Hírek Magyarországi hírek A nem­ze­ti kisebb­sé­gek erő­sí­té­sé­re kell törekedni

A nem­ze­ti kisebb­sé­gek erő­sí­té­sé­re kell törekedni

NÉMETH ZSOLT A KISEBBSÉGVÉDELEM EURÓPÁBAN 2021 CÍMMEL TARTOTT RENDEZVÉNY NYITÓNAPJÁN SZÓLALT FEL

– A nem­zet­ál­la­mot nem a nem­ze­ti kisebb­sé­gek­től kell fél­te­ni, mert a jól műkö­dő szu­ve­rén nem­zet­ál­lam való­sít­hat­ja meg a leg­job­ban a nem­ze­ti kisebb­sé­gek védelmét

– fogal­ma­zott Németh Zsolt, az Ország­gyű­lés kül­ügyi bizott­sá­gá­nak fide­szes elnö­ke a Kisebb­ség­vé­de­lem Euró­pá­ban 2021 cím­mel tar­tott ren­dez­vény nyi­tó­nap­ján szerdán.

A poli­ti­kus kiemel­te, hogy Magyar­or­szág szu­ve­re­ni­tá­sát és biz­ton­sá­gát a NATO, az Euró­pai Unió és a kap­cso­ló­dó intéz­mé­nyek erő­sí­té­sé­vel lehet meg­vé­de­ni, nem pedig a kisebb­sé­gi jogok minimalizálásával

– A jövő­ben arra kell töre­ked­ni, hogy az Euró­pa Tanács (ET) erős táma­sza és támo­ga­tó­ja legyen azok­nak, akik a kisebb­sé­gi jogok bőví­té­sé­vel akar­ják erő­sí­te­ni a saját orszá­guk és az egész kon­ti­nens jólé­tét és biztonságát

– hang­sú­lyoz­ta Németh Zsolt, aki 2021 janu­ár­ja óta az ET par­la­men­ti köz­gyű­lé­sé­nek egyik alelnöke.

Németh Zsolt sze­rint a nem­ze­ti kisebb­sé­gek védel­mét a szu­ve­rén nem­zet­ál­lam való­sít­ja meg
Fotó: MTI/Rosta Tibor

Szi­lá­gyi Péter, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­to­sa arra emlé­kez­te­tett, hogy a magyar kor­mány 2010 óta a két­ol­da­lú kap­cso­la­tok­ban és a nem­zet­kö­zi fóru­mo­kon egy­aránt kiáll a hatá­ron túli magyarságért.

– Sok ország­nál azon­ban vissza­ren­de­ző­dés tapasz­tal­ha­tó, a hatá­ron túli magya­rok gyak­ran szen­ved­nek el jog­sér­té­se­ket, és kol­lek­tív joga­ik­tól is meg­foszt­ják őket. A leg­erő­seb­ben ez Kár­pát­al­ján jel­lem­ző – muta­tott rá, majd pél­da­ként fel­idéz­te az ukrán nyelv­tör­vényt, az ősho­nos népek­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyo­kat említve.

A minisz­te­ri biz­tos elmond­ta, hogy a kül­ho­ni magyar­ság­gal a leg­fon­to­sabb kap­cso­lat­tar­tó fórum a Magyar Állan­dó Érte­kez­let és a Magyar Diasz­pó­ra Tanács. A 2010 óta elfo­ga­dott leg­je­len­tő­sebb jog­sza­bá­lyok között emlí­tet­te a magyar állam­pol­gár­sá­gi tör­vényt, amely­nek köszön­he­tő­en több mint 1,1 mil­lió új magyar állam­pol­gár van már.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet