Hírek Amerikai hirek A pos­tán is múl­nak a novem­be­ri ame­ri­kai választások

A pos­tán is múl­nak a novem­be­ri ame­ri­kai választások

Nem vélet­le­nül hív­ják Ame­ri­ká­ban csi­ga­pos­tá­nak a hagyo­má­nyos kéz­be­sí­tést: a kor­mány­hi­va­tal­ként műkö­dő álla­mi pos­ta, a USPS körül az elmúlt hóna­pok­ban is bot­rány volt a súlyos fenn­aka­dá­sok miatt, ame­lyek ráadá­sul az elő­vá­lasz­tá­si levél­sza­va­zó­kat is érin­tet­ték. Két és fél hónap­pal az elnök- és kong­resszu­si válasz­tá­sok előtt a kér­dés annál is ége­tőbb, mivel a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt egyes becs­lé­sek nyolc­van­mil­lió levél­sza­va­zó­val szá­mol­nak.

Az erről foly­ta­tott poli­ti­kai vita két síkon zaj­lik: egy­részt ez a vok­so­lá­si mód­szer eddig a demok­ra­tá­kat, nem pedig a repub­li­ká­nu­so­kat segí­tet­te, utób­bi­ak ezért nem támo­gat­ják a pos­tai úton való sza­va­zás lehe­tő­sé­gé­nek álta­lá­nos­sá téte­lét. Más­részt a USPS‑t irá­nyí­tó Lou­is DeJoy főpos­ta­mes­ter Donald Trump elnök kam­pány­tá­mo­ga­tó­já­ból lett repub­li­ká­nus kine­ve­zett­ként kezd­te meg nem­rég a mun­ká­ját. Ezért a demok­ra­ták azzal vádol­ják, szán­dé­ko­san hajt vég­re leépí­té­se­ket az évi kilenc­mil­li­árd dol­lár vesz­te­sé­get ter­me­lő pos­tá­nál, hogy novem­ber­re elle­he­tet­le­nít­se a levélszavazást.

Nancy Pel­o­si ház­el­nök ülé­sez­ni hív­ta vissza a nyá­ri szü­ne­tét tar­tó, demok­ra­ta több­sé­gű kép­vi­se­lő­há­zat, hogy a főpos­ta­mes­ter tevé­keny­sé­gét kor­lá­to­zó jog­sza­bályt fogad­jon el. Ám ennek gya­kor­la­ti értel­me kér­dé­ses: a repub­li­ká­nus több­sé­gű sze­ná­tus tag­jai csak szep­tem­ber­ben tér­nek vissza a Capi­to­li­um­ra, és akkor sem biz­tos, hogy fog­lal­koz­nak ezzel. Trump min­den­eset­re védel­mé­be vet­te DeJoyt, tanács­adó­ja, Ste­ve Cor­tes pedig azt mond­ta: nincs az a pénz­összeg, amely elég len­ne ahhoz, hogy a pos­ta­szol­gá­lat az ősz­re fel­ké­szül­jön a levélszavazásra.

A USPS gigan­ti­kus szol­gál­ta­tó, amely azt hiva­tott biz­to­sí­ta­ni, hogy az ország leg­el­ha­gya­tot­tabb zugá­ban élő ame­ri­ka­i­ak is min­den­ki más­sal azo­nos áron és fel­té­te­lek mel­lett fogad­has­sák, illet­ve adhas­sák fel kül­de­mé­nye­i­ket. Az álla­mi pos­tá­nál 633 ezren dol­goz­nak, évi 150 mil­li­árd kül­de­ményt kezel­nek, a USPS az ame­ri­kai fil­mek­ből is jól ismert Grum­man kéz­be­sí­tő­ko­csik­ból álló negyed­mil­li­ós jár­mű­flot­tá­ja pedig a világ leg­na­gyobb­jai közé tartozik.

Trump a Fox News hír­csa­tor­ná­nak nyi­lat­koz­va a minap a tör­té­ne­lem leg­na­gyobb csa­lá­sá­nak nevez­te a levél­sza­va­zás álta­lá­nos­sá téte­lét, és arról is beszélt: volt, hogy kutyák­nak és halot­tak­nak is kéz­be­sí­tet­tek sza­va­zó­la­po­kat. Ez már nem a pos­ta­szol­gá­lat, hanem a levél­sza­va­zást lebo­nyo­lí­tó egyes szö­vet­sé­gi álla­mok sara, és az elnök demok­ra­ta irá­nyí­tá­sú álla­mo­kat pécé­zett ki. Így Kali­for­ni­át is kár­hoz­tat­ta, ahol „sza­va­zó­la­pok tíz­mil­li­ó­it kül­dik ki”.

„Lehet, hogy min­den­ki meg­kap­ja, csak a repub­li­ká­nu­sok nem. Meg­tá­mad­juk a bíró­sá­gon” – mondta.

For­rás: Magyar Nem­zet / Szőcs László

%d bloggers like this: