Hírek Vélemények/Publicisztikák A Nyu­gat már meghalt?

A Nyu­gat már meghalt?

A KRITIKAI SZELLEM KIIRTÁSA A VÉGSŐ CÉL, AMELY UTÁN NEM MARAD AKADÁLY A LIBERÁLISOK ELŐTT

A cím­ben fel­tett pro­vo­ka­tív kér­dés­hez egy másik kér­dést ten­nék hoz­zá: mi tart egy­ben iga­zá­ból egy kul­tú­rát? Meg­íté­lé­sem sze­rint a szel­le­me, a gon­dol­ko­dás­mód­ja s az ebből faka­dó nyelvezete.

Már­pe­dig az utób­bi egy-két évti­zed­ben Euró­pát, tágabb érte­lem­ben a Nyu­ga­tot vala­ha jel­lem­ző gon­dol­ko­dás­mód és szel­le­mi­ség került vál­ság­ba. Ez pedig fon­to­sabb min­den más, a nyu­ga­ti vilá­got fenye­ge­tő tár­gyi, mate­ri­á­lis veszély­for­rás­nál is. Ezért és dön­tő­en ezért mond­hat­juk azt, hogy a Nyu­gat, ha nem is halott, de élet­ve­szély­ben van.

Ter­mé­sze­te­sen nagyon nem elha­nya­gol­ha­tók azok az euró­pai integ­ri­tást fenye­ge­tő tár­gyi, mate­ri­á­lis jelen­sé­gek sem, ame­lyek­kel már egy jó ide­je együtt élünk. Ezek közül is első­ként emlí­te­ném a 2015 óta fel­erő­sö­dő mig­rá­ci­ót, illet­ve ennek követ­kez­mé­nye­it: Euró­pa elisz­lá­mo­so­dá­sát, a ter­ro­riz­mus hús-vér veszé­lyét, Euró­pa nem­ze­ti-etni­kai össze­té­te­lé­nek meg­vál­to­zá­sát a musz­lim hívők javá­ra, egy­faj­ta Eurá­bia kiala­ku­lá­sát, ami ma már koránt­sem fan­taz­ma­gó­ria. A kuta­tók jelen­leg mint­egy hat-hét szá­za­lék­ra teszik a kon­ti­nen­sen élő, isz­lám hát­tér­rel ren­del­ke­ző embe­rek szá­mát, s azt is a szak­ér­tők mond­ják, hogy ha egy lakos­sá­gon belül 10 – 15 szá­za­lék fölé emel­ke­dik egy faji-kul­tu­rá­lis-val­lá­si kisebb­ség ará­nya, akkor a folya­ma­tok már nagy­já­ból vissza­for­dít­ha­tat­la­nok. Külö­nö­sen abban az eset­ben, ha az adott kisebb­ség sok­kal maga­sabb ter­mé­keny­sé­gi rátát mutat fel – vagy­is több gyer­mek szü­le­tik köre­ik­ben –, mint az ősho­nos több­sé­gi tár­sa­da­lom. Már most is bőven van­nak olyan váro­sok és város­ré­szek Nyu­gat-Euró­­pá­ban (pél­dá­ul Ham­burg, Rot­ter­dam, lon­do­ni, ber­li­ni, pári­zsi, bécsi kör­ze­tek stb.), ahol a musz­li­mok, illet­ve ide­gen kul­tú­rák­ból érke­zet­tek ará­nya meg­kö­ze­lí­ti az ötven százalékot.

Igaz, a fen­ti átren­de­ző­dés egy­elő­re dön­tő­en Nyu­gat-Euró­pát érin­ti, mi, közép- és kelet-euró­pa­i­ak tuda­to­san kima­rad­tunk ebből. Ám nem dug­hat­juk a fejün­ket a homok­ba annyi­val, hogy ami tőlünk nyu­gat­ra tör­té­nik, az ránk nem tar­to­zik, hiszen gon­dol­junk bele: miu­tán a musz­li­mok elle­pik a nyu­ga­ti váro­so­kat, előbb vagy utóbb túl­ter­jesz­ked­nek, újabb helyek kel­le­nek nekik, s meg­kez­dő­dik az átszi­vár­gás a kon­ti­nens kele­ti felé­re is. Nem is beszél­ve arról, hogy az isz­lám val­lás egyik leg­fon­to­sabb vízi­ó­ja a terü­let­fog­la­lás a kafí­rok föld­je­in, a világ átala­kí­tá­sa egy nagy kalifátussá.

Jól tud­juk per­sze, hogy az Euró­pá­ba irá­nyu­ló töme­ges, dön­tő rész­ben ille­gá­lis mig­rá­ció nem a vélet­len műve, emö­gött jól fel­sej­lő szán­dé­kok húzód­nak meg, még­pe­dig a glo­bá­lis pénz­ügyi, pia­ci elit szán­dé­kai, melye­ket már évti­ze­dek óta hangoztat.

Ám mind a mig­rá­ci­ó­val, mind a glo­bá­lis elit nem­zet­ál­lam-elle­nes törek­vé­se­i­vel szem­ben lehet véde­kez­ni, amíg az euró­pai kul­túr­kör­re jel­lem­ző szel­le­mi­ség és gon­dol­ko­dás­mód fenn­ma­rad, amely­nek gyö­ke­rei a görög filo­zó­fi­á­ban, a római jogi gon­dol­ko­dás­ban, illet­ve a keresz­tény­ség erköl­csi nor­má­i­ban rej­le­nek. Ez az a kul­tu­rá­lis alap, amely az évszá­za­dok során – Oswald Speng­ler fogal­ma­it követ­ve – civi­li­zá­ci­ó­vá fej­lő­dött, s egé­szen a XX. szá­zad végé­ig jel­le­mez­te Euró­pát és a tágabb érte­lem­ben vett nyu­ga­ti (ame­ri­kai, kana­dai, auszt­rál stb.) világot.

Ugyan­is meg­győ­ző­dé­sem, hogy még a leg­na­gyobb tár­gyi, mate­ri­á­lis, fizi­kai stb. veszély elke­rü­lé­sé­re is képes a Nyu­gat, amíg meg­ma­rad fej­lett gon­dol­ko­dás­mód­ja, szel­le­mi­sé­ge, amely­nek segít­sé­gé­vel képes átlát­ni, meg­ér­te­ni az adott kihí­vás jel­le­gét és értel­mét, s ezál­tal képes meg­ta­lál­ni, meg­al­kot­ni az adek­vát vála­szo­kat, ame­lyek konk­rét tár­sa­dal­mi, poli­ti­kai, gaz­da­sá­gi stb. véde­ke­zé­si for­mák­ban ölte­nek tes­tet. A XX. szá­zad két­ré­szes világ­há­bo­rú­ja utá­ni fel­épü­lés, sőt virág­zás a szá­zad máso­dik felé­ben mind­er­re ékes bizonyíték.

Ám itt és most, a XXI. szá­zad­ban éppen azért került való­sá­gos veszély­be Euró­pa és a Nyu­gat, mert fosz­la­do­zik, fel­bom­ló­ban szel­le­mi­sé­ge, gon­dol­ko­dá­si karak­te­re, amely évszá­za­do­kon át képes­sé tet­te a töb­bi civi­li­zá­ci­ó­hoz képest a leg­ma­ga­sabb szin­tű tudo­má­nyos, poli­ti­ka, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi, művé­sze­ti, iro­da­lo­mi stb. tel­je­sít­mé­nyek­re. S ha ez a szel­le­mi­ség fosz­la­doz­ni kezd – és saj­nos ezt lát­juk –, akkor vesz­ti el ere­jét és civi­li­zá­ci­ós fölé­nyét a Nyu­gat, és akkor kez­dő­dik el való­sá­go­san az a folya­mat, amit Speng­ler a Nyu­gat alko­nyá­nak neve­zett el. Ő a húszas évek­ben meg­írt bor­zon­ga­tó jós­la­tá­val talán kis­sé korán jött elő, az elmúlt évszá­zad­ban még képes volt a meg­úju­lás­ra az álta­la faus­ti­nak neve­zett kul­túr­kör, ám most való­ság­gá vál­hat, ami­ről éles sze­mű lát­nok­ként írt.
De mi az a szel­le­mi­ség és gon­dol­ko­dás­mód, ami Euró­pát, tágab­ban a Nyu­ga­tot jellemzi?

