Hírek Magyarországi hírek A Par­la­ment­ben nyílt meg a Kurultaj

A Par­la­ment­ben nyílt meg a Kurultaj

Bugac a szín­he­lye Euró­pa leg­na­gyobb tör­té­nel­met idé­ző rendezvényének

Több mint húsz nem­zet kép­vi­se­lő­jé­nek jelen­lé­té­ben a par­la­ment­ben nyílt meg a Buga­con pén­te­ken kez­dő­dő Kurult­aj hagyo­mány­őr­ző rendezvény.

A Parlamentben nyílt meg a Kurultaj

Kurult­aj-meg­nyi­tó az Ország­ház­ban Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Lezsák Sán­dor, a Magyar Ország­gyű­lés alel­nö­ke, a ren­dez­vény fővéd­nö­ke köszön­tő­jé­ben kiemel­te: remé­nyei sze­rint a jövő­ben ket­tő, négy vagy nyolc esz­ten­dő múl­va vala­mennyi, a Kurult­aj­ra érke­ző nép, nem­zet műso­rát be tud­ják majd mutat­ni vala­me­lyik magyar­or­szá­gi városban.

A Kurult­aj a magyar nem­zet leg­na­gyobb hagyo­mány­őr­ző ünne­pe, de egy­ben a hun-türk nem­ze­tek leg­na­gyobb közös hagyo­mány­őr­ző ünne­pe is – hang­sú­lyoz­ta Bíró And­rás Zsolt, a Kurult­aj főszer­ve­ző­je, a Magyar-Turán Köz­hasz­nú Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­mi elnö­ke, hoz­zá­té­ve: a ren­dez­vé­nyen mél­tón meg­em­lé­kez­nek a tör­té­ne­lem­for­má­ló nagy közös ősök­ről, akik erőt adnak, akik­nek a gén­je­it és tehet­sé­gét örö­köl­tük, s ezt fel­ada­tunk tovább­ad­ni a követ­ke­ző generációknak.

A Kurult­aj pén­tek­től vasár­na­pig hagyo­mány­őr­ző lát­vá­nyos­sá­gok­kal, lovas vetél­ke­dők­kel, isme­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sok­kal, kiál­lí­tás­sal és kon­cer­tek­kel is vár­ja az érdek­lő­dő­ket Bugacon.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu