Hírek Vélemények/Publicisztikák A nor­ma­li­tás stratégiája

A nor­ma­li­tás stratégiája

Közel­múl­tunk tör­té­nel­mé­ből ismert, bár kevés­bé szív­me­len­ge­tő jel­szó volt a 

Világ pro­le­tár­jai, egyesüljetek!

pla­ká­to­kon meg­je­le­ní­tett mon­dat. Olyan össze­fo­gás­ra buz­dí­tott, mely a tár­sa­dal­mi nor­mák elpusz­tí­tá­sát céloz­ta meg. For­ra­dal­mi hevü­le­te romo­kat hagyott maga után a XX. században. 

Fur­csa­mód még­is eljött a pil­la­nat, ami­kor ötle­tet kínál egy új szlogenhez: 

A nor­má­lis vilá­got meg­tar­ta­ni aka­rók, egyesüljetek!

A normalitás stratégiája

A nagyon is meg­hök­ken­tő hely­zet ugyan­is az, hogy 

az abnor­ma­li­tás hívei, pro­pa­gan­dis­tái és már beszer­ve­zett töme­gei egy­sé­ges módon lép­nek föl szer­te a föld­go­lyón, ami­kor elfo­gad­ha­tat­lan akci­ók sorá­val teszik tönk­re jele­nün­ket, de leg­in­kább a nor­má­lis élet jövő­jé­nek lehe­tő­sé­gét. Rend­kí­vül szé­les ská­lán mozog akcióképességük.

Műkö­dé­sük szer­ke­ze­té­ben fel­lel­he­tők a stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dés külön­bö­ző for­mái, módo­za­tai. Bár­mi­lyen pél­dát raga­dunk ki, annak iker­test­vé­re más környezetben/országban/földrészen is kimu­tat­ha­tó. Akci­ó­ik közös cél­ja: a káosz és a kezel­he­tet­len követ­kez­mé­nye­ket hor­do­zó tár­sa­dal­mi anar­chia elterjesztése.

A fen­ti állí­tás való­ság­tar­tal­mát nehe­zen fél­re­ért­he­tő tények támaszt­ják alá. Az Egye­sült Álla­mok­ban – hogy konk­rét pél­dát említ­sünk – a nem kívánt poli­ti­kai ellen­fe­let, a repub­li­ká­nus Donald Trum­pot vád alá kíván­ják helyez­ni, meg­gá­to­lan­dó, hogy indul­ni tud­jon a 2024-es ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­son. Ellen­fe­lei, a demok­ra­ták zsong­lő­rei olyan trük­kös vádak­kal áll­tak elő, melyek igaz­sá­ga sem a vád, sem a véde­lem olda­lá­ról nem bizonyítható/cáfolható.

Eköz­ben – szin­te egy­azon idő­ben – Német­or­szág­ban erő­sen fon­tol­gat­ják az Alter­na­tí­va Német­or­szá­gért (AfD) párt betil­tá­sát, mivel a válasz­tók köré­ben egy­re nagyobb támo­ga­tott­sá­got élvez nor­má­lis poli­ti­kai prog­ram­já­val és cél­ja­i­val. Min­den hason­ló eset­ben csu­pán annyi az úgy­ne­ve­zett tör­vény­te­len műkö­dé­sük­re uta­ló körül­mény, hogy a hatal­mon lévő poli­ti­ka nem nézi jó szem­mel a tőle elté­rő érték­ren­det, világ­né­ze­tet kép­vi­se­lők léte­zé­sét és növek­vő nép­sze­rű­sé­gü­ket. Miként a magyar kor­mány­za­ti poli­ti­ka szán­dé­kai és tár­sa­dal­munk több­sé­gé­nek érde­kei sem ille­nek az Euró­pai Unió veze­té­se által üdvöz­len­dő poli­ti­kai logikába.

Továb­bi kirí­vó eset a nem­zet­kö­zi abnor­ma­li­tá­sok sorá­ban, hogy 

Ukraj­ná­ban a „hon­vé­de­lem” árnyé­ká­ban elké­pesz­tő mére­te­ket öltött az ille­gá­lis gyer­mek­ke­res­ke­de­lem. A téma leg­fá­jóbb pont­ja, hogy Len­gyel­or­szág is érin­tett, hiszen a len­gyel hatá­ron keresz­tül jut­nak a kis­ko­rú­ak dege­ne­rált nyu­ga­ti meg­ren­de­lő­ik­höz. Nem zár­ha­tó ki, hogy van eset, ami­kor árvá­vá vált gye­re­ke­ket csa­lá­dok fogad­nak be, mond­juk Svéd­or­szág­ban. De a napi­rend­re került ügyek több­sé­gé­ben bizo­nyí­tott, hogy sze­xu­á­lis tárgy­ként kerül­nek az ocs­mány­ság mar­kai közé.

 A nem­zet­kö­zi tér­ben miért nem tűnik elfo­gad­ha­tat­lan­nak a keres­ke­dés? Pél­dá­ul azért, mert a WHO mint az ENSZ sza­ko­sí­tott szer­ve­ze­te hiva­ta­los aján­lá­sá­ban töb­bek között az is sze­re­pel, hogy óvo­dás korú – négy-öt éves – gyer­me­kek­kel köte­le­ző­en meg kell ismer­tet­ni a sze­xu­a­li­tást, annak per­verz for­má­i­val egye­tem­ben. A WHO kitesz magá­ért a „jókedv” fenn­tar­tá­sá­ért is, hisz erő­fe­szí­té­sei nyo­mán egy­re több ország­ban lega­li­zál­ják a drog­fo­gyasz­tást, leg­utóbb éppen Svájcban (?!).

