Hírek Magyarországi hírek „A nem­ze­ti kor­má­nyok az utol­só védő­bás­tyát jelentik”

„A nem­ze­ti kor­má­nyok az utol­só védő­bás­tyát jelentik”

A demok­ra­ti­kus nem­ze­ti kor­má­nyok az utol­só védő­bás­tyát jelen­tik Brüsszel köz­pon­to­sí­tó törek­vé­sei, vala­mint Soros György és a nem­zet­kö­zi óri­ás­cé­gek által épí­tett glo­bá­lis utó­pia ellen – jelen­tet­te ki Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnö­ke a DoRz­eczy len­gyel kon­zer­va­tív heti­lap­nak adott interjúban.

A len­gyel és a magyar kor­mányt az Euró­pai Unió részé­ről a jog­ál­la­mi­ság miatt érő bírá­la­tok kap­csán a ház­el­nök úgy véle­ke­dett: az uni­ós jog, az alap­szer­ző­dé­sek­ben rög­zí­tett szub­szi­di­a­ri­tás elvé­nek meg­sér­té­sé­vel zaj­ló táma­dá­sok cél­ja az, hogy „a brüssze­li bürok­rá­cia felül­ke­re­ked­jen a tag­ál­la­mok szu­ve­re­ni­tá­sán azzal a cél­lal, hogy alá­ren­del­jék őket úgy, amint az egy köz­pon­to­sí­tott biro­da­lom­ban szokás”. 

A Brüsszel és a nem­zet­ál­la­mok között zaj­ló konf­lik­tus egy szé­le­sebb geo­po­li­ti­kai harc része – foly­tat­ta Kövér, kifejt­ve: a világ­gaz­da­ság­ban olyan erők ala­kul­tak ki, „ame­lyek befo­lyá­sa, pén­ze, a nekik alá­ren­delt média és poli­ti­ku­sok messze túl­mu­tat­nak a (köz­pon­to­sí­tott) euró­pai állam lehe­tő­sé­ge­in”. Lénye­gé­ben „amo­lyan, ala­ku­ló­ban lévő vir­tu­á­lis, nyu­ga­ti, tran­szat­lan­ti biro­da­lom­ról” van szó. Az ezt épí­tő „kor­rupt poli­ti­kai elit­nek” nem­zet­ál­lam­ként áldo­za­tul esett az Egye­sült Álla­mok is – érté­kel­te a házelnök.

Sze­rin­te Nyu­ga­ton jelen­leg a poli­ti­ka szint­jén zaj­lik a harc, mert a médi­á­ból „a jobb­ol­da­li újság­írók már kies­tek, cen­zú­ráz­zák őket”. Lapok­ból igen sok van, de mind­egyik ugyan­azt mond­ja, úgy, mint a kom­mu­niz­mus ide­jén Len­gyel­or­szág­ban vagy Magyar­or­szá­gon volt – tet­te hoz­zá a poli­ti­kus. Hason­ló­kép­pen érté­kel­te a kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dá­sú taná­rok hely­ze­tét is az egyetemeken.

Az igaz­ság­ügyi rend­szer a közép-euró­pai orszá­gok­ban a poszt­kom­mu­nis­ta örök­ség­gel bír­kó­zik – szö­gez­te le Kövér, aki a nyu­gat-euró­pai hely­ze­tet a „sán­ti­ká­ló, vörös tógák­nak neve­zett olasz­or­szá­gi bíró­sá­gok” pél­dá­já­val jellemezte.

Az Ország­gyű­lés elnö­ke sze­rint a poli­ti­ka terü­le­tén folyó harc­ban „a demok­ra­ti­kus, nem­ze­ti kor­má­nyok az utol­só védő­bás­tyát jelen­tik”. E téren „mag­aka­dá­lyoz­hat­juk annak a határ­nak az átlé­pé­sét, ame­lyen túl­ról már nem lesz vissza­té­rés” – fogalmazott.

Amennyi­ben a követ­ke­ző válasz­tá­so­kon, a követ­ke­ző évti­ze­dek­ben Közép-Euró­pá­ban „nem véd­jük meg a nem­ze­ti kor­má­nyo­kat, nem kizárt, hogy mire gyer­me­ke­ink elérik a mi mai élet­ko­run­kat, Euró­pa már negye­dik biro­da­lom­má válik”, ahol a nem­zet­ál­la­mok­nak, nem­ze­ti kul­tú­rák­nak nem lesz jelen­tő­sé­gük – figyelmeztetett.

Kije­len­tet­te: „Iden­ti­tá­sunk kiir­tá­sá­ra fog­nak töre­ked­ni, akár a töme­ges beván­dor­lás, akár a gen­der ter­jesz­té­se révén”.

A Soros György sze­re­pét fir­ta­tó kér­dés­re vála­szol­va, Kövér a kom­mu­nis­ta utó­pi­á­hoz hason­lí­tot­ta a nyi­tott tár­sa­da­lom esz­mé­jé­nek a mil­lár­dos által kép­vi­selt vál­to­za­tát. Az elmé­let meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz sze­rin­te Soros „lefi­ze­tett poli­ti­ku­so­kat”. A pénz­em­ber mind­azon­ál­tal „csak egy jel­ké­pes sze­mély” – húz­ta alá a ház­el­nök, utal­va a nem­zet­kö­zi óri­ás­cé­gek szerepére.

Leszö­gez­te: a len­gyel és magyar állam­pol­gá­rok több­sé­ge egy­elő­re kor­má­nya­ik mel­lett áll ki. Soros hívei viszont, „a lefi­ze­tett embe­rek révén nap mint nap pró­bál­ják kiter­jesz­te­ni befo­lyá­su­kat a médi­á­ban, az igaz­ság­ügy­ben, a kor­rupt poli­ti­ku­sok köré­ben” – fűz­te hozzá.

A nem­zet­kö­zi cégek olyan erő­vel ren­del­kez­nek, mellyel az álla­mok­nak és a demok­ra­ti­ku­san meg­vá­lasz­tott kor­má­nyok­nak nehéz szem­be­száll­ni­uk, ezért véde­ni kell az uni­ós alap­szer­ző­dé­sek­ben rög­zí­tett „min­den betűt, min­den bekez­dést” – hang­sú­lyoz­ta Kövér László.

For­rás: Magyar Hírlap