Talán a leg­fon­to­sabb a görög filo­zó­fi­á­ból ere­dez­tet­he­tő kri­ti­kai szel­lem, az, hogy a világ­ban zaj­ló folya­ma­to­kat képe­sek vagyunk kívül­ről szem­lél­ni, ele­mez­ni és meg­ítél­ni. Fogal­ma­kat alko­tunk, ame­lyek­kel meg­ne­vez­zük a dol­go­kat, tudo­má­nyos vizs­gá­ló­dást vég­zünk, nem foga­dunk el csí­pő­ből készen kapott magya­rá­za­to­kat, meg­kér­dő­je­lez­zük azo­kat, logi­kus, ok-oko­za­ti össze­füg­gé­se­ket kere­sünk a szű­kebb és tágabb kör­nye­ze­tünk­ben lezaj­ló ese­mé­nyek­kel kapcsolatban.

Ebből is faka­dó­an az euró­pai ember nem függ­vé­nye, enge­del­mes alatt­va­ló­ja sem­mi­lyen hatal­mi enti­tás­nak, nem fogad el ex cha­ted­ra magya­rá­za­to­kat, értel­me­zé­se­ket, azok­ra újra és újra rákér­dez, s ha nem tart­ja a vála­szo­kat ész­sze­rű­nek, akkor sza­kít azok­kal, és más vála­szo­kat keres. Ez pedig meg­szü­li a vita­szel­le­met, amely szin­tén a nyu­ga­ti ember saját­ja; a görög agó­rák­tól a par­la­men­ti vitá­kon át a tudo­má­nyos dis­kur­zu­so­kig érvek áll­nak, áll­tak szem­ben egy­más­sal és ütköz­tek, s érvé­nye­sült a monstequieu‑i köve­tel­mény, amennyi­ben min­den véle­mény és állás­pont sza­ba­don megjelenhet.

A kri­ti­kai szel­lem, a logi­kus gon­dol­ko­dás, az ok-oko­za­ti össze­füg­gé­sek kere­sé­se, a vita­kul­tú­ra mind-mind meg­óv­ja a nyu­ga­ti embert a hie­del­mek­től, az irra­ci­o­na­li­tá­sok­tól, a bizo­nyít­ha­tat­lan állí­tá­sok­tól, s ez lehe­tő­vé tesz egy­faj­ta rea­liz­must, tárgy­sze­rű gon­dol­ko­dást a világ dol­ga­i­val kap­cso­lat­ban.
És éppen ezek a szel­le­mi képes­sé­gek, ame­lyek a Nyu­gat elké­pesz­tő mér­té­kű fej­lett­sé­gét lehe­tő­vé tet­ték és meg­ala­poz­ták, itt és most, a sze­münk lát­tá­ra kez­de­nek széthullani.

Ám lát­nunk kell, hogy ez nem egy ter­mé­sze­tes „elöre­ge­dé­si” folya­mat, nem a kelet­ke­zés-virág­zás-elha­lás elke­rül­he­tet­len utol­só sza­ka­sza. Ezt az elmú­lást nagy és átfo­gó, glo­bá­lis háló­za­tok mani­pu­lál­ják, eről­te­tik és ger­jesz­tik. Ennek lénye­ge, hogy a glo­bá­lis hát­tér­ha­ta­lom, a glo­bá­lis pénz­ügyi-pia­ci elit már évti­ze­dek óta szö­vet­ke­zett azzal a nem­zet­kö­zi libe­rá­lis háló­zat­tal, amely a tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, tudo­má­nyos, okta­tá­si, poli­ti­kai, magán­éle­ti stb. szfé­rák­ban ter­jesz­ti a poli­ti­ka­i­lag kor­rekt (PC) beszé­det, és elő­ké­szí­ti a Gre­at Reset­ben (is) meg­ál­mo­dott komp­lex világ­tár­sa­da­lom létrejöttét.

