Hírek Elszakított területi hirek Morzsák A nagy­vi­lág magyar­sá­gát kép­vi­se­lik a csík­som­lyói búcsú­ra érke­zett lovas zarándokok

A nagy­vi­lág magyar­sá­gát kép­vi­se­lik a csík­som­lyói búcsú­ra érke­zett lovas zarándokok

A IV. Pün­kös­di Lovas Zarán­dok­lat részt­ve­vő­it köszön­töt­ték Csík­sze­re­dá­ban pén­tek dél­után, ezt köve­tő­en átad­ták nekik a Har­gi­ta megyei és a csík­sze­re­dai önkor­mány­zat meg­ál­dott ima­sza­lag­ja­it. Az ese­mé­nyen elhang­zott, noha bizo­nyos kor­lá­to­zá­sok­kal szer­vez­he­tő meg idén a pün­kös­di búcsú, a nagy­vi­lág magyar­sá­ga még­is együtt ünnepel. 

A pén­tek reg­gel Tus­nád­ür­dő­ről indult lovas zarán­do­kok, töb­bek között a Maros­szék­ről és Udvar­hely­szék­ről érke­ző lovas zarán­do­kok­kal kiegé­szül­ve a csík­sze­re­dai Kos­suth Lajos utcán vonul­tak fel, ezt köve­tő­en a megyei tanács épü­le­té­nek bejá­ra­ta előtt köszön­töt­ték őket a megye és a váro­si elöljárói. 

Bor­boly Csa­ba, a megyei önkor­mány­zat elnö­ke köszön­tő­be­szé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, a bizony­ta­lan­ság és a remény­vesz­tett­ség kátyú­já­ból jelent­het kiutat a zarán­dok­út és a zarán­dok­alt fel­vál­la­lá­sa, az elmúlt idő­szak noha mind­annyi­un­kat pró­bá­ra tett, közös­sé­günk bizo­nyí­tott, a kihí­vá­sok elle­né­re is helyt állt. Az utol­só száz méter előtt öröm­mel foga­dunk ben­ne­te­ket, mert raj­ta­tok keresz­tül a nagy­vi­lág magyar­sá­ga tudott ima­sza­la­go­kat kül­de­ni – fogal­ma­zott Koro­di Atti­la csík­sze­re­dai pol­gár­mes­ter, hoz­zá­té­ve, hogy a pün­kös­di búcsú az erdé­lyi magyar­ság leg­je­len­tő­sebb keresz­tény ünne­pe, öröm, hogy a tava­lyi után, kor­lá­to­zá­sok­kal ugyan, de meg­szer­vez­he­tő a csík­som­lyói nyeregben. 

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra is részt vett a lovas zarán­dok­la­ton, Bili­bók Géza tus­nád­für­dői plé­bá­nos áldá­sá­val pén­tek reg­gel indul­tak el Csík­som­lyó irá­nyá­ba a fürdővárosból. 

Potá­pi Árpád János köszön­tő­be­szé­dé­ben kiemel­te, bár a szom­ba­ti búcsú mére­tei nem fog­ják meg­kö­ze­lí­te­ni ter­je­de­lem­ben azt, amit meg­szok­hat­tunk 2019-ig, „még­is nyu­god­tan mond­hat­juk, hogy a világ magyar­sá­ga a pün­kös­döt itt ünnep­li velünk”. 

Fel­so­rol­ta, töb­bek között, hogy ima­sza­la­got kül­dött a csík­som­lyói búcsú­ra a magyar diasz­pó­ra tanács ame­ri­kai regi­o­ná­lis elnök­sé­ge, de Dél-Ame­ri­ká­ból, Kana­dá­ból, Auszt­rá­li­á­ból, Nyu­gat-Euró­pa régi­ó­i­ból, illet­ve a Kár­pát-meden­cé­ből, Fel­vi­dék­től Hor­vát­or­szá­gig is küld­tek szalagokat. 

2020 nem­ze­ti össze­tar­to­zás éve volt, 2021 a nem­ze­ti újra­kez­dé­sé, ez adhat­ja a szá­munk­ra a remény­sé­get ahhoz, hogy a közös­sé­ge­ink még erő­seb­bek, mint vol­tak, és a nem­ze­tünk min­den nehéz­ség elle­né­re meg­erő­söd­ve jön ki a jár­vány­ból – zár­ta beszé­dét az államtitkár. 

Az ese­ményt köve­tő­en a zarán­do­kok elin­dul­tak a csík­som­lyói kegy­hely­re, ahol búcsús áldás­ban részesültek. 

A lovas zarán­dok­lat­ról A Har­gi­ta Megye Taná­csá­nak Fej­lesz­té­si Ügy­nök­sé­ge és az Erdé­lyi Mária Út Egye­sü­let által szer­ve­zett zarán­dok­lat cél­ja, hogy az idei esz­ten­dő sajá­tos, jár­vánnyal ter­helt idő­sza­ká­ban a lovas zarán­do­kok eljut­tas­sák a világ­ban és a Kár­pát-meden­cé­ben élő magyar közös­sé­gek ima­szán­dé­ka­it Csíksomlyóra. 

Fotók: Veres Nándor

For­rás: sze​kely​hon​.ro