Hírek Elszakított területi hirek A nem­zet min­den tag­ja szá­mít­hat a magyar kor­mány­ra – mond­ta Szi­lá­gyi Péter

A nem­zet min­den tag­ja szá­mít­hat a magyar kor­mány­ra – mond­ta Szi­lá­gyi Péter

Az Erdély­ben har­ma­dik alka­lom­mal meg­szer­ve­zett Men­tor Prog­ram is azt üze­ni, hogy a magyar kor­mány szá­mít a nem­zet min­den tag­já­ra, és a nem­zet min­den tag­ja szá­mít­hat a magyar kor­mány­ra – mond­ta Szi­lá­gyi Péter, a Minisz­ter­el­nök­ség helyet­tes állam­tit­ká­ra csü­tör­tö­kön az erdé­lyi Gernyeszegen.

A nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár a magyar vál­lal­ko­zók szak­mai kép­zé­sét és közös­ség­be szer­ve­zé­sét cél­zó ren­dez­vény­so­ro­zat meg­nyi­tó­ján leszö­gez­te: 2010 óta a magyar nem­zet­po­li­ti­ka egy­sé­ges nem­zet­ben, közös cse­lek­vés­ben gon­dol­ko­dik, és ennek foly­to­nos­sá­ga, kiszá­mít­ha­tó­sá­ga a nehéz körül­mé­nyek között sem változik.

„Ha vissza­te­kin­tünk az elmúlt 12 esz­ten­dő­re, lát­hat­juk, hogy meg­erő­sí­tet­tük a nem­zet­po­li­ti­kai intéz­mény­rend­szert, gon­dos­kod­tunk közös­sé­ge­ink­ről, meg­tar­tó­vá tet­tük a szü­lő­föl­det. Mind­ezt közö­sen, a kül­ho­ni magyar­ság­gal együtt értük el” – fogal­ma­zott helyet­tes államtitkár.

Szi­lá­gyi Péter fel­idéz­te: az első Erdé­lyi Men­tor Prog­ram 2021-ben a hosszas jár­vány­hely­zet utá­ni talp­ra állás jegyé­ben indult, 2022-ben azon­ban, az orosz-ukrán hábo­rú kitö­ré­se újabb súlyos kihí­vá­so­kat, gaz­da­sá­gi ter­he­ket idé­zett elő. Az idei év a „gon­dos­ko­dó nem­zet éve” a nem­zet­po­li­ti­ká­ban, az állam­tit­kár­ság pedig köz­pon­ti pályá­za­ti fel­hí­vá­sa nevét is Gon­dos­ko­dó Nem­zet Prog­ram­ra változtatta.

A nehéz gaz­da­sá­gi hely­zet elle­né­re is támo­gat­ják a Határ­ta­la­nul Prog­ram­ban részt vevő diák­cso­por­tok pályá­za­ta­it, jövő héten pedig meg­hir­de­tik a Test­vér­te­le­pü­lé­si Prog­ra­mot, amely­nek kere­té­ben magyar­or­szá­gi önkor­mány­za­tok nyújt­hat­nak be pályá­za­tot test­vér­te­le­pü­lé­se­ik­kel közös prog­ra­mok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Ennek a fel­hí­vás­nak egy tavaly beve­ze­tett új ele­me a tele­pü­lé­sek gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dé­sé­nek ösz­tön­zé­se – rész­le­tez­te a helyet­tes államtitkár.

Rámu­ta­tott: a közös cse­lek­vés egyik zász­lós­ha­jó­ja a Men­tor Prog­ram, amely­ben tapasz­talt nagy­vál­lal­ko­zók önkén­te­sen segí­tik „gyor­sí­tó­pá­lyá­ra állí­ta­ni” kez­dő társaikat.

„Ez az a prog­ram, amely min­den ele­mé­vel a cse­lek­vő gon­dos­ko­dást adja hírül és for­dít­ja siker­ré a men­to­rált vál­lal­ko­zá­sok fej­lő­dé­sé­ben” – álla­pí­tot­ta meg Szi­lá­gyi Péter, hoz­zá­té­ve: a Men­tor Prog­ram 2019 óta bejár­ta a Kár­pát-meden­cét, Vaj­da­ság­ban, Fel­vi­dé­ken, Kár­pát­al­ján, Mura­vi­dé­ken, Hor­vát­or­szág­ban és Erdély­ben is meg­va­ló­sult, azzal a több­let­ho­za­dék­kal, hogy a men­to­rok és men­to­rál­tak között min­de­nütt bizal­mi közös­ség ala­kult ki.

A Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság, a Pro Eco­no­mi­ca Ala­pít­vány és a Design Ter­mi­nal szak­mai part­ner­sé­gé­ben meg­va­ló­su­ló Erdé­lyi Men­tor Prog­ram­ra idén 14 magyar­lak­ta megyé­ből jelent­kez­tek résztvevők.

Koz­ma Móni­ka, az erdé­lyi Pro Eco­no­mi­ca Ala­pít­vány ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja kiemel­te, hogy Romá­ni­á­ban a követ­ke­ző négy évben tör­té­nel­mi mennyi­sé­gű fej­lesz­té­si for­rás áll majd ren­del­ke­zés­re, ezért is nagyon fon­tos, hogy a magyar vál­lal­ko­zók ren­del­kez­ze­nek azzal a szak­mai tudás­sal, amely lehe­tő­vé teszi ezen for­rá­sok lehí­vá­sát és hasznosítását.

Elmond­ta: a Men­tor Prog­ram kere­té­ben pénz­ügyi, jogi szak­ér­tők bevo­ná­sá­val szer­vez­nek egész évben – online, illet­ve sze­mé­lyes talál­ko­zó­kon ala­pu­ló – szak­mai kép­zé­se­ket és közös­ség­épí­tő tevé­keny­sé­ge­ket. Az erdé­lyi prog­ram idén elő­ször nem­csak Maros­vá­sár­hely tér­sé­gé­ben biz­to­sít lehe­tő­sé­get a sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra, hanem a szór­vány tér­sé­ge­ket is bevon­ja: júni­us­ban Temes­vá­ron lesz a követ­ke­ző talál­ko­zó, aho­vá nem­csak a prog­ram részt­ve­vő­it vár­ják, hanem a temes­vá­ri magyar közös­sé­get is meg akar­ják szólítani.

For­rás: demok​ra​ta​.hu