Hírek Magyarországi hírek A nem­zet­po­li­ti­ka sike­ré­nek része a Magyar­ság Háza létrehozása

A nem­zet­po­li­ti­ka sike­ré­nek része a Magyar­ság Háza létrehozása

Az elmúlt tizen­egy év nem­zet­po­li­ti­ká­já­nak egyik sike­re a hatá­ron innen és túl élő magyar közös­sé­gek közöt­ti kap­cso­la­tok erő­sí­té­sé­re tíz esz­ten­de­je lét­re­ho­zott Magyar­ság Háza, az intéz­mény szer­te­ága­zó tevé­keny­sé­ge – mond­ta a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra pén­te­ken az intéz­mény­ben tar­tott sajtótájékoztatóján.

Potá­pi Árpád János szim­bo­li­kus­nak nevez­te, hogy éppen a magyar kul­tú­ra nap­ján emlé­kez­nek meg annak az intéz­mény­nek az ala­pí­tá­sá­ról, amely az elmúlt évti­zed­ben kiemel­ke­dő sze­re­pet töl­tött be az össz­ma­gyar­ság kul­tú­rá­já­nak ápo­lá­sá­ban, épí­tett és szel­le­mi örök­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben, a magyar iden­ti­tás erősítésében.

Az állam­tit­kár emlé­kez­te­tett arra, hogy a 2010-es évek ele­jén hoz­ták meg a nem­zet­po­li­ti­kát érin­tő szim­bo­li­kus jelen­tő­sé­gű jog­sza­bá­lyo­kat, vala­mint az alap­tör­vényt. Erre utal­va fel­hív­ta a figyel­met, hogy a hatá­ron túl élő magya­rok szá­má­ra meg­adott sza­va­za­ti jog követ­kez­mé­nye­ként ma „a magyar Ország­gyű­lés iga­zá­ból egy nem­zet­gyű­lés­nek” tekinthető.

Han­goz­tat­ta, hogy enne­ka nem­zet­po­li­ti­ká­nak köszön­he­tő­en a Kár­pát-meden­ce min­den magyar hazá­ja, min­den­kit sze­re­tet­tel lát­nak Magyar­or­szá­gon, min­den­ki bíz­hat Magyar­or­szág­ban és a magyar kor­mány­ban, éljen akár Sza­bad­kán, Kas­sán, Kolozs­vá­ron, Eszé­ken vagy a diaszpórában.

Elmond­ta, a Magyar­ság Háza 2011-ben, a magyar kor­mány támo­ga­tá­sá­val jött lét­re, az állam­tit­kár­ság hát­tér­in­téz­mé­nye­ként műkö­dő Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. kere­té­ben, néhány éve pedig önál­ló non­pro­fit gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ként műkö­dik. Cél­jai közé tar­to­zik a magyar kul­tú­ra meg­őr­zé­se, épí­té­se, vala­mint az állam­tit­kár­ság és a nem­zet­po­li­ti­kai intéz­mény­rend­szer műkö­dé­sé­nek segítése.

Az intéz­mény két­ezer­nél több ama­tőr és pro­fi művész­nek, elő­adó­nak biz­to­sí­tott lehe­tő­sé­get a bemu­tat­ko­zás­ra, ezer­nél több elő­adást szer­ve­zett, és negyed­mil­li­ó­an vet­tek részt a prog­ram­ja­in, a Határ­ta­la­nul prog­ram kere­té­ben pedig tíz­ezer diák­nak ren­de­zett kul­tu­rá­lis, nép­raj­zi, tör­té­nel­mi tan­órá­kat – sorolta.

Potá­pi Árpád János hangsúlyozta:a nem­zet­po­li­ti­kai intéz­mény­rend­szer a jár­vány­hely­zet­ben is műkö­dött, ám a prog­ra­mok jó részét online tud­ták megtartani.

Hozzátette,a Magyar­ság Háza az idei „nem­ze­ti újra­kez­dés éve” prog­ram­ja­i­ban is aktí­van részt vesz.

Csi­bi Krisz­ti­na, a Magyar­ság Háza igaz­ga­tó­ja közöl­te, hogy az intéz­mény a jár­vány­hely­zet elle­né­re gya­kor­la­ti­lag leál­lás nél­kül foly­tat­ja mun­ká­ját, sőt újabb sze­rep­lő­ket vont be tevé­keny­sé­gé­be. A kül­ho­ni elő­adók és művé­szek pro­duk­ci­ó­it fil­men rög­zí­tet­ték, az alko­tá­so­kat közös­sé­gi olda­la­i­kon tet­ték hoz­zá­fér­he­tő­vé.
Tevé­keny­sé­gü­ket ismer­tet­ve elmond­ta, hogy tavaly tavasz óta három­száz­nál több kis­fil­met készí­tet­tek kül­ho­ni part­ne­re­ik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel; ezek között vol­tak mesék, úti­ka­la­u­zok, zenei, iro­dal­mi, kép­ző­mű­vé­sze­ti, hagyo­mány­őr­ző elő­adá­sok; min­den­nap új pro­duk­ci­ó­val tud­tak jelentkezni.Kínálatukban most is sze­re­pel film, szín­ház, muzsi­ka, iro­da­lom, kép­ző­mű­vé­sze­ti, tör­té­ne­ti és fotó­ki­ál­lí­tás, sza­bad­egye­tem, mese­dél­előtt, rend­ha­gyó óra és útikalauz

– sorol­ta az intézményvezető.

Alko­tá­sa­ik nép­sze­rű­ek, három­ne­gyed év alatt tíz­mil­li­ó­nál töb­ben vol­tak része­sei a Magyar­ság Háza prog­ram­ja­i­nak – tet­te hozzá.

Beje­len­tet­te, hogy az intéz­mény lét­re­jöt­té­nek évfor­du­ló­ja alkal­má­ból a tel­jes kül­ho­ni magyar­sá­got meg­moz­ga­tó prog­ram­so­ro­za­tot indí­ta­nak; napon­ta jelent­kez­nek majd új pro­duk­ci­ók­kal, a Kár­pát-meden­cé­ben és a diasz­pó­rá­ban élő művé­szek mun­kás­sá­gá­ba enged­nek betekintést.

Közöl­te azt is, hogy az év máso­dik felé­ben ter­ve­zik meg­je­len­tet­ni a Magyar­ság Háza nagy képes­köny­vét, DVD-soro­za­tot adnak ki leg­jobb film­je­ik­ből, világ körü­li útra indít­ják az intéz­mény tíz évé­ről készí­tett kiál­lí­tást, vala­mint átad­ják az idén ala­pí­tott Magyar­ság Háza-díjat is, továb­bá – ter­ve­ik sze­rint – szep­tem­ber végén vagy októ­ber ele­jén négy­na­pos fesz­ti­vál­lal indít­ják az őszi szezont.

For­rás: MTI / 888​.hu