Hírek Külföldi hirek A poli­ti­kai átren­de­ző­dés az olasz jobb­ol­dal meg­erő­sö­dé­sét hozta

A poli­ti­kai átren­de­ző­dés az olasz jobb­ol­dal meg­erő­sö­dé­sét hozta

Jáno­si Dal­ma (Róma)A jobb­kö­zép erők pro­fi­tál­tak leg­in­kább az elmúlt hetek poli­ti­kai átren­de­ző­dé­sé­ből, illet­ve a Drag­hi-kor­mány meg­ala­ku­lá­sá­ból – derült ki a leg­fris­sebb köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok­ból. A Mat­teo Sal­vi­ni vezet­te Liga és a Sil­vio Ber­lus­co­ni vezet­te Haj­rá, Olasz­or­szág! mér­sé­kelt, míg az ellen­zék sora­i­ban mara­dó, Gior­gia Melo­ni vezet­te Olasz Test­vé­rek (FdI) komoly növe­ke­dést tud­hat magá­é­nak a támo­ga­tott­ság­ban. Az FdI 17,5 szá­za­lé­kos nép­sze­rű­sé­gé­vel a har­ma­dik par­la­men­ti cso­port két pont­tal marad el a bal­ol­da­li Demok­ra­ta Párt mögött.

A jobb­kö­zép erők továb­bi erő­sö­dé­sét hoz­ta magá­val a Mario Drag­hi vezet­te kabi­net fel­ál­lá­sa. A leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek sze­rint a kor­mány­ala­kí­tást köve­tő­en a nép­sze­rű­sé­gi muta­tók egy­ér­tel­mű­en jobb­ra tolódtak.

Az olasz állam­pol­gá­rok 61 szá­za­lé­ka egyéb­ként biza­lom­mal tekint Mario Drag­hi újon­nan kine­ve­zett minisz­ter­el­nök­re, s úgy vélik, hogy a ban­kár­ból lett poli­ti­kus a rend­kí­vü­li szak­tu­dá­sá­val, a szé­les körű tekin­té­lyé­vel és józan­sá­gá­val alkal­mas arra, hogy kive­zes­se az orszá­got a több­szö­rö­sen össze­tett krízishelyzetből.

A poli­ti­kai fősze­rep­lők közül a leg­na­gyobb elis­me­rést és bizal­mat az ellen­zék sora­i­ban maradt Gior­gia Melo­ni, az Olasz Test­vé­rek nevű párt elnö­ke tud­hat­ja magá­é­nak. Az ola­szok 39,3 szá­za­lé­ka őt tart­ja a leg­te­kin­té­lye­sebb veze­tő­nek. A Mat­teo Sal­vi­ni vezet­te Liga tovább­ra is a leg­erő­sebb párt az olasz poli­ti­kai palet­tán, 23,9 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ság­gal. A bal­ol­da­li Demok­ra­ta Párt 19,3 szá­za­lék­kal a máso­dik leg­tá­mo­ga­tot­tabb poli­ti­kai erő, míg az Olasz Test­vé­rek jelen­leg a fel­mé­ré­sek har­ma­dik helyén szerepel.

A pat­ri­ó­ta lel­kü­le­tű párt nép­sze­rű­sé­ge az egész­ség­ügyi vész­hely­zet, vala­mint az elő­ző, Giu­sep­pe Con­te vezet­te kor­mány viszon­tag­sá­gai alatt is folya­ma­to­san növekedett.

A muta­tók sze­rint a Drga­hi-kabi­net meg­ala­ku­lá­sa sem tör­te meg a ten­den­ci­át – ezt jel­zi a 17,4 szá­za­lé­kos népszerűség.

Köz­ben az Öt Csil­lag Moz­ga­lom tovább csú­szott a lej­tőn: támo­ga­tott­sá­ga mind­össze 13,3 szá­za­lék. A Sil­vio Ber­lus­co­ni vezet­te Haj­rá, Olasz­or­szág! a sza­va­zók 10,6 szá­za­lé­kát sze­rez­het­né meg, amennyi­ben elő­re hozott válasz­tá­sok­ra kerül­ne sor. A kor­mány­buk­ta­tá­sért fele­lős Mat­teo Ren­zi vezet­te bal­ol­da­li erő, az Élő Olasz­or­szág 2,8 szá­za­lé­kos nép­sze­rű­sé­get tud­hat magáénak.

Gior­gia Melo­ni, az Olasz Test­vé­rek (FdI) párt elnö­ke, Sil­vio Ber­lus­co­ni volt olasz minisz­ter­el­nök, a For­za Ita­lia (FI) párt vezetõ­je, Mat­teo Sal­vi­ni, az Észa­ki Liga vezetõ­je és Raf­fa­ele Fit­to, a Noi con l’Italia elnö­ke (b‑j) az olasz jobb­kö­zép koa­lí­ció válasz­tá­si saj­tó­ren­dez­vé­nyén Rómá­ban 2018. már­ci­us 1‑jén. Olasz­or­szág­ban már­ci­us 4‑én ren­dez­nek par­la­men­ti választásokat 

Fotó: MTI/EPA/Angelo Carconi

A leg­na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek örven­dő Gior­gia Melo­ni egy­ben a leg­ke­gyet­le­nebb táma­dá­sok cél­pont­ja is lett az elmúlt napokban:

gyű­lö­let­be­széd és aljas rágal­mak ömlöt­tek az Olasz Test­vé­rek veze­tő­jé­nek sze­mé­lyé­re és családjára.

Melo­ni a közel­múlt­ban több alka­lom­mal is utalt arra, hogy nem­csak poli­ti­kus­ként, hanem nőként is ki van téve az agresszív táma­dá­sok­nak. A napok­ban a sie­nai egye­tem tör­té­ne­lem­pro­fesszo­ra egy rádió­adás kere­té­ben „tehén, béka, szaj­ha” és ehhez hason­ló trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te az ellen­zé­ki poli­ti­kus­nőt. A mél­tat­lan és ízlés­te­len kom­men­tá­rok­ra óri­á­si fel­há­bo­ro­dás­sal vála­szolt mind a bal‑, mind a jobb­ol­da­li poli­ti­kai tér­fél, sőt még a bal­ol­da­li Hering-moz­ga­lom is elítél­te a párat­la­nul dur­va hang­ne­met. Szo­li­da­ri­tá­sát fejez­te ki Ser­gio Mat­ta­rel­la köz­tár­sa­sá­gi elnök is Melo­ni­nak. Mario Drag­hi tele­fon­hí­vás­ban fejez­te ki együtt­ér­zé­sét a szé­gyen­le­tes táma­dá­sok miatt.

– A ver­bá­lis agresszió csu­pán az alsóbb­ren­dű­ség jele

– kom­men­tál­ta rövi­den Gior­gia Melo­ni a sie­nai pro­fes­sor támadásait.

A jelen­le­gi eset csu­pán egy a sok közül. Egy éve aggo­dal­mak­kal teli álmat­lan éjsza­ká­kat oko­zott a poli­ti­kus­nő­nek egy inter­ne­ten keresz­tül fenye­ge­tő­dző fér­fi, aki Melo­ni kis­lá­nyát köve­tel­te. Az isme­ret­len fér­fi azt állí­tot­ta, hogy Ginev­ra az ő gye­re­ke, és min­det meg­tesz, hogy vissza­sze­rez­ze. A ható­sá­gok­nak tavaly janu­ár­ban sike­rült azo­no­sí­ta­ni és letar­tóz­tat­ni az inter­ne­tes zaklatót.

For­rás: Magyar Nemzet