Hírek Morzsák A para­di­csom­ter­mesz­tés­ről dióhéjban

A para­di­csom­ter­mesz­tés­ről dióhéjban

Ha vala­ki nevelt már mag­ról palán­tát, az tud­ja, hogy nem elég a magon­cok kibú­já­sá­nak örül­ni, hiszen hosszú út vezet még odá­ig, hogy szü­re­tel­jünk, és végig figye­lem­mel kell kísér­ni a palán­tá­in­kat. Az elmúlt 3 hét­ben is ez tör­tént. Ráadás­ként az idő­já­rás sem volt túl kegyes a palán­tá­ink­hoz, így szak­ér­tőn­ket, Grósz Tamást sok kér­dés­sel ost­ro­mol­tuk. A válasz sosem maradt el, így eddig a leg­ki­lá­tás­ta­la­nabb­nak tűnő hely­ze­te­ket, pon­to­sab­ban palán­tá­kat is sike­rült megmenteni. 

Szak­ér­tőnk taná­csai most is sokat segítettek

  • A pici növé­nye­ket csak óva­to­san, foko­za­to­san sza­bad nap­ra ten­ni! A leg­jobb  árnyék­ba ten­ni  egy hétig, mert a káros sugár­zá­sok érik a még gyen­ge növé­nye­ket.  Ezután dél­előtt lehet fél­ár­nyék­ba még egy hétig! Nem sze­re­ti a hideg főleg nyir­kos haj­na­lo­kat a palán­ta, ezért ha ilyen van, egy köze­li, de fűtet­len hely­ség­be vigyük! Az erős sze­let sem bír­ja, figyel­jünk erre is.
  • Hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen egy hét és mehet a vég­le­ges nagy cse­ré­be vagy ki a kert­be, ami­vel most még csak óva­to­san, hiszen május 15 az utol­só fagy­men­tes nap! Addig is napoz­tas­suk  “fél­ár­nyék­ba” a palán­tá­kat. A cse­rép méret 20 cm szé­les 30 mély­be kell majd ültet­ni. A kert­be való kihe­lye­zés­nél nagyon fon­tos 360 fok­ban érje a nap­su­gár­zás, ugyan­is a nap­tól lesz iga­zán finom.
  • Mit csi­nál­junk, ha fel­nyur­gult a palán­ta? Támo­gat­hat­juk fog­pisz­ká­ló­val vagy para­di­csom­ka­tó­val, de sze­ren­csé­sebb, ha majd a levé­lig leül­tet­jük, ugyan­is a szár­ból lesz a gyö­kér. Egyéb­ként is ha kész a palán­ta min­dig dönt­ve  ültet­jük, így több vizet és táp­lá­lé­kot tud magá­hoz ven­ni! Ez nem érvé­nyes az álta­lunk is nevelt ver­seny­pa­ra­di­csom­ra, ami  rövid szárú.
  • Öntö­zés­nél meg­há­lál­ja a növény, ha eső­víz­zel vagy “klór­ta­la­ní­tott”, álló víz­zel locsol­juk.  Egy edény­be enged­jünk csap­vi­zet hagy­juk áll­ni és önt­sük le a tete­jét 2 nap múlva!
  • A hón­alj­haj­tá­so­kat ne szed­jük le, mert a korai para­di­csom nem igény­li! Viszont az alsó leve­let le kell szed­ni, főként, ami föl­det ér, mert a vizes föld­től fer­tő­ződ­het a növény.
  • Heten­te egy alka­lom­mal erő­sít­sük vala­mi­lyen folyé­kony trá­gyá­val, szin­te bár­mi jó, de csak kevés elő­írás sze­rin­ti. Innen­töl vár­juk a virágzást!
  • Aki már sza­bad­föld­be sze­ret­né ültet­ni, az figyel­jen arra, hogy a palán­ták egy­más­tól való távol­sá­ga mini­mum 40 – 50 cm legyen.  A lényeg, hogy a fej­lő­dés­kor ne árnyé­kol­ják egymást!

For­rás: sok​szi​nu​vi​dek​.24​.hu Fekécs Edit