Hírek Vélemények/Publicisztikák A Pro­fesszo­rok a Hazá­ért Civil Tár­sa­ság állásfoglalása

A Pro­fesszo­rok a Hazá­ért Civil Tár­sa­ság állásfoglalása

A Pro­fesszo­rok a Hazá­ért Civil Tár­sa­ság állás­fog­la­lá­sa a szak­mai érve­ket helyet­te­sí­tő személyeskedésről

A sza­bad­kő­mű­ve­sek­nek hazánk tör­té­nel­mé­ben ját­szott sze­re­pe kap­csán kiala­kult köz­éle­ti vita nem­ze­tün­ket meg­osz­tó sors­kér­dé­se­ket hozott fel­szín­re. Olyan tár­sa­dal­mi törés­vo­na­lak­ra vilá­gí­tott rá, ame­lyek nem­zet­tu­da­tunk­ban és tör­té­ne­lem­szem­lé­le­tünk­ben egy­aránt jelen van­nak. A Magyar Nem­zet hasáb­ja­in mára már jelen­tő­sen kiszé­le­se­dett vita kiin­du­ló­pont­ja az volt, hogy egy tör­té­nész­pro­fesszor mesé­nek minő­sí­tet­te kol­lé­gá­ja, Raf­fay Ernő új kuta­tá­si ered­mé­nye­it. Sza­kács Árpád egy pub­li­cisz­ti­ká­ban rea­gált e szak­mai szem­pont­ból erő­sen kifo­gá­sol­ha­tó meg­nyil­vá­nu­lás­ra, mire egy másik tör­té­nész­től – ellen­ér­vek helyett – ő is csak sze­mé­lyes­ke­dő választ kapott. A tudo­má­nyos élet évszá­za­dos hagyo­má­nyai sze­rint egy-egy állí­tás cáfo­la­tát kuta­tá­sok­kal, hivat­ko­zá­sok­kal és for­rá­sok­kal alá­tá­maszt­va elvárt bemu­tat­ni, vagy­is Raf­fay Ernő sza­bad­kő­mű­ve­sek­kel kap­cso­la­tos tör­té­ne­ti szak­mun­ká­i­ban fog­lal­tak­ra hason­ló szín­vo­na­lú válasszal kel­le­ne reagálni.

A tit­kos tár­sa­sá­gok és infor­má­lis kap­cso­lat­rend­sze­rek köz­éle­ti, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mat befo­lyá­so­ló ere­je a XXI. szá­zad leg­na­gyobb kihí­vá­sai közé tar­to­zik, ezért gyö­ke­re­it, esz­kö­ze­it és moti­vá­ci­ó­it fel­tár­ni stra­té­gi­ai fon­tos­sá­gú kér­dés. Ennek meg­fe­le­lő­en a sza­bad­kő­mű­ves­ség kuta­tá­sa és a külön­bö­ző páho­lyok tevé­keny­sé­gé­nek meg­is­mer­te­té­se szük­sé­ges, a sze­re­pe­ik körül kiala­ku­ló vita elő­re­vi­vő, és nem­zet­po­li­ti­kai szem­pont­ból is hasz­nos lehet. Ehhez azon­ban a tit­kos tár­sa­sá­gok műkö­dé­sé­nek tör­té­ne­ti kuta­tá­so­kon ala­pu­ló bemu­ta­tá­sa elen­ged­he­tet­len, tudo­má­nyos érte­lem­ben csak ezen az ala­pon meg­fo­gal­ma­zott kri­ti­ka, illet­ve ellen­ve­tés fogad­ha­tó el.

Raf­fay Ernő ered­mé­nye­i­nek szó­ló kri­ti­kák­nál is elvár­juk a tények­kel való érve­lést, ezért tel­jes mér­ték­ben egyet­ér­tünk Sza­kács Árpád azon véle­mé­nyé­vel, hogy tudo­má­nyos meg­ál­la­pí­tá­sok ne söpör­tes­se­nek le ellen­ér­ve­ket mel­lő­ző tekin­tély­el­vű ala­pon. Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy a tudo­má­nyos élet­ben a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­ga meg­il­let min­den kuta­tót, és veszé­lyes­nek, anti­de­mok­ra­ti­kus­nak érez­zük, ha tudo­má­nyos érte­lem­ben rele­váns kér­dé­se­ket elhall­gat­ni, tabu­sí­ta­ni kíván­nak. Elítél­jük azt a ten­den­ci­át, hogy érté­kel­he­tő szak­mai vitá­kat sze­mé­lyes­ke­dés­sel helyet­te­sít­se­nek, szak­mai körök­ből való kikö­zö­sí­tés­sel fenye­ges­sék bur­kol­tan azo­kat, akik a főso­dor­ral ellen­ke­ző véle­ményt, néze­tet val­la­nak magukénak.

