Hírek Vélemények/Publicisztikák A nem­zet­kö­zi erő­tér kimu­tat­ta foga fehérét

A nem­zet­kö­zi erő­tér kimu­tat­ta foga fehérét

Kívül­ről képe­zik ki az ellen­zé­ki össze­fo­gás akti­vis­tá­it – utal a capi­to­li­u­mi ost­rom vár­ha­tó 2022-es impor­tá­lá­sá­ra – Föl­di Lász­ló. A nem­zet­biz­ton­sá­gi ezre­des­sel azért kez­de­mé­nyez­tünk beszél­ge­tést, mert Barack Hussze­in Oba­ma, az USA 44. elnö­ke sze­rint Trump levál­tá­sá­val a harc nem ért véget, Magyar­or­szág még hát­ra­van. Ennek a keresz­tény­ség­re, a demok­rá­ci­á­ra és az eljö­ven­dő ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­ra néz­vést külö­nö­sen hát­bor­zon­ga­tó üze­net­nek a hát­te­ré­ről, a szol­gá­la­tok fele­lős­sé­gé­ről, a rend­szer­ről, a mód­szer­ről és az alkal­ma­zott tech­ni­kák­ról fag­gat­tuk a szak­ér­tőt.
 

A „demok­rá­cia expor­tőr” hazá­já­ból, plá­ne az elnök szá­já­ból ilyen nyílt fenye­ge­tést nem meg­le­pő hal­la­ni?

Nem, mert Ame­ri­ká­ban nincs demok­rá­cia, így seho­vá sem expor­tált demok­rá­ci­át, hanem olyan ügye­sen meg­for­má­zott dik­ta­tú­rát, ami­nek az a lénye­ge, hogy az embe­re­ket úgy verik át, hogy nem veszik ész­re, való­já­ban mi tör­té­nik. A jólé­ti tár­sa­dal­mak lénye­ge volt Ame­ri­ká­ban és Nyu­gat-Euró­pá­ban, hogy rend­kí­vül sta­bil szo­ci­á­lis fel­té­tel­rend­szert terem­tet­tek a lakos­ság­nak. Jó mun­ka­he­lye­ket jó fize­tés­sel, jó nyug­dí­ja­kat, jó okta­tást, kép­zést. Egy fel­té­tel­lel; hogy nem kell gon­dol­kod­ni az embe­rek­nek, mert belé­jük suly­kol­ták, hogy a poli­ti­ka min­dig helye­sen dönt a lakos­ság érde­ké­ben, védel­mez, mun­kát ad. Tehát gene­rá­ci­ók nőt­tek fel ebben a kábí­tás­ban. A lénye­get vet­ték el tőlük; az önál­ló gon­dol­ko­dást, aka­ra­tot és a poli­ti­kai tisz­tán­lá­tás lehe­tő­sé­gét. Azért nem ért­jük sok­szor mi itt Közép-Euró­pa kele­ti részén, hogy mi tör­té­nik Nyu­ga­ton, mert kép­te­le­nek vagyunk elvo­nat­koz­tat­ni a rea­li­tá­sok­tól, és a poli­ti­ka kény­szer­já­té­ka­i­tól, amit a magyar tár­sa­da­lom ötven éven át napon­ta a saját bőrén érzett. Az idő­sebb gene­rá­ció tag­jai ezért pon­to­san tud­ják, hogyan és hol akar­ják átver­ni őket.

Mire szá­mít­ha­tunk a „hadüzenet”után?

Szin­te biz­tos, hogy bár­ki is nyer a hazai ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon, lesz­nek zavar­gá­sok. Amennyi­ben a Fidesz nyer, sok­kal nagyobb lesz a fel­for­du­lás, mert majd azt kom­mu­ni­kál­ják a médi­á­ban, hogy az egész egy nagy csa­lás volt. Ha az ellen­zék nyer, akkor is szá­mít­ha­tunk zavar­gás­ra, mert elkép­zel­he­tet­len, hogy a for­ga­tó­köny­vek írói a tár­sa­dal­mi nyu­gal­mat sze­ret­nék meg­va­ló­sí­ta­ni. Sem­mi spe­ku­lá­ció nincs ebben, mert Biden beik­ta­tá­sa ide­jén is meg­vol­tak a zavar­gá­sok Washing­ton­ban, csak éppen nem Trump hívei, hanem az Anti­fá­sok erő­sza­kos­kod­tak.

Mit kell tud­ni róluk?

Kiala­kult egy olyan rend­szer a világ­ban, ame­lyik az anar­chia foko­zá­sá­ra kon­cent­rál. Az Anti­fa embe­rei kato­nák, nem ők talál­ják ki, hogy mikor és hol támad­nak. Legyen az Német­or­szág, Fran­cia­or­szág, az USA, vagy éppen Magyar­or­szág. Ami­kor pro­vo­ká­ci­ó­ra alkal­mas ese­mény tör­té­nik, akkor az Anti­fa csa­pa­tai meg­je­len­nek az adott hely­szí­nen, és rom­bol­nak. Csak a Covid miatt nem vol­tak tavaly jelen­tő­sebb atro­ci­tá­sok.

Ki fize­ti őket?

Az az erő­tér, ame­lyik­nek érde­ké­ben áll az euró­pai nem­ze­tek eltör­lé­se. Ame­lyik arra törek­szik, hogy ennek a folya­mat­nak legye­nek olyan sza­ka­szai, ami­kor kikény­sze­rít­he­tik a lakos­ság­ból, hogy olyan kor­mány ellen lép­je­nek fel, aki éppen ren­det tud­na ten­ni. A ren­det­len­ség­nek nem az a lénye­ge, hogy per­ma­nens anar­chia legyen a vilá­gon. Azt akar­ják fel­mu­tat­ni, hogy a jelen­le­gi kor­má­nyok kép­te­le­nek a rend fenn­tar­tá­sá­ra, ezért új struk­tú­ra kell, és olyan veze­tés, ame­lyik vissza­hoz­za az embe­rek szá­má­ra a nyu­gal­mat.

És ez az ellen­zék ennek tuda­tá­ban rom­bol?

Nyu­god­tan kije­lent­het­jük, hogy nem léte­zik a mai magyar poli­ti­kai ellen­zék. A kül­föl­di erő­tér a hazai ellen­zé­ket esz­köz­ként hasz­nál­ja érde­ke­ik meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Tehát az a koa­lí­ció, ami bal­tól a szél­ső­job­big össze­állt egy abszur­dum, nem egy ideo­ló­gi­ai, hanem kény­szer­szö­vet­ség, ame­lyet kül­föld­ről finan­szí­roz­nak. Kívül­ről kép­zik ki az ellen­zé­ki szö­vet­ség akti­vis­tá­it, szá­juk­ba adják a vezér­szó­la­mo­kat, és köz­lik velük a stra­té­gi­ai lépé­se­ket. Ez az erő­tér finan­szí­roz, kiké­pez, támo­gat, és ha kell, bekül­di a segéd­csa­pa­ta­it bal­héz­ni, vagy a válasz­tást mani­pu­lál­ni.

A net, pon­to­sab­ban a Face­book, az Ins­ta­gram, Twit­ter kap ebben a Barack Hussze­in Oba­ma által is foly­ta­tott harc­ban sze­re­pet?

