Hírek Elszakított területi hirek A nem­ze­ti össze­tar­to­zás egyik fon­tos szín­te­re a sport – mond­ta Potá­pi Árpád

A nem­ze­ti össze­tar­to­zás egyik fon­tos szín­te­re a sport – mond­ta Potá­pi Árpád

Jubi­le­u­mi Kon­zul Kupát szer­vez­tek szom­ba­ton Har­gi­ta­für­dőn. A sífu­tás­ban és műle­sik­lás­ban 10. alka­lom­mal kiírt vetél­ke­dőn több száz gyer­mek és fel­nőtt vett rész. Jó volt a szer­ve­zés, kitű­nő a han­gu­lat, és az idő­já­rás is a spor­to­lók­kal tartott. 

A 10. Kon­zul Kupa síver­senyt Magyar­or­szág Csík­sze­re­dai Főkon­zu­lá­tu­sa és part­ne­rei, az MBPA Sport­egye­sü­let, Csi­csó Köz­ség Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la, a Csi­csói Köz­bir­to­kos­ság, a Har­gi­ta Megyei Sí- és Biat­lon­szö­vet­ség, a Csík­sze­re­dai ISK és a Szek­ler Biath­lon Cen­ter Egye­sü­let szervezte. 

Egyik nagy erős­sé­ge volt az idei Kon­zul Kupá­nak, hogy olim­pi­ai baj­nok, olim­pi­ko­nok, jeles poli­ti­ku­sok tisz­tel­ték meg az ese­ményt jelen­lé­tük­kel, ők mind pél­da­ké­pek lehet­nek a gye­rek előtt. 

A leg­na­gyobb név Gyur­ta Dáni­el olim­pi­ai baj­nok úszó volt, de eljött a szin­tén olim­pi­kon úszó Takács Krisz­ti­án is. Orosz­lán­részt vál­lal­tak a szer­ve­zés­ben Mik­lós Edit, Bónis Anna­má­ria, Bónis Atti­la és Balázs Zsolt szé­kely­föl­di olim­pi­kon alpe­si sízők, Tófal­vi Éva biat­lo­nis­ta és edző­je, Már­ton Simon, akik hat téli olim­pi­án indul­tak, de díja­zott a para­lim­pi­á­kon és para-világ­baj­nok­sá­go­kon kerék­pár­sport­ban sok­szo­ros érmes Novák Károly Edu­árd, Romá­nia jelen­le­gi sportminisztere.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra vissza­té­rő dísz­ven­dé­ge a Kon­zul Kupá­nak, ugyan­ak­kor jelen volt és díjaz­ta a gyer­me­ke­ket Tánczos Bar­na, Romá­nia kör­nye­zet­vé­del­mi, víz­ügyi és erdé­sze­ti minisz­te­re, vala­mint Bogya Anna, a romá­ni­ai Minisz­ter­el­nök-helyet­te­si Kabi­net állam­tit­ká­ra is. 

A szer­ve­zők nevé­ben Tóth Lász­ló főkon­zul köszön­töt­te a jelenlévőket.

„Magyar­or­szág Csík­sze­re­dai Főkon­zu­lá­tu­sa immár tíz éve szer­ve­zi ezt a ver­senyt – part­ne­re­i­vel közö­sen. Sze­ret­ném meg­kö­szön­ni part­ne­re­ink­nek, hogy nyi­tot­tak vol­tak és mel­lénk áll­tak. Örü­lök, hogy a hideg idő elle­né­re ilyen sok gyer­me­ket látok. A sport­nak nagyon erős karak­ter­for­má­ló és iden­ti­tás­meg­őr­ző sze­re­pe van. Hisszük, hogy ez a közös­ség, amely­nek sokan vitat­ják létét és tagad­ják meg­ne­ve­zé­sét, él, erős, hatá­ro­zott karak­ter­rel, iden­ti­tás­sal rendelkezik”

– hang­sú­lyoz­ta Tóth László.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra sze­rint a sport­ban az egyik leg­ne­he­zebb az, hogy rászán­juk magun­kat, hogy fel­öl­töz­zünk és elin­dul­junk sportolni. 

„Azt szok­tam mon­da­ni, hogy ha ezt az első lépést meg tud­tuk ten­ni, akkor a töb­bi már jön magá­tól. Akár olim­pi­ai baj­no­kok is lehe­tünk (…) A nem­ze­ti össze­tar­to­zás egyik fon­tos szín­te­re a sport. Az elmúlt évek­ben közö­sen, itt élők, magyar­or­szá­gi­ak, Kár­pát-meden­ce­i­ek sokat tet­tünk azért, hogy a nem­ze­ti össze­tar­to­zás érzé­sét, élmé­nyét meg­erő­sít­sük, és sokat tet­tünk azért, hogy ezt a spor­ton keresz­tül tud­juk meg­ten­ni. Jó lát­ni azt, hogy a magyar ver­se­nye­zők magyar és román, de akár szerb vagy szlo­vák szí­nek­ben is, de magyar szív­vel ott van­nak a világ­ver­se­nye­ken. Ez nekünk egy óri­á­si ered­mény, amit az elmúlt évek­ben közö­sen, mind­annyi­an értünk el. Örü­lök annak, hogy a gon­dos­ko­dó nem­zet évé­ben újra együtt vagyunk Szé­kely­föld egyik leg­na­gyobb síver­se­nyén, a Kon­zul Kupán. 

A sport kife­je­zi azt az erőt, azt a kitar­tást, ami kell ahhoz, hogy elha­tá­roz­zuk: első­sor­ban nem a mási­kat kell legyőz­nünk, hanem önma­gun­kat akar­juk legyőz­ni. Önma­gun­kat győz­zük le akkor is, ami­kor beöl­tö­zünk síz­ni. Innen min­den­ki díj­jal, okle­vél­lel, ser­leg­gel fog haza­men­ni, ame­lyen ott van a magyar címer, és még az uno­ká­i­nak is meg tud­ja majd mutat­ni, hogy részt vett a 10. Kon­zul Kupán. Legyünk erre büsz­kék, és remél­jük, hogy száz év múl­va is itt leszünk” 

– mond­ta el Potápi. 

Novák Károly Edu­árd, Romá­nia sport­mi­nisz­te­re azt mond­ta, nagyon büsz­ke arra, hogy mennyi­re spor­tos embe­rek vagyunk, sze­ret­jük a spor­tot, ha mínusz 20 – 30 Cel­si­us-fok van, akkor is kiál­lunk, és sze­re­tünk sportolni. 

„Min­den egyes ren­dez­vé­nyen bizo­nyí­tot­tuk, hogy sike­re­sek lehe­tünk. Itt van köz­tünk Tófal­vi Éva, aki Romá­ni­á­nak egyik leg­ki­ma­gas­lóbb spor­to­ló­ja, hat­szor vett részt téli olim­pi­án. Ez egy óri­á­si dolog. Ő egy óri­á­si pél­da­kép a gyer­me­kek szá­má­ra. Min­den­ki szá­má­ra Éva pél­da­kép kell legyen, hiszen sze­ret­nék újra romá­ni­ai spor­to­lók­nak szur­kol­ni a kép­er­nyők előtt – a síspor­tok­ban világ­ku­pá­kon. Itt van közöt­tünk Mik­lós Edit, aki fan­tasz­ti­kus ered­ményt ért el, hete­dik lett az olim­pi­án lesik­lás­ban. Edit meg­mu­tat­ta, hogy milyen nagy lehe­tő­ség van a gyer­me­ke­ink­ben. Arra sze­ret­ném buz­dí­ta­ni gyer­me­ke­in­ket, hogy sose felejt­sék el azt, hogy Mik­lós Edit meg­mu­tat­ta. Ti is lehet­tek Mik­lós Edi­tek. Minisz­té­ri­u­mi szin­ten meg fogunk ten­ni min­dent, hogy a síszö­vet­ség job­ban működ­jön, és hogy job­ban támo­gas­sa fiataljainkat” 

– hang­sú­lyoz­ta Novák. 

Gyur­ta Dáni­el olim­pi­ai baj­nok úszó síba­kancs­ban, sílé­cek­kel érke­zett Hargitafürdőre.

„Min­den alka­lom­mal, ami­kor sport­ese­mé­nyen járok, akár egy tömeg­sport­ese­mény­re megyek el, akkor nagy örö­möm­re szol­gál az, hogy látom azo­kat a fia­ta­lo­kat, akik viszik tovább azt a hagyo­mányt, amit mi olim­pi­ai moz­ga­lom­nak, sport­moz­ga­lom­nak neve­zünk. Ebben a nagy hideg­ben, a sze­les idő­ben is itt van­nak a gyer­me­kek, lát­szik az arcu­kon, hogy vár­ják a ver­senyt, lát­szik, hogy sze­re­tik, amit csi­nál­nak. Nagy örö­möm­re szol­gál, hogy lát­ják maguk előtt azo­kat a kivá­ló­sá­go­kat, akik pél­da­ké­pek. Egyéb­ként min­den évben ellá­to­ga­tok a Mada­ra­si Hargitára” 

– árul­ta el Gyurta. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro