Hírek Sport hirek A Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja a Juven­tust és a Bar­ce­lo­nát a Ferencváros

A Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja a Juven­tust és a Bar­ce­lo­nát a Ferencváros

Az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (UEFA) enge­dé­lyez­te, hogy a Ferenc­vá­ros a Pus­kás Aré­ná­ban játssza le a Juven­tus és a Bar­ce­lo­na elle­ni hazai mér­kő­zé­sét a Baj­no­kok Ligá­ja csoportkörében.

A Puskás Arénában fogadja a Juventust és a Barcelonát a FerencvárosA Pus­kás Aré­na üre­sen is lenyű­gö­ző lát­ványt nyújt­Fo­tó: MH/Papajcsik Péter

A zöld-fehér klub hon­lap­ján meg­je­lent ked­di hír sze­rint kére­lem­mel for­dul­tak az UEFA-hoz, hogy a három hazai meccs közül a máso­di­kat és a har­ma­di­kat a Pus­kás Aré­ná­ban ren­dez­hes­sék meg. Az euró­pai szö­vet­ség ked­ve­ző dön­tést hozott az ügy­ben, így novem­ber 4‑én a Juven­tust, decem­ber 2‑án pedig az FC Bar­ce­lo­nát a Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja Szer­hij Reb­rov együttese.

A Dina­mo Kijev elle­ni össze­csa­pás októ­ber 28-án a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban lesz.

A jegy­ér­té­ke­sí­tés­ről az FTC később ad tájé­koz­ta­tást – áll a fradi.hu‑n. Az UEFA dön­té­se értel­mé­ben az égi­sze alá tar­to­zó mér­kő­zé­se­ken a sta­di­o­nok leg­fel­jebb har­minc­szá­za­lé­kos kihasz­nált­ság­gal fogad­hat­nak nézőket.

A Ferenc­vá­ros 25, míg a magyar csa­pat 11 év után sze­re­pel ismét a leg­ran­go­sabb euró­pai kupa­so­ro­zat főtábláján.

For­rás: Magyar Hírlap