A közös­sé­gi hálók léte­zé­se arra a stra­té­gi­á­ra épül, hogy nem kell az embe­re­ket köz­pon­ti­lag kábí­ta­ni, befo­lyá­sol­ni, mert önma­guk meg­te­szik azt egy­más irá­nyá­ba. A közös­sé­gi tér­ben aztán min­den­ki nagyon okos­nak hiszi magát, gon­dol­junk bele, hogy a vak­ci­na kér­dé­sé­ben milyen őrült­sé­ge­ket olvas­ha­tunk. Más kér­dés­ben is figyel­men kívül hagy­ják a tudo­má­nyos­sá­got, a hoz­zá­ér­tők véle­mé­nyét. Sokan, akik­nek meg­tet­sze­nek bizo­nyos kije­len­té­sek, azt szaj­kóz­zák. A poli­ti­ká­ban ugyan­ez a hely­zet. Erre jó pél­da az, ami az Egye­sült Álla­mok­ban zaj­lott. Nem szá­mí­tott, hogy poli­ti­kai szin­ten ki mit mond, sem az, mi jele­nik meg a saj­tó­ban, hanem az, hogy a közös­sé­gi háló plety­ka­rend­sze­rén keresz­tül meg­győz­zék az embe­re­ket arról, hogy Trump idi­ó­ta, sem­mi­hez sem ért, kataszt­ró­fá­ba viszi az álla­mo­kat. Az sen­kit sem érde­kelt, hogy pont az ellen­ke­ző­je tör­tént, mert Trump a sta­bi­li­zá­ci­ó­ra töre­ke­dett. Mikor az embe­rek ráéb­re­de­tek vol­na az igaz­ság­ra, akkor gyor­san lekap­csol­ták a repub­li­ká­nu­sok olda­la­it. Magyar­or­szá­gon is erre lehet szá­mí­ta­ni.

A magyar szol­gá­la­tok fel­ké­szül­tek arra, hogy mind­eze­ket meg­aka­dá­lyoz­zák?

Nem tudom, mert nem vagyok a szol­gá­lat tag­ja. Nagyon remé­lem, hogy fel­ké­szül­tek ezek­re a veszé­lyek­re, mert ha nem, akkor olyan­faj­ta tör­vény­te­len­sé­gi cuna­mi­ra szá­mít­ha­tunk, ame­lyet meg­ál­lí­ta­ni csak ope­ra­tív sza­kasz­ban tud­nak. Nem rend­őr­sé­gi ügy, hogy ki mit állít a világ­há­lón, és milyen szer­vez­ke­dé­sek foly­nak a hát­tér­ben pél­dá­ul a kor­mány­dön­tő logi­kák sze­rint, hanem ope­ra­tív, fel­de­rí­té­si fel­adat. Ha nem jár­ná­nak siker­rel, az hatal­mas gon­dot jelent. Azzal jön elő az „áldo­zat”, hogy a rend­őr­ség veg­zál­ja, az ille­tő azon­nal bíró­ság­hoz for­dul, a TASZ az ügy mögé áll, és irány Stras­bourg. Így a gaz­fic­kó lesz nye­rő pozí­ci­ó­ban. Azért nagyon fon­tos a fel­de­rí­tés, hogy csí­rá­já­ban fojt­sák el a zavart­kel­tő akci­ó­kat. Újra az Egye­sült Álla­mo­kat hozom fel pél­dá­nak, ahol Trump gyen­gé­je éppen az volt, hogy nem állt mögöt­te az állam­igaz­ga­tás. Az appa­rá­tus tele volt áru­ló­val, demok­ra­ták­kal, akik nem szol­gál­ták a léte­ző hatal­mat, hanem erkölcs­te­le­nül, tör­vény­te­le­nül felül­emel­ked­tek ezen. Ugyan­így az FBI is Trump-elle­nes volt. Ilyen­faj­ta élet­hely­ze­tek­ben az a hata­lom, amely nem áll a mainst­ream érde­ké­ben, és nem őt akar­ja szol­gál­ni, nagyon komoly hát­rány­ba kerül.

A nagy tech-cégek is kimu­tat­ták a foguk fehé­rét, ben­ne vol­tak a zavar­kel­tés­ben?