A tör­té­ne­lem­szem­lé­le­ti külön­bö­ző­ség szak­mai viták szá­má­ra teret nyit­hat, de nem fajul­hat addig, hogy az új gon­do­la­to­kat és fel­is­mert össze­füg­gé­se­ket kri­ti­ka nél­kül söpör­jék le az asz­tal­ról, és eltá­vo­lít­sák a tudo­má­nyos közbeszédből.

Prof. Dr. Vass Csa­ba, Prof. Dr. Rocken­ba­u­er Antal, Prof. Dr. Tan­ka End­re, Prof. Dr. Bar­dócz Zsu­zsan­na, Dr. Grand­pier­re Atil­la, Dr. Ben­da József, Dr. Vég­vá­ri József, Dr. Far­kas­insz­ky Tibor, Dr. Török Tibor, Dr. M. Lezsák Gab­ri­el­la, Dr. Bor­ven­dég Zsu­zsan­na (www​.pro​fesszo​rok​-​a​-haza​ert​.hu)

*

Mer­jünk kiáll­ni a nor­ma­li­tás védelmében!

Erre a levél­re az adta az indí­tást, hogy az utób­bi napok hírei sze­rint a nagy sike­rű Har­ry Pot­ter köny­vek szer­ző­je, J. K. Row­ling író­nő ellen a libe­rá­lis véle­mény­ter­ro­ris­ták heves táma­dást indí­tot­tak, mert azt mer­te leír­ni, hogy csak a nők menst­ru­ál­nak. Az író­nő ezért véde­ke­zés­re, magya­ráz­ko­dás­ra kény­sze­rült. Miért kell ilyen ese­tek­ben magya­ráz­kod­ni? Mer­jünk kiáll­ni, vál­lal­va a véle­mé­nyün­ket a nyil­ván­va­ló osto­ba­ság­gal szem­ben! Ebbe a konk­rét szi­tu­á­ci­ó­ba bele­gon­dol­va mit veszít­het az író­nő azzal, ha kitart az állí­tá­sa mel­lett? Az anya­gi biz­ton­sá­ga, hír­ne­ve, tekin­té­lye már meg­van, mert vala­mit letett az asz­tal­ra. Arra len­ne szük­ség ebben a józan eszü­ket vesz­tett nyu­ga­ti ult­ra­li­be­rá­lis világ­ban, hogy minél több tekin­té­lyes ember, nyíl­tan vál­lal­va kon­zer­va­tív véle­mé­nyét, kiáll­jon az igaz­ság, a nor­ma­li­tás mellett.

Véd­jük meg gyer­me­ke­in­ket a káros és osto­ba gen­derideo­ló­gi­á­val szem­ben. Már az óvo­dás gyer­me­kek nemi iden­ti­tá­sát támad­ják az erő­sza­kos LMBTQ-szer­ve­ze­tek, ame­lyek saj­nos egy­re nagyobb befo­lyás­ra tesz­nek szert a világ­ban. Fogad­juk el, hogy Isten az embert fér­fi­nak és nőnek terem­tet­te, és ez így van jól. Az ember ne cse­rél­ges­se a nemét kénye-ked­ve, pil­la­nat­nyi sze­szé­lye sze­rint. Egy olyan orvos, aki úgy­ne­ve­zett nem­vál­tó műté­tet végez, nem mél­tó az orvo­si hiva­tás­ra, egy ilyen műtét erő­szak a ter­mé­szet­tel szem­ben. A csa­lád­ban fel­nö­vek­vő fiú­gyer­me­ket nevel­jük fér­fi­nak, a kis­lá­nyo­kat pedig nőnek, anyá­nak. Csak helye­sel­ni lehet, hogy a magyar Ország­gyű­lés elfo­ga­dott egy olyan tör­vény­ja­vas­la­tot, amely kimond­ja, hogy az anya­köny­vi kivo­nat­ba a kro­mo­szó­ma alap­ján meg­ha­tá­ro­zott bio­ló­gi­ai nemet kell bejegyezni.

Záborsz­ky Lász­ló, Debrecen

For­rás: Magyar Nemzet