Hírek Amerikai hirek A News­max sze­rint balo­sok áll­hat­nak a zavar­gá­sok mögött

A News­max sze­rint balo­sok áll­hat­nak a zavar­gá­sok mögött

Mélyen meg­döb­ben­tet­te a szer­dai washing­to­ni ese­mény­so­ro­zat az ame­ri­kai News­max csa­tor­na műsor­ve­ze­tő­jét. Greg Kelly sze­rint az erő­sza­kos tün­te­té­sek­nek nincs helyük egy olyan demok­rá­ci­á­ban, mint ami­lyen az amerikai.

Greg Kelly azt is fel­ve­tet­te, hogy ter­ve­zett akció és spon­tán meg­moz­du­lás is tör­tén­he­tett. Érde­kes­nek talál­ta, hogy koráb­ban több száz tün­te­tést tar­tot­tak Donald Trump mel­lett, vala­mennyi békés volt, a mos­ta­ni viszont erő­szak­ba torkollott.

– Ren­ge­teg ember sétált a Capi­to­li­um kör­nyé­kén, én magam is lát­tam, min­den­ki béké­sen kor­zó­zott. Mielőtt bár­mi is tör­tént vol­na, más csa­tor­nák hír­ol­va­sói már arról beszél­tek, hogy töme­gek gyűl­tek össze és tün­te­tés rob­bant ki.

Ezek a médi­u­mok mint­ha vár­ták vol­na, hogy tör­tén­jen már vala­mi. Kinek lehe­tett érde­ke az erő­szak? Talán a bal­ol­da­li anti­fa mozgalomnak?

– tet­te fel a kér­dést a News­max műsor­ve­ze­tő­je, majd hoz­zá­tet­te, hogy a bal­li­be­rá­lis fősod­ra­tú saj­tó tavaly nyá­ron sem volt kor­rekt, mert a BLM-tün­te­té­sek nyo­mán kiala­kult erő­szak miatt Donald Trum­pot tet­te felelőssé.

A csa­tor­na egy másik műsor­ve­ze­tő­je is elfo­gad­ha­tat­lan­nak nevez­te az erő­sza­kot. Fel­há­bo­rí­tó­nak tart­ja továb­bá, hogy szél­ső­sé­ges ele­mek rend­őrök­re ron­tot­tak rá, nem tar­tot­ták be a tör­vé­nye­ket, és meg­ro­ha­moz­tak egy iko­ni­kus épü­le­tet. Sze­rin­te ez a radi­ká­lis cso­por­tok sajátossága.

Vissza­uta­sít­juk az anti­fa és a BLM-moz­gal­mat egy­aránt, ahogy az álta­luk alkal­ma­zott tak­ti­kát és a rom­bo­lást is

– jelen­tett ki Sean Spicer.

For­rás: Magyar Nemzet