyá­sa pedig kor­lá­to­zott marad­na, ha nincs az izgá­ga és dühös ember­ke, aki min­den­ki érdek­lő­dé­sét fel­szí­tot­ta mina­pi cikkével.

Innen­től a tör­té­net könnyen kiszá­mít­ha­tó. Raf­fay elér­te a cél­ját, mert néhány hétig téma lesz a sza­bad­kő­mű­ve­sek sze­re­pe, a magyar szel­le­mi élet­ben már júli­us­ban alig akad majd ember, aki ne hal­lott vol­na erről a vitá­ról. A mos­ta­ni soro­zat itt, a Magyar Nem­zet­ben ugyan­en­nek az érdek­lő­dés­nek a jel­zé­se. Meg­vi­tat­juk, meg­be­szél­jük majd, hogyan lehet­sé­ges, hogy Rom­sics­tól Ung­váryig, sőt raj­tuk is túl egyet­len tör­té­nész­nek sem jutott eszé­be, hogy bebal­lag­jon a levél­tár­ba, és a sza­bad­kő­mű­ve­sek saját ira­ta­i­ból tájékozódjon.

Ung­várynak nyil­ván fogal­ma sincs róla, mert az indu­la­tá­nál tovább nem lát (ez min­dig a buta elbi­za­ko­dott­ság jele), de a szel­le­mi élet­ben, akár­csak a köz­élet­ben, soha nem az tema­ti­zál, aki ordít, hanem aki­nek a témái­ról beszé­lünk. Aki pedig tema­ti­zál, annak nem kell magya­ráz­kod­nia, az hát­ra­dől­het, és végig­néz­he­ti, aho­gyan a neki fon­tos ügy tova­ter­jed a köz­be­széd­ben. Ami­ről pedig beszél­nek, vitat­koz­nak az embe­rek, abból meg­győ­ző­dés válik, beépül a világ­kép­be. Aki­nek pedig meg­győ­ző­dé­se, világ­ké­pe van, azt nem lehet meg­fé­lem­lí­te­ni, elhall­gat­tat­ni. Ha innen néz­zük, ebben az ügy­ben Raf­fay és Sza­kács csel­ve­té­se sike­rült, mert nem sike­rült a szo­kott fal­ka­men­ta­li­tás­sal agyon­nyom­ni a témát, elhall­gat­ni a libe­rá­lis főso­dor­tól elté­rő narratívát.

Mind­ed­dig szán­dé­ko­san kerül­tem, hogy magá­ról az ügy­ről, a sza­bad­kő­mű­ve­sek sze­re­pé­ről szót ejt­sek. Még­is muszáj rövi­den emlé­kez­tet­nem az ügy körül bal­ról támadt riadt csend­re. Elke­rül­he­tet­len, hogy nekik, a Rom­sics FC bal­szár­nyá­nak is vala­mit ­mon­da­ni­uk kell majd a sza­bad­kő­mű­ve­sek­ről (a mos­ta­ni ijedt kifa­ka­dás, misze­rint ez „mese”, alig­ha tart­ha­tó). Amíg a köz­pon­ti uta­sí­tás­ra várunk, min­den­eset­re szö­gez­zük le: sza­bad­kő­mű­ve­sek már­pe­dig vol­tak 1918-ban Magyar­or­szá­gon. Már a szá­zad­for­du­lón is vol­tak. Ha pél­dá­ul Ablon­czy Balázs olvas­ta vol­na Raf­fay köny­ve­it, még a különb­ség­té­tel­re is képes vol­na, és nem nyi­lat­koz­ná a Nép­sza­vá­nak: „Azok­ban az idők­ben alap­ve­tő­en a sza­bad­kő­mű­ves­ség is nem­ze­ti állás­pont­ra helyezkedett.”

Ablon­czy utó­la­gos tor­zí­tá­sá­val ellen­tét­ben a való­ság az, hogy a régi típu­sú sza­bad­kő­mű­ves­ség alkal­ma­sint haza­fi­as és érték­meg­őr­ző is lehe­tett, a radi­ká­lis szárny és csa­tolt részei (pél­dá­ul a Gali­lei Kör) azon­ban nyíl­tan a tár­sa­dal­mi béke fel­bo­rí­tá­sá­ra tör­tek, vadul neki­men­tek az egy­ház­nak, a hagyo­má­nyos közös­sé­gek­nek, élet­for­má­nak, a köz­tisz­te­let­ben álló sze­mé­lyek­nek, fel­lá­zí­tot­ták a nem­ze­ti­sé­ge­ket és kiáru­sí­tot­ták az orszá­got kül­föld­re, ahon­nan pénzt, hatal­mat, össze­köt­te­tést remél­tek tit­kos cél­ja­ik­ra. Nem, ez nem rém­me­se, ez a rög­va­ló­ság. A haza­fi­at­lan, ország­vesz­tő sza­bad­kő­mű­ve­sek már jóval 1918 előtt háló­za­tot épí­tet­tek, amely job­ban hason­lí­tott egy kom­mu­nis­ta-anar­chis­ta sejt­re (tulaj­don­kép­pen az is volt), mint bár­mi­lyen demok­ra­ti­kus képződményre.

Elgon­dol­kod­tunk már azon, miért tudott olyan könnye­dén átlib­ben­ni a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták­tól a kom­mu­nis­ták­hoz Pogány József? A bol­se­vi­kok veze­tő­je, Kun Béla is szo­ci­ál­de­mok­ra­tá­nak indult. Kun­fi Zsig­mond­ról pedig konk­ré­tan anyu­ká­ja (gon­do­lom, az öreg Kun­fi­né) sem tud­ta vol­na meg­mon­da­ni 1919-ben, hogy szo­ci­ál­de­mok­ra­ta vagy kom­mu­nis­ta. És miért van az, hogy a pol­gá­ri radi­ká­li­sok, Jászi Osz­kár és a töb­bi cso­da­bo­gár némi­leg kom­mu­nis­tá­nak tűn­tek és tűn­nek ma is, utó­lag, száz esz­ten­dő­vel később?

Nos, azért, mert ezek csak klu­bok. A tapasz­tó­anyag a sza­bad­kő­mű­ves­ség a közös fala­zás ide­jén. A sza­bad­kő­mű­ves­ség köze­gében, oltal­má­ban szo­ci­a­li­zá­lód­tak mind­ahá­nyan. Évek­kel a Káro­lyi-puccs előtt meg­is­mer­ked­tek, közö­sen szer­vez­ked­tek, segí­tet­ték, támo­gat­ták, kaser­ol­ták egy­mást. Haj­szál­pon­to­san úgy, mint a maiak.

Per­sze a sza­bad­kő­mű­ves­ség sem akkor, sem ma nem a kezük­ben gyer­tyá­val egyen­sú­lyo­zó csuk­lyás ala­kok alkal­mi össze­jö­ve­te­le a kata­kom­bák mélyén. Akkor és most is asz­ta­li beszél­ge­té­sek, kon­fe­ren­ci­ák, tanul­mány­utak és tábo­rok mélyén fész­ke­lő gon­do­la­to­kat terel­get­nek össze a moz­ga­lom irá­nyí­tói. Egé­szen naiv­nak vagy vég­te­le­nül osto­bá­nak kell len­ni ahhoz, hogy bár­ki azt kép­zel­je: a moder­niz­mus, a glo­ba­liz­mus apos­to­lai 1918-ban vagy 2020-ban nem abszo­lút tuda­to­san, terv­sze­rű­en rej­tik el magu­kat és irá­nyít­ják a hát­tér­ből a régi Euró­pa és a régi ember elle­ni had­já­ra­tot. Aki nem hisz a régi és a mai sza­bad­kő­mű­ve­sek (bár ma más­képp neve­zik magu­kat) fel­for­ga­tó mun­ká­já­ban, aki nem ész­le­li a har­cot, a régi és az új világ össze­csa­pá­sát, azzal tény­leg nem érde­mes vitát kez­de­ni. Az tény­leg benyel min­dent a vilá­gon, mert gon­dol­kod­ni, követ­ke­zés­kép­pen ele­mez­ni is képtelen.

Zárás­ként csak annyit, hogy Ung­váry ter­mék­ér­té­ke­sí­tő fog­lal­koz­ta­tá­sát komo­lyan meg kel­le­ne fon­tol­ni­uk mind­azok­nak, akik fris­sen meg­je­lent köny­ve­i­ket, tudo­má­nyos mun­kás­sá­gu­kat óhajt­ják egy kicsit meg­szel­lőz­tet­ni. Két­ség­te­le­nül ügyes a fiú, ha pimasz is. De ettől elte­kint­ve szá­za­lé­kot nem kér, ingyen, sze­re­lem­ből hülye, ami kész nyereség.

Ezt viszont tény­leg csak hal­kan súgom, nehogy vala­mi újabb alá­írás­gyűj­tés­be kezd­je­nek, mert az már tény­leg kikez­de­né a rekesz­iz­ma­i­mat. A hóci­pőm már régen meg­telt velük.

Szen­te­si Zöl­di Lász­ló író, újságíró

For­rás: Magyar Nemzet