A leg­na­gyobb, pro­fit­ban is kife­jez­he­tő játsz­ma azon­ban a fegy­ver­ipar ter­jesz­ke­dé­sé­ben mutat­ko­zik. Ami­kor Japán is beje­len­ti, hogy inten­zív fegy­ver­ke­zés­be kezd, akkor az ész pihen­ni tér. Hiszen éppen náluk esett meg a tör­té­ne­lem egyik leg­ci­ni­ku­sabb bűne, egé­szen pon­to­san 1945-ben, ami­kor két váro­suk lakó­it ame­ri­kai atom­bom­bák pusz­tí­tot­ták el egy vil­la­nás alatt. Eddig tar­tott vol­na egy fel­rob­ban­tott atom­töl­tet fel­hő­je, s most, ami­kor het­ven év után vég­re kitisz­tul­ni lát­szik az ég, nosz­tal­gi­á­juk van egy újabb gom­ba­fel­hő iránt? Éppen ott, ahol már több gene­rá­ci­ón át szen­ved­ték meg annak ször­nyű követ­kez­mé­nye­it. Ahogy a napi imát, úgy kel­le­ne mor­mol­nunk a tényt: 

egy atom­há­bo­rú ötmil­li­árd ember és Euró­pa 99 szá­za­lé­ká­nak azon­na­li elpusz­tí­tá­sát jelen­ti. De ne téved­jünk, a csá­szár ott, Toki­ó­ban biz­tos lehet ben­ne, ahogy Washing­ton D. C.-ben a Fehér Ház ura is: nem csak Euró­pa halá­lát hor­doz­ná egy ilyen összecsapás.

A leg­fá­jóbb tapasz­ta­lat az abnor­ma­li­tás, vagy­is az elfo­gad­ha­tat­lan ten­den­ci­ák nem­zet­kö­zi­sé­gé­re, hogy a poli­ti­kai elit köre­i­ben – kon­ti­nen­sek­től füg­get­le­nül – las­san köve­tel­ménnyé válik a töké­le­tes osto­ba­ság és a két­szí­nű szer­vi­liz­mus képes­sé­ge. Ők azok, akik hatal­mi pozí­ci­ó­juk­ból adó­dó­an úgy érzik, bár­mit meg­te­het­nek, figyel­men kívül hagy­va a tör­vé­nye­ket, a tár­sa­dal­mi nor­má­kat és a szo­ká­so­kat vagy éppen a válasz­tók érde­ke­it. Ese­tük­ben a kor­rup­ció poli­ti­kai érdem, ahogy rez­ze­nés­te­len arc­cal fogad­ják, ami­kor szá­nal­mas hazug­sá­ga­ik­kal min­den­nap szem­be­sí­ti őket az élet. Azon poli­ti­ku­sok pedig, akik még meg­őriz­ték ter­mé­sze­tes embe­ri érté­ke­i­ket, las­san kép­te­le­nek szót érte­ni az elfaj­zott több­ség­gel a poli­ti­ka küzdőterén.

 Ilyen pél­da Magyar­or­szág köz­tár­sa­sá­gi elnök asszo­nyá­nak ukraj­nai útja, mely a két ország köz­ti feszült­sé­get volt hivat­va kon­szo­li­dál­ni. A nagy­vo­na­lú gesz­tus­ra vála­szul más­nap a mun­ká­csi közép­is­ko­lá­ban még azo­kat a koráb­ban meg­lé­vő jogo­kat is meg­szün­tet­te az ukrán fél, melyek a magyar­ság léte­zé­sé­re utal­nak Kárpátalján.

Ahogy nő a baj, úgy türem­ke­dik elő az átírt szö­ve­gű régi pla­kát. Eljött ugyan­is a pil­la­nat, ami­kor a nor­ma­li­tás, vagy­is a több­ség érde­két szem előtt tart­va meg kell fogal­maz­ni az egye­sü­lés stra­té­gi­á­ját mind­azok­kal, akik­nek ele­gük van a káosz és anar­chia tár­sa­dal­mi meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ból. Azok­kal kell egy­sé­get alkot­ni, akik már értik és elfo­gad­ják, hogy saját magad vagy, ha a „gaz­dád” már tehe­tet­len, és mind­egy, hogy miért vált azzá. Mert nem néz­het­jük csu­pán fej­csó­vál­va az őrül­tebb­nél őrül­tebb jelen­sé­ge­ket és azok világ­uralomra törő meto­di­ká­ját. Miért fogad­nánk el az élhe­tet­len fel­té­te­le­ket vagy miért tűr­nénk el egy már-már aber­rált poli­ti­kai és mögöt­tes gaz­da­sá­gi erő­tér packázását?

Szó­val ért­jük, mi a teen­dő, és már csak a hogyan kimun­ká­lá­sa van hát­ra. Amennyi­ben képe­sek vagyunk ideo­ló­gi­ák­tól füg­get­le­nül tekin­te­ni az embe­ri léte­zés alap­ér­té­ke­i­re és szak­rá­lis meg­ha­tá­ro­zott­sá­gá­ra, azon­nal vissza­tér­he­tünk a nor­má­lis léte­zé­sünk for­má­i­hoz. Az első lépés annak kimon­dá­sa: „Világ nor­ma­li­tá­sát aka­rók, egyesüljetek!”

Föl­di Lász­ló volt tit­kos­szol­gá­la­ti szak­ér­tő, a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke