Hírek Magyarországi hírek A nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal­ra emlé­kez­nek országszerte

A nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal­ra emlé­kez­nek országszerte

1456. júli­us 22-én a Nán­dor­fe­hér­várt, a mai Belg­rá­dot védő magyar sere­gek meg­sem­mi­sí­tő vere­sé­get mér­tek II. Meh­med török szul­tán hadaira.A győ­ze­lem évfor­du­ló­ja alkal­má­ból 2011. júli­us 4‑én az Ország­gyű­lés júli­us 22-ét a nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal emlék­nap­já­vá nyilvánította.

A nándorfehérvári diadalra emlékeznek országszerte

A köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zést idén a buda­pes­ti Hunya­di János-szo­bor­nál tart­ják, ahol Gion Gábor, a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um stra­té­gi­ai elem­zé­sért és humán­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra mond beszédet.Emellett az idén is meg­ren­de­zik a Duna ünne­pe ren­dez­vény­so­ro­za­tot a fővárosban.A részt­ve­vők a Már­ci­us 15. tér­ről és az Eöt­vös tér­ről a Viga­dó kikö­tő­höz vonul­nak, itt meg­em­lé­ke­zést és koszo­rú­zást tar­ta­nak az eleset­te­kért, az árvi­zek és a hajó­ka­taszt­ró­fák áldo­za­ta­i­ért. Ágyú­val 12 dísz­lö­vést adnak majd le. A Bel­vá­ro­si Nagy­bol­dog­asszony-temp­lom­ban hála­adó mise lesz.

Nem­csak a fővá­ros­ban, vidé­ken is meg­em­lé­ke­zé­se­ket tar­ta­nak a nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal emléknapján.

Fotó: Nán­dor­fe­hér­vár vára MTVA/­Mol­nár-Ber­náth László

For­rás: magyar​nem​zet​.hu