Hírek Morzsák A prog­resszív világ­rend egy szel­le­mi leépü­lés + Videó

A prog­resszív világ­rend egy szel­le­mi leépü­lés + Videó

Exk­lu­zív inter­jú Fa Nán­dor­ral az Abszolútban!

Hosszú idő után elő­ször nyi­lat­ko­zott a híres sport­em­ber, Fa Nán­dor. Az Abszo­lút friss adá­sá­ban az óce­á­ni szó­ló­vi­tor­lá­zó volt Föl­di-Kovács And­rea műsor­ve­ze­tő ven­dé­ge. Szó volt a magány és az egye­dül­lét, a val­lás és a hit köz­ti különb­ség­ről, vala­mint a glo­ba­lis­ta ideo­ló­gi­ák hosszú távú hatá­sá­ról is.

Az a  fel­té­te­le­zés, hogy az ember, ahogy vilá­got lát, uta­zik és sok kul­tú­rá­val, ember­rel talál­ko­zik, nyi­tot­tab­bá és koz­mo­po­li­táb­bá válik, egy­re  libe­rá­li­sabb lesz, meg­dől­ni lát­szik. A spor­to­ló sze­rint pon­to­san ez az élmény­hal­maz az, ami az embert meg­ta­nít­ja, hogy befe­lé keres­se önma­gát, a saját igazságait. 

A majd­nem 94 napos óce­á­ni magány­ról elmond­ta: „A magányt rosszul bírom, az egye­dül­lé­tet bírom jól” – jelez­te a fon­tos különb­sé­get sport­em­ber, majd hozzátette:

„Azt szok­tam mon­da­ni, hogy az az ember, aki jól elvan a saját szel­le­mi­sé­gé­vel, agyá­val, gon­do­la­ta­i­val, az csak egye­dül van. Az a magá­nyos, aki mene­kül önma­gá­tól. Ahosszú egye­dül­lét azzal a követ­kez­ménnyel jár, hogy az ember bizony far­kas­sze­met néz a saját gondolataival.”

A sport­em­ber­nek bőven kiju­tott ebből az egye­dül­lét­ből, ugyan­is három­szor kerül­te meg a Föl­det egye­dül. Fa Nán­dor 2017-ben a Spi­rit of Hun­gary-vel elin­dult az egy­sze­mé­lyes non-stop föld­ke­rü­lő Ven­deé Globe vitor­lás­ver­se­nyen, 3 hónap után a mezőny leg­idő­sebb ver­seny­ző­je­ként a 8. helyen ért célba.

Toxi­kus világrend

A Magyar Örök­ség-díjas sport­em­ber sze­rint az átgon­do­lat­lan esz­mék olyan toxi­kus ten­den­ci­át mutat­nak, amely­re a tör­té­ne­lem során már volt példa.

Úgy véli, a a 3 hónap alatt drá­ma­i­an sokat vál­to­zott az embe­ri világ. Úgy fogal­ma­zott, „Előt­te vagy nem figyel­tem elég­gé, vagy nem volt még a gen­der­el­mé­let, a BLM-moz­ga­lom, a metoo, és nem vol­tak azok a bor­zal­ma­san erő­sza­kos, negyed­szin­tig végig­gon­dolt filo­zó­fi­ák, amik addig, amíg egy ember gon­dol­ja, nincs velük baj. De ami­kor intéz­mé­nye­sül és glo­bá­li­san fúj­ják, ott már baj van, mert ezek nin­cse­nek végig­gon­dol­va. Egyik sem megy el a falig.”

Az ilyen átgon­do­lat­lan filo­zó­fi­ák­ból jutott már ki az embe­ri­ség­nek, ezek amo­lyan „jaj, de klassz, majd bol­dog­gá tesszük vele a vilá­got” esz­mék – azon­ban ezek min­dig tömeg­mé­szár­lás­ba futot­tak. „Amit most látok, az pepi­tá­ban ugyan­az!” – mond­ja Fa Nán­dor. Rossz elő­ér­ze­tét kife­jez­ve elmond­ta, az ilyen fun­da­men­ta­lis­ta hívei a „jót teszünk a világ­nak” ugyan­olyan erő­sza­ko­sak, mint amit a tör­té­ne­lem folya­mán szá­mos alka­lom­mal láthattunk.

A sport­em­ber ugyan­ak­kor elmondta,

a prog­resszív világ­rend erő­sza­kos betö­ré­sét az bizo­nyít­ja leg­job­ban, hogy csak a józan ész olda­lán álló saj­tót hall­gat­va is szem­be­jön a világ irdat­lan kre­tén irány­ba hala­dá­sá­nak vissz­hang­ja. A nem­ze­ti kor­má­nyok egy­faj­ta szel­le­mi védett­sé­get nyúj­ta­nak ezen filo­zó­fi­ák fertőzésétől.

Hoz­zá­tet­te: „a glo­bá­lis erő­ket pont ez zavar­ja, hogy van­nak zár­vá­nyok, amik­re nem tud­nak hatás­sal len­ni és nem az tör­té­nik, amit elkép­zel­nek. Ez a sze­mük­ben a nem­zet­ál­lam bűne, hogy képes még min­dig önál­ló­an dön­té­se­ket hoz­ni magá­ról, és ennek igen­is meg kell maradnia!”

For­rás: vasar​nap​.hu