Ez a PC-beszéd, helye­seb­ben újbe­szél, ame­lyet elké­pesz­tő agresszi­vi­tás­sal vezet be a tár­sa­dal­mi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban a glo­ba­lis­ta háló­zat, az euró­pa­i­ság, a Nyu­gat utol­só és leg­erő­sebb bázi­sát, a szel­le­mi­sé­gét és gon­dol­ko­dás­mód­ját akar­ja meg­szün­tet­ni, fel­szá­mol­ni. A kom­mu­nis­ta mód­sze­re­ket alkal­ma­zó libe­rá­li­sok (kom­mu­nis­ta libe­rá­li­sok) az egye­te­me­ken, a kuta­tó­mű­he­lyek­ben, az isko­lák­ban, a kul­tú­rá­ban, a mun­ka­he­lye­ken, a közös­sé­gi plat­for­mo­kon stb. meg­szün­te­tik a kri­ti­kai gon­dol­ko­dást, helyet­te safe space-eket, biz­ton­sá­gos tere­ket ala­kí­ta­nak ki, aho­vá nem hatol­hat be a kri­ti­kai szel­lem, a vita, a dol­gok­ra való rákér­de­zés. Védett tár­sa­dal­mi cso­por­to­kat gene­rál­nak, akik­ről csak szé­pe­ket lehet mon­da­ni (lásd LMBT­QI-cso­por­tok), min­den embert egy­for­má­nak téte­lez­nek, ami meg­szün­te­ti az érté­ke­lés, a minő­sí­tés lehe­tő­sé­gét. Csak kinyi­lat­koz­ta­tá­sok és ítél­ke­zé­sek van­nak, s nem érve­lé­sek, veri­fi­ká­ci­ók. A tör­té­nel­met eltün­te­tik, hiszen a tör­té­ne­lem­ről való gon­dol­ko­dás logi­ká­ra, ok-oko­za­ti össze­füg­gé­sek fel­is­me­ré­sé­re vezet a jelen­nel kap­cso­lat­ban is, ehe­lyett jön a can­cel cul­tu­re, a tör­lés kul­tú­rá­ja, egy múlt nél­kü­li jelen meg­konst­ru­á­lá­sa. Fel­épí­te­nek egy új, meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len vilá­got, amely­ben a nyel­vet radi­ká­li­san átala­kít­ják, s aki nem alkal­maz­ko­dik a szép új világ nyel­vé­hez, azt a leg­bru­tá­li­sabb esz­kö­zök­kel kiik­tat­ják, tör­lik a kom­mu­nis­ta libe­ra­liz­mus komp­lex rendszeréből.

Az is nyil­ván­va­ló, hogy az isz­lá­mot ugyan­ez jel­lem­zi: a meg­má­sít­ha­tat­lan kinyi­lat­koz­ta­tá­sok, a vég­ér­vé­nyes és vitat­ha­tat­lan téte­lek han­goz­ta­tá­sa – s itt össze­áll a kép.
Pon­to­san tud­ják a nagy­fi­úk, hogy a nyu­ga­ti kri­ti­kai szel­lem kiir­tá­sa a vég­ső cél, amely után nem marad aka­dály előt­tük. És ebben iga­zuk is van.

Az euró­pai szel­le­mi­sé­get az eddi­gi­ek­ből követ­ke­ző­en egy­va­la­mi ment­he­ti meg: az új rend­szer – a kom­mu­nis­ta libe­ra­liz­mus – kőke­mény, sőt kímé­let­len kri­ti­ká­ja, ami első­sor­ban Közép-Euró­pá­ból érkezhet.

(Borí­tó­kép: Mint­egy 2500 ille­gá­lis beván­dor­ló­nak az A1-es autó­pá­lya mel­lett, Párizs észa­ki elő­vá­ro­sá­ban, Saint-Denis­ben lévõ tábo­rát ürí­tik ki fran­cia rend­őrök 2020. novem­ber 17-én. A tüzet a mig­rán­sok gyúj­tot­ták, hogy mele­ged­je­nek. Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Fricz Tamás poli­to­ló­gus, az Alap­jo­go­kért Köz­pont kuta­tá­si tanácsadója

For­rás: Magyar Nemzet