Hírek Magyarországi hírek A pálin­ka iga­zi hungarikum

A pálin­ka iga­zi hungarikum

A pálin­ka nem­csak kiemel­ke­dő minő­sé­gű ital, hanem iga­zi jel­kép, hun­ga­ri­kum, amely egy­szer­re hor­doz­za a magyar gaz­da föld irán­ti sze­re­te­tét, a hazai gyü­möl­csök zama­tát és minő­sé­gét, és egy­ben a mes­tert is jel­lem­zi, aki értő módon elké­szí­tet­te – mond­ta az agrár­mi­nisz­ter hét­főn Kör­men­den, a kilen­ce­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zett Orszá­gos Pálin­ka- és Tör­köly­pá­lin­ka Ver­seny meg­nyi­tó­ján. 

Nagy Ist­ván köszön­tő­jé­ben úgy fogal­ma­zott: a pálin­ka ismert­sé­gét a hun­ga­ri­ku­mok közé eme­lés szol­gál­ta, de a minő­ség­re is nagy hang­súlyt kell fek­tet­ni, ennek pedig egyik jelen­tős bás­tyá­ja az Orszá­gos Pálin­ka- és Tör­köly­pá­lin­ka Ver­seny, amely­nek lénye­ge a minő­sé­gi ter­mé­kek kivá­lasz­tá­sa, ezek nép­sze­rű­sí­té­se itt­hon és kül­föl­dön egyaránt.

Hoz­zá­fűz­te: a Vidék­fej­lesz­té­si Prog­ram­ból 2021 – 2027 között komp­lex módon fej­lesz­tik a tel­jes élel­mi­szer­ipart, min­den tevé­keny­ség és min­den vál­la­la­ti méret szá­má­ra biz­to­sí­ta­nak lehe­tő­sé­get, a fel­hí­vá­sok ter­ve­zé­se során az ipar igé­nye­it vet­ték figyelembe.

A minisz­ter a ver­seny­ről szól­va kiemel­te, hogy az a ter­me­lők­nek és a fogyasz­tók­nak egy­aránt szak­mai vissza­jel­zést adhat az aktu­á­lis pálin­ka­kí­ná­lat­ról, trendekről.

Az elért ered­mé­nyek, díjak a nagy­kö­zön­sé­get tájé­koz­tat­ják arról is, hogy melyek a pia­con elér­he­tő leg­jobb pálin­kák – mond­ta, hoz­zá­té­ve: min­dig az adott pálin­ka íz- és illat tisz­ta­sá­ga, íz- és illat karak­te­re, vala­mint a har­mó­ni­á­ja dön­ti el a versenyt.

Mihá­lyi Lász­ló, a Pálin­ka Nem­ze­ti Tanács elnö­ke a ver­seny meg­nyi­tó­ján elmond­ta, hogy az idén 41 keres­ke­del­mi főz­de és for­gal­ma­zó együt­te­sen 346 tétel­lel neve­zett, ame­lye­ket a NÉBIH vizs­gá­la­ta után 25 pálin­ka­szak­ér­tő érté­kel majd kós­to­lás alap­ján, kivá­laszt­va a kate­gó­ria­győz­te­se­ket, majd azok közül az év leg­jobb pálinkáját.

Bebes Ist­ván (Fidesz) Kör­mend pol­gár­mes­te­re köszön­tő­jé­ben örö­mét fejez­te ki, hogy az orszá­gos meg­mé­ret­te­tés­nek a Rába-par­ti város adhat ott­hont három napon át. Hoz­zá­tet­te: igye­kez­nek aktí­van bekap­cso­lód­ni az ese­mé­nyek­be, hiszen a pálin­ka­ver­seny ide­je alatt a város több étter­mé­ben és cuk­rász­dá­já­ban kínál­nak majd jófé­le minő­sé­gi pálin­ká­kat, tar­ta­nak bemutatókat.

For­rás: demok​ra​ta​.hu