Hírek Vélemények/Publicisztikák A poli­ti­kai művelt­ség sötét korszaka

A poli­ti­kai művelt­ség sötét korszaka

A poli­ti­kai művelt­ség napi szin­ten nem­igen hasz­nált szó­kap­cso­lat, de tar­tal­mi jegye­it és abból szár­ma­zó követ­kez­mé­nye­it annál inkább meg­él­jük. A poli­ti­kai műve­let­len­ség ezzel szem­ben nem a lexi­ká­lis hiá­nyos­ság­ra utal, hiszen lehet vala­ki elmé­le­ti­leg fel­ké­szült, ha egyéb­ként kataszt­ro­fá­lis meg­ol­dá­so­kat kép­vi­sel a poli­ti­kai döntésekben.

A politikai műveltség sötét korszaka

A köz­vé­le­ménnyel együtt a poli­ti­ku­sok nagyobb része is haj­la­mos össze­ke­ver­ni a poli­ti­kai stra­té­gia és tak­ti­ka viszony­rend­sze­rét, ami­kor a tak­ti­kát – főként egyé­ni vagy mar­gi­ná­lis oknál fog­va – a stra­té­gia elé helye­zik. Ez pedig min­dig zsák­ut­cá­ba, illet­ve – kiéle­zett tör­té­nel­mi hely­zet­ben – kataszt­ró­fák kiala­ku­lá­sá­hoz vezet. Nem lehet elég­gé hang­sú­lyoz­ni, hogy a stra­té­gia tömör for­má­ban meg­fo­gal­ma­zott, egy­ér­tel­mű és hosszú távon meg­va­ló­sí­tan­dó cél, melyet a tak­ti­kai meg­ol­dá­sok épí­te­nek fel, miköz­ben nem keresz­tez­he­tik a stra­té­gi­ai irányt. Akkor sem tehe­tik, ha időn­ként a tak­ti­kai meg­ol­dá­sok a pil­la­nat­nyi körül­mé­nyek függ­vé­nyé­ben szél­ső­sé­ges kitü­rem­ke­dé­sek­kel is járnak.

A válasz­tók részé­ről ide­a­li­zált – bár jogos elvá­rás –, hogy a köz­élet sze­rep­lői a poli­ti­kai művelt­ség magas fokán áll­ja­nak. Ugyan­ak­kor, a támo­ga­tan­dó ide­a­liz­mus nem tud kitel­je­sed­ni a poli­ti­kai küz­dő­té­ren. Mos­tan­ság a hata­lom­ban lévők­től erköl­csi érte­lem­ben – saj­ná­la­to­san – csak azt lehet elvár­ni, hogy a szó­la­mo­kon túl tet­te­ik­ben igye­kez­ze­nek a tár­sa­da­lom több­sé­gé­nek érde­két szol­gál­ni. Koráb­bi szá­za­dok­ban inkább jelen volt a poli­ti­kai fele­lős­ség és még az adott szó erköl­csi­sé­ge is elő­buk­kant, de azóta sok min­dent „törölt” az új világ.

Ezzel együtt korunk leg­fon­to­sabb stra­té­gi­ai kér­dé­se: hábo­rú vagy béke? Min­den más téma ehhez képest tak­ti­kai szin­tű, legyen az gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy akár szo­ci­á­lis irá­nyult­sá­gú, hisz min­den alá­ren­delt sze­re­pet kap a „hábo­rú vagy béke” stra­té­gi­ai kihí­vá­sá­hoz képest. Ez nem belá­tás, hanem elfo­ga­dás kér­dé­se! Ha így köze­lí­tünk, lát­ha­tó módon Euró­pá­ban az értel­mi­sé­gi elit poli­ti­kai művelt­sé­ge a kihí­vá­sok­hoz mér­ten ala­csony szin­tű. A béke támo­ga­tá­sa a kor­má­nyon lévő pár­tok ese­té­ben elenyé­sző mér­té­kű. Még­is, kiát­ko­zá­suk napi szin­ten való­sul meg a töb­bi­ek, a hábo­rú­pár­ti­ak részéről. 

Tör­té­nik mind­ez olyan élet­hely­zet köze­pet­te, ami­kor a XXI. szá­zad való­di stra­té­gi­ai kér­dé­se sok­kal inkább így hang­zik: béke vagy béke? A hábo­rú ugyan­is már reto­ri­kai for­má­ban is értel­met­len, amennyi­ben a hábo­rú alatt nagy­ha­tal­mak közöt­ti szu­per­fegy­ve­rek­kel vég­re­haj­tott össze­csa­pást értünk. A tudo­má­nyos szá­mí­tá­sok sze­rint egy ilyen típu­sú ütkö­zet ötmil­li­árd ember éle­tét, és Euró­pa 99 szá­za­lé­ká­nak elpusz­tí­tá­sát jelen­te­né szin­te azon­nal. Vagy­is fel­me­rül a kér­dés, miért beszé­lünk egy­ál­ta­lán világ­há­bo­rú­ról, ami­kor ilyen egy­sze­rű a képlet?

Szá­za­dunk lát­szó­la­gos béké­je is bőven pro­du­kál bel­ső és kül­ső konf­lik­tust, ember és ember, gaz­da­sá­gi érdek és kon­ku­ren­cia között, ahogy poli­ti­kai pár­tok és erő­te­rek is napon­ta állí­ta­nak föl lövész­árok­hoz hason­la­tos ütkö­ző­zó­ná­kat. De leg­alább a lát­szó­la­gos béke bel­ső hábo­rúi tak­ti­kai érté­kű­ek, és nem jelen­te­nek vész­jós­ló for­ga­tó­köny­ve­ket, még akkor sem, ha a békét­len­ség álta­lá­ban is átok az embe­ri­sé­gen. Ami miatt a fen­ti mon­da­tok kikény­sze­rül­tek a cikk író­já­ból, az kife­je­zet­ten bel­po­li­ti­kai ter­mé­sze­tű. Mivel a magyar tár­sa­da­lom indu­la­ta­it a nem­zet­kö­zi tér­ben kul­mi­ná­ló ese­mé­nyek erő­sen befo­lyá­suk alatt tart­ják poli­ti­kai művelt­ség szem­pont­já­ból, elé­ge­dett­nek kell len­nünk a magyar kor­mány stra­té­gi­ai érték­íté­le­té­vel, ami a hábo­rú és béke kér­dé­sét jelen­ti. Ugyan­ak­kor bel­po­li­ti­kai témá­jú ügyek­ben a köz­vé­le­mény egy­re gyak­rab­ban fogal­maz meg kri­ti­kai állás­pon­tot, ami rend­ben is len­ne, ha ezzel egy idő­ben nem támad­nák a magyar kor­mány által kép­vi­selt kül­po­li­ti­kai stra­té­gi­át még olya­nok is, akik egyéb­ként kor­rekt és meg­fe­le­lő poli­ti­kai művelt­sé­gű embe­rek­nek tűnnek.

Meg­jó­sol­ha­tó, hogy a követ­ke­ző hóna­pok­ban az utca is élet­re kel majd, poli­ti­kai érte­lem­ben még inkább meg­élén­kül. Egy­mást követ­he­tik a meg­moz­du­lá­sok, ren­dez­vé­nyek, demonst­rá­ci­ók és állás­fog­la­lá­sok. Fon­tos és kevés­bé lénye­ges mon­da­tok fog­nak elhan­goz­ni, biz­tat­va a reményt kere­ső­ket, mutat­va a valós vagy vélt kiutat a nem­zet­kö­zi tér­ben zaj­ló bor­za­lom­ból. A kri­ti­kai han­gok más-más alap­hely­zet­ből igye­kez­nek befo­lyá­sol­ni a köz­vé­le­mény tudatát.

Az egyik véle­mény­kö­teg olya­nok­tól szár­ma­zik, akik fél­tő jóhi­sze­mű­ség­gel, de a stra­té­gi­ai és tak­ti­kai célo­kat óvat­la­nul is fel­cse­rél­ve köze­lí­te­nek a prob­lé­mák­hoz, ami­vel képe­sek épp­oly kárt okoz­ni, mint orszá­gunk való­di ellen­sé­gei. Pél­dá­ul köve­tel­ni fog­ják, hogy Magyar­or­szág lép­jen ki a NATO-ból, ami viszont – embe­ri szá­mí­tás sze­rint – azon­nal NATO-kato­nák által tör­té­nő meg­szál­lá­sun­kat von­ná maga után. A meg­szál­lás brüssze­li indo­ka az len­ne: „Az Orbán-kor­mány orosz­ba­rát, és kilé­pé­se a kato­nai szö­vet­ség­ből egy­ér­tel­mű­en bizo­nyít­ja dik­ta­tó­ri­kus mivol­tát”. A nem­zet­kö­zi köz­vé­le­mény pedig mélyen hall­gat­na, ahogy hall­ga­tott 1956-ban is. A másik kri­ti­kai irány a nyíl­tan bel­po­li­ti­kai feszült­ség­re törek­vő kül­ső gaz­da­sá­gi erő­tér által támogatott/pénzelt nar­ra­tí­va lesz. Vagy­is bár­mit tesz a jelen­le­gi kor­mány, még inten­zí­vebb kri­ti­ká­val szá­mol­hat mind­két irányból.

Ilyen körül­mé­nyek között hogyan fej­leszt­he­tő a poli­ti­kai művelt­ség? Lehet‑e egy­ál­ta­lán eliga­zod­ni a jóhi­sze­mű­ség és az álnok­ság reto­ri­ká­ja között, miköz­ben mind­két irány­ból elvi­leg jól hang­zó szó­la­mok érkez­nek majd? Nem lehet, hanem köte­le­ző meg­ér­te­ni a lénye­get: „Tedd a józan­ság értel­mét és hidd el az ember­ség sza­vát”. A kép­let tehát egy­sze­rűbb, mint hin­nénk. A poli­ti­kai elsőd­le­ges­ség hát­tér­be szo­rult, helyé­re a tár­sa­dal­mi érdek kapasz­ko­dott. Nem a zász­lók szí­ne a lénye­ges, hanem a szél­já­rás irá­nya és erős­sé­ge. Nekünk pedig, a csön­des több­ség­nek a leg­na­gyobb eré­nyün­ket kell éle­sí­te­ni. Nincs idő fél­re­ér­té­sek­re, nincs hely eltúl­zott lépé­sek­re és egy­más irán­ti ellen­sé­ges indu­la­tok­ra. Külön­ben úgy ötmil­li­ár­dan, együtt az euró­pai föld­rész 99 szá­za­lé­ká­val, örök­re megsemmisülünk.

Ezt pedig nem akarjuk!

Föl­di Lász­ló volt tit­kos­szol­gá­la­ti szak­ér­tő, a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke

For­rás: magyar​nem​zet​.hu