Hírek Elszakított területi hirek A pozso­nyi nyelv­rend­őr­ség veze­tő­je lett a magyar kul­tú­ra igazgatója

A pozso­nyi nyelv­rend­őr­ség veze­tő­je lett a magyar kul­tú­ra igazgatója

Az Igor Mat­ovič vezet­te kor­mány magya­rü­gyek­ben az egyik vég­let­ből a másik­ba esik. Az egyik olda­lon meg­győ­ző bará­ti gesz­tus­sal for­dul Buda­pest felé, és meg­ér­tő módon köze­lít a tri­a­no­ni tra­gé­dia irá­nyá­ba; a hét­köz­na­pi, min­den­na­pi poli­ti­ka konk­rét lépé­se­it ille­tő­en viszont mint­ha nem len­ne ennyi­re meg­ér­tő a szlo­vá­ki­ai magyar közös­ség­gel.Fotó: TASR

Ennek leg­újabb és talán soká­ig túl sem szár­nyal­ha­tó lépé­se az a dön­tés, amellyel meg­szün­tet­ték a pozso­nyi kul­tu­rá­lis minisz­té­ri­um­ban a kisebb­sé­gi kul­tú­rák rész­le­gét, annak magyar nem­ze­ti­sé­gű igaz­ga­tó­ját, Kún Kele­men Melin­dát pedig elbo­csáj­tot­ták. Mind­ezt úgy, hogy erről sem az igaz­ga­tó, sem annak köz­vet­len felet­te­se nem érte­sült. Mind­ez rövid időn belül, júli­us utol­só nap­ja­i­ban történt.

Zuza­na Vici­a­no­vá, a kul­tu­rá­lis minisz­té­ri­um szó­vi­vő­je a ma7​.sk kér­dé­sé­re ezt azzal magya­ráz­ta, hogy iga­zá­ból a kisebb­sé­gi kul­tú­ra rész­le­ge nem szűnt meg, hanem csak átala­kult, és augusz­tus else­jé­től már mint a „több­pó­lu­sú poli­ti­kák osz­tá­lyá­nak” része­ként fog működni.

Továb­bi kér­dé­sünk­re, hogy a kisebb­sé­gi kul­tu­rá­lis rész­le­gen kívül még milyen más téma­kö­rök fog­nak az újon­nan kiala­kí­tott osz­tály alá tar­toz­ni, a szó­vi­vő már elzár­kó­zott az azon­na­li válasz­adás­sal, eze­ket kedd­re ígérte.

Minisz­té­ri­u­mi for­rá­sok­ból annyit viszont sike­rült meg­tud­nunk, hogy óri­á­si meg­le­pe­tés­re az augusz­tus else­jé­től elin­dult új osz­tály alá még továb­bi két rész­le­get sorol­tak be; az egyik az állam­nyel­vi rész­leg, amely szo­mo­rú, több­éves műkö­dé­se során kiér­de­mel­te a nyelv­rend­őr­ség meg­ne­ve­zést. Ide sorol­ták még har­ma­dik­ként a kül­föl­dön élő szlo­vá­kok kul­tú­rá­já­val fog­lal­ko­zó rész­le­get is.

Az új osz­tály tehát a kisebb­sé­gi kul­tú­rát, a nyelv­rend­őr­sé­get és a kül­föl­di szlo­vá­kok rész­le­gét fog­lal­ja magá­ba. Már maga ez a kom­bi­ná­ció is arra enged követ­kez­tet­ni, hogy aki ezt elter­vez­te, nem iga­zán akart ked­vez­ni a kisebb­sé­gi, és ezen belül a magyar közös­sé­gek­nek, hiszen a nyelv­rend­őr­ség bot­rá­nyos módon és folya­ma­to­san veg­zál­ta éve­ken keresz­tül a magyar nyel­vű fel­ira­to­kat, a szlo­vák rend­el­le­nes­sé­gek­re viszont még csak legyin­te­ni sem legyintett.

Ahogy azt Kún Kele­men Melin­da, az augusz­tus 1‑jével meg­szün­te­tett állá­sú osz­tály­ve­ze­tő a ma7-nek elmond­ta, az ilyen kez­de­mé­nye­zés­ről még csak hiva­ta­los for­má­ban sem tudott.

Az i‑re a pon­tot a minisz­té­ri­um azzal tet­te fel, hogy az újon­nan kiala­kí­tott és a kisebb­sé­gi kul­tú­rák­kal is fog­lal­ko­zó új rész­leg veze­tő­jé­nek Oľga Škor­eco­vát nevez­te ki, aki eddig a nyelv­rend­őr­ség igaz­ga­tó­ja volt.

Az abszurd hely­zet­ről magát Škor­eco­vát is meg­kér­dez­tük, aki viszont ragasz­ko­dott ahhoz, hogy csak a szó­vi­vőn keresz­tül kíván velünk szó­ba áll­ni, új meg­bí­za­tá­sát ugyan­ak­kor nem cáfolta.

For­rás: ma7​.sk