Hírek Vélemények/Publicisztikák A nem­ze­ti kon­zer­va­ti­viz­mus nagy éjszakája

A nem­ze­ti kon­zer­va­ti­viz­mus nagy éjszakája

„Véle­mény­cik­kem írá­sa­kor köz­pon­ti idő sze­rint éjfél után járunk – ez pedig azt jelen­ti, hogy ebben a pil­la­nat­ban nem biz­tos, hogy ki lesz az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok elnö­ke, illet­ve két­sé­ges, hogy melyik párt ural­ja majd a Sze­ná­tust (jól­le­het innen­től kezd­ve igen görön­gyös az út a demok­ra­ták szá­má­ra a több­ség megszerzéséhez).

Még­is, sok­kal­ta nyu­god­tabb han­gu­lat­ban térek nyu­go­vó­ra, mint ahogy az a nap során kör­vo­na­la­zód­ni lát­szott. Hogy miért? Vegyük csak fon­to­ló­ra az alábbiakat:

1.    A válasz­tá­sok kap­csán lel­ki sze­me­im előtt elő­ze­te­sen egy demok­ra­ták által leuralt Sze­ná­tus és egy letag­ló­zó Biden-győ­ze­lem kör­vo­na­la­zó­dott – vég­té­re is ezt jósol­ták a köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok. Most még­is úgy tűnik, hogy a Repub­li­ká­nus Párt meg­tart­ja a Sze­ná­tust, s Trump sem esélytelen.

2.    Még akkor is, ha Trump győz, a Sze­ná­tus majd­nem biz­to­san a repub­li­ká­nu­sok kezé­ben marad. Ez azt jelen­ti, hogy az igen­csak meg­öre­ge­dett, s emi­att egyet­len cik­lus­ra pályá­zó Biden elnök rossz száj­íz­zel, egy repub­li­ká­nus Sze­ná­tus árnyé­ká­ban lép­het hivatalba.

3.    Ha Trump el is tűnik a kép­ből, mind­ez meg­nyit­hat­ja az utat a nem­ze­ti kon­zer­va­ti­viz­mus új poli­ti­kai sze­rep­lői előtt, sőt, az egész párt­ve­ze­tés vér­fris­sí­té­sen eshet át. A mai ered­mé­nyek ugyan­is bizo­nyos­sá tet­ték azt, hogy a Repub­li­ká­nus Pár­ton belül nem áll­hat vissza a Trump-éra előt­ti sta­tus quo. Magya­rán a 2019 végi úgy neve­zett Lin­coln-pro­jekt jelen­tet­te e törek­vés utol­só villanását.

4.    Tekin­tet­tel arra, hogy Trump elnök jeles­re vizs­gá­zott a feke­te és latin-ame­ri­kai sza­va­zók köré­ben, e tény min­den bizonnyal újra­ren­de­ző­dést vetít elő­re, s a Repub­li­ká­nus Párt egy szo­ci­á­lis érte­lem­ben kon­zer­va­tív, a mun­kás­osz­tály­ra nyi­tott poli­ti­kai közös­ség arcu­la­tát vehe­ti fel.

5.    Ez a válasz­tás egy­ér­tel­mű­en a woke-kul­tú­ra és az iden­ti­tás­po­li­ti­ka masszív meg­ta­ga­dá­sá­nak tekint­he­tő. A mos­ta­ni ered­mény bátor­sá­got adhat a kon­zer­va­tív poli­ti­ku­sok szá­má­ra arra, hogy hat­ha­tó­san lép­je­nek fel min­den ilyen ten­den­cia ellen az intézményekben. 

(…)

6.    Amennyi­ben Trump meg­tart­ja a Fehér Házat, a repub­li­ká­nu­sok pedig a Sze­ná­tust, Tho­mas főbí­ró sza­bad belá­tá­sa sze­rint mehet nyug­díj­ba a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­ról, átad­va a helyét egy fia­ta­labb kon­zer­va­tív főbí­ró­nak. Mind­emel­lett a Repub­li­ká­nus Párt­nak arra is lehe­tő­sé­ge nyíl­na, hogy 7 – 2‑es több­sé­get sze­rez­zen a tes­tü­let­ben, amennyi­ben Step­hen Breyer főbí­ró (82) a követ­ke­ző elnö­ki cik­lus­ban nyug­díj­ba vonulna.

7.    Ha pedig a Repub­li­ká­nus Párt a mos­ta­ni elnök­vá­lasz­tás álta­lá­nos győz­te­se­ként üdvö­zül (ami még Trump alul­ma­ra­dá­sa ese­tén sem kizárt), aján­lom min­den­ki­nek figyel­mé­be Yoram Hazony 2019-es beszé­dét, amely­ben meg­ha­tá­roz­ta a nem­ze­ti kon­zer­va­ti­viz­mus defi­ní­ci­ó­ját. Ebből ugyan­is bát­ran lehet ötle­tet merí­te­ni a jobb­ol­dal kívá­na­tos irá­nya­it illetően.

(…)

Ezek­re nem mond­hat­juk azt, hogy ne len­né­nek ered­mé­nyek! Közel sem, s eze­ket az ered­mé­nye­ket novem­ber 3‑a előtt még nem lehe­tett lát­ni. Gra­tu­lá­lok, Ame­ri­ka! És az iga­zat meg­vall­va, habár az ille­tőt nem szo­ká­som dicsér­ni ezen a felü­le­ten, de gra­tu­lá­lok, Donald Trump. 

Még akkor is, ha Ön tör­té­ne­te­sen elve­szí­ti a Fehér Házat, ugyan­is a Repub­li­ká­nus Párt nem lett vol­na képes ekko­ra tel­je­sít­mény­re Ön nélkül.”

Az ere­de­ti, angol nyel­vű tel­jes írást itt olvas­hat­ja el.

For­rás: man­di­ner / Rod Dreher