A nagy tech-cégek nem­hogy ben­ne van­nak a zavar­kel­tés­ben, hanem az erő­tér tulaj­do­ná­ban áll­nak. Az egész közös­sé­gi rend­szer, a Goog­le, a Face­book kita­lá­lá­sá­nak a hát­te­ré­ben három dolog húzó­dik. Egy jó tech­ni­kai szto­ri, óri­á­si pénz és a világ, az embe­rek töme­gé­nek irá­nyí­tott­sá­ga. Trum­pot lekap­csol­ták a „demok­rá­cia” nevé­ben, de ami­kor Ugan­dá­ban a válasz­tás ide­jé­re ország­szer­te tel­jes­kö­rű­en lekap­csol­ták az inter­ne­tet, hogy ne befo­lyá­sol­ják a válasz­tó­kat, akkor az ame­ri­kai demok­ra­ták a nagy tech-cégek fel­há­bo­rod­tak, kikér­ték maguk­nak ezt az eljá­rást.

A keresz­tény hit­nek ma nincs esz­köz­rend­sze­re harc­ba száll­ni a radi­ká­lis isz­lám­mal, mert mögöt­te töme­gek áll­nak, míg a keresz­tény­ség veszít ere­jé­ből. A keresz­tény­ség a jog­rend­szer­be beépül­ve, mint erköl­csi sza­bály­rend­szer léte­zik, s a mig­rá­ció veszé­lye éppen abban van, hogy a radi­ká­lis isz­lám, ha több­ség­re kerül, e helyett a jog­rend helyett épí­te­né fel a saját­ját?

Hatal­mas ez a veszély, elég csak bele­gon­dol­ni, hogy a jog­vé­dők min­dig kikel­nek maguk­ból, ha a temp­lo­mok­ban a papok a válasz­tá­sok­ról, a poli­ti­ká­ról beszél­nek. Saj­nos a nagy egy­há­za­kon belül is komoly prob­lé­mák van­nak, s ezek a sze­mé­lyek­re vezet­he­tők vissza. A tisz­tes­sé­ge­sek mel­lett ott van­nak a meg­al­ku­vók. Azt nem lehet tud­ni, hogy beépí­tett embe­rek, kémek, áru­lók, vagy a gyá­va­ság domi­nál. A min­den­na­pok gyá­va­sá­ga úgy, hogy „ha kemé­nyeb­ben beszé­lek, akkor mi tör­té­nik velem?” Azt hiszik sokan, ha vala­ki meg­en­ge­dőbb a mig­ráns-kér­dés­sel kap­cso­lat­ban, akkor az ille­tőt nem támad­ják meg az isz­lam­is­ták. Ez nincs így, mert még a hát­tér hata­lom is rá fog farag­ni a musz­li­mok­kal. Hiá­ba szö­vet­sé­ge­sek ma Euró­pa elfog­la­lá­sá­ban, a keresz­tény­ség vissza­szo­rí­tá­sá­ban. Ami­kor ezt a szö­vet­sé­get már nem lesz érde­kük fenn­tar­ta­ni, akkor a musz­lim világ őket is elsöp­ri. Hiszen még az egy­sze­rű musz­lim embert is úgy neve­lik, hogy „te vagy az egye­dü­li”. Azt, ami jelen­leg Nyu­ga­ton tör­té­nik, a musz­lim tér­nye­rést, mi még nem érez­zük.

Hazánk és a tér­ség orszá­gai védet­teb­bek, vagy ez egy illú­zió?

Addig vagyunk védet­tek, amíg veze­tő­ink garan­tál­ják védett­sé­gün­ket. Magyar­or­szá­gon, amennyi­ben nem az Orbán-kor­mány nyer, hanem a kül­föld­ről fel­épí­tett rend­szer –nem is lehet ezt ellen­zék­nek nevez­ni, mert a való­di ellen­zék egy tisz­tes­sé­ges erő­tér, ami nem­ze­ti érde­ket kép­vi­sel – , akkor azon­nal meg­nyíl­nak a hatá­rok, azon­nal elfo­gad­ják a kvó­tá­kat, és lefe­küd­nek töb­bek között a gen­der-féle osto­ba elmé­le­tek­nek is.

For­rás: MA-PG / magyar​fo​rum​.info