Hírek Vélemények/Publicisztikák A múlt szövedéke

A múlt szövedéke

A Hamász által az izra­e­li­ek ellen elkö­ve­tett gyil­kos ter­ror­cse­lek­mé­nyek lát­tán nekem rög­tön az erdé­lyi magyar­el­le­nes mészár­lá­sok jutot­tak eszem­be.

Azok a tömeg­mé­szár­lá­sok, ami­ket az oszt­rá­kok által fel­fegy­ver­zett romá­nok a kato­na­i­lag véd­te­len magyar tele­pü­lé­sek ellen 1848 – 49-ben elkö­vet­tek. A móc mar­ta­ló­cok tucat­nyi magyar­lak­ta tele­pü­lést gyúj­tot­tak fel, rom­bol­tak le, betör­tek a házak­ba, és fel­kon­col­ták az ott-tar­tóz­ko­dó­kat. Becs­lé­sek sze­rint mint­egy nyolc­ezer embert gyil­kol­tak halom­ra, pusz­tán azért, mert magya­rok vol­tak. Úgy gon­dol­ták, ha nem marad magyar, övék lesz a föld. Nem regu­lá­ris had­erő állt az ellen­sé­ges had­erő­vel szem­ben, hanem fel­tü­zelt, embe­ri mivol­tuk­ból kivet­kő­zött, min­den­re kész fegy­ve­re­sek haj­tot­tak vég­re pog­ro­mot ártat­lan embe­re­ken.

A múlt szö­ve­dé­ke is min­dig fel­fes­lik vala­hol.

Ugyan­az tör­tént 175 évvel ezelőtt Erdély­ben a magya­rok­kal, mint ami most az izra­e­li zsi­dók­kal. Különb­ség a két ese­mény között csak a fegy­ve­rek minő­sé­gé­ben van, az embe­ri ter­mé­szet, egy más iden­ti­tá­sú, nyel­vű és kul­tú­rá­jú nép­cso­port­tal szem­be­ni vak gyű­lö­let mit sem vál­to­zott. Nincs annál alá­va­lóbb dolog, mint véd­te­len embe­re­ket, ma úgy mond­juk, fegy­ver­te­len civi­le­ket legyil­kol­ni.

A gaz­dag­sá­ga miatt Erdély Athén­já­nak neve­zett Nagy­enye­det (ma Aiud, Romá­nia) 1849. janu­ár 8‑án éjjel mint­egy kilenc­ezer fel­bő­szült lán­dzsás oláh roha­moz­ta meg. A város­ban négy­ezer fegy­ver­te­len ember volt, mert a had­ra fog­ha­tó fér­fi­ak vala­hol távol, a magyar hon­véd­ség sora­i­ban a magyar sza­bad­sá­gért har­col­tak. Az ott­hon mara­dot­tak már nyu­go­vó­ra tér­tek, ami­kor a táma­dás tör­tént. Pus­ka­lö­vé­sek hang­já­ra fel­ri­ad­va lát­ták, hogy váro­suk lán­gok­ban áll. Iszo­nya­tos gyil­ko­lás kez­dő­dött, irga­lom és válo­ga­tás nél­kül öltek ott öre­get, asszonyt és gyer­me­ket. Ki, ahogy tudott, a köze­li erdő­be mene­kült, tél­víz ide­jén mezít­láb, egy szál pen­dely­ben. Akik nem tud­tak elme­ne­kül­ni, azo­kat a táma­dók lán­dzsá­ik­kal keresz­tül­szúr­ták, botok­kal, fej­szék­kel agyon­ver­ték. A cse­cse­mő­ket úgy ütöt­ték lábuk­nál fog­va a fal­hoz, hogy a fejük ket­té­re­pedt. A város épü­le­te­it szal­ma­te­ker­csek­kel mind láng­ra gyúj­tot­ták. Éjfél után a köze­li görög­ka­to­li­kus román lel­kész veze­té­sé­vel újabb mar­ta­ló­cok érkez­tek, más­nap dél­előtt továb­bi pár­ez­res fosz­to­ga­tó, rab­ló tömeg jelent meg. A Beth­len-főis­ko­la érté­kes könyv­tá­rát, levél­tá­rát az utcá­ra hány­ták, hogy a tűz­től olva­dó hóban legyen min köz­le­ked­ni. A sír­bol­to­kat is fel­tör­ték, kifosz­tot­ták. Az érté­ke­ket nagy halom­ba gyűj­töt­ték, ebben a szá­szok is segí­tet­tek nekik. A város­ba veze­tő uta­kat a rab­lott por­té­kák­kal meg­ra­kott sze­ke­rek, elhaj­tott álla­tok, rab­ság­ba hur­colt embe­rek árasz­tot­ták el.

A pog­rom­so­ro­zat való­já­ban már októ­ber­ben kez­dő­dött, ami­kor a Fel­vi­dé­ken szü­le­tett Puch­ner Antal, az erdé­lyi had­erő Habs­burg-hű főpa­rancs­no­ka meg­ta­gad­ta az enge­del­mes­sé­get a magyar ország­gyű­lés­nek, és ost­rom­ál­la­po­tot hir­det­ve sza­bad kezet adott a romá­nok­nak. Nagy­enyed­hez hason­ló­an járt Gyu­la­fe­hér­vár, Zalat­na, Magya­ri­gen, Maros­szent­im­re, Abd­rud­bá­nya és még szá­mos kör­nyék­be­li magyar város, falu is. A pusz­tí­tás min­dig hason­ló for­ga­tó­könyv alap­ján zaj­lott: a romá­nok előbb fenye­ge­té­sek­kel, majd ígé­re­tek­kel meg­adás­ra szó­lí­tot­ták a lakos­sá­got, aztán a meg­kö­tött szer­ző­dés és béke­ok­mány elle­né­re legyil­kol­ták őket. Eze­ket a szer­ző­dé­se­ket az oszt­rák csá­szá­ri tisz­tek jelen­lé­té­ben kötöt­ték. A magya­rok a váro­sok­ban fegy­ve­res erő­vel nem ren­del­kez­tek, legyil­ko­lá­su­kat biz­ton­sá­gi szem­pon­tok nem magya­ráz­hat­ták. Közön­sé­ges pog­rom, etni­kai tisz­to­ga­tás zaj­lott, a magya­rok meg­sem­mi­sí­té­sé­nek kísér­le­te.

Ele­kes Károly gyu­la­fe­hér­vá­ri refor­má­tus lel­ki­pász­tor 1849-ben bejár­ta a fel­dúlt hely­szí­ne­ket, és meg­ke­res­te az erdő­be mene­kült magya­ro­kat. Az egész egy­ház­me­gye akkor­ra már annyi­ra elnép­te­le­ne­dett, hogy „reményt sem lehet ven­ni a felől, hogy itt vala­ha magyar s főleg refor­má­tus hitű val­lá­sos élet lehes­sen” – írta beszá­mo­ló­já­ban. A magyar temp­lo­mo­kat, isko­lá­kat föl­dig rom­bol­ták, a lakó­há­za­kat fel­gyúj­tot­ták, a lel­ké­sze­ket, taní­tó­kat legyil­kol­ták a van­dál táma­dók.

Akko­ri­ban még nem volt tömeg­mé­dia, a tör­tén­tek­ről nem érte­sült a világ. Nem volt román- vagy magyar­el­le­nes, vagy vala­me­lyik fél mel­let­ti tün­te­tés Euró­pá­ban, csak féle­lem és ret­te­gés az oszt­rá­kok kezé­re került, sza­bad pré­dá­vá tett Erdély­ben. A magyar ország­gyű­lés­hez is csak 1849. janu­ár­ban jutott el a mészár­lá­sok híre, és kapott meg­bí­zást a len­gyel Bem tábor­nok. Nem a meg­tor­lás­ra, hanem Erdély és a magyar sza­bad­ság vissza­szer­zé­sé­re.

Mind­ezek­ről vaj­mi keve­set tud­ni még ma is, a román tör­té­net­írás eze­ket a szé­gyen­fol­to­kat nem emlí­ti. A román parasz­tok­ból ver­bu­vált sza­bad­csa­pa­tok veze­tő­je, Avram Ian­cu Kolozs­vá­rott tanult jogász volt, ma hiva­ta­lo­san beik­ta­tott nem­ze­ti hős Romá­ni­á­ban. Erdély majd min­den tele­pü­lé­sén lát­ha­tó a szob­ra, a váro­sok főut­cá­it róla nevez­ték el, való­di kul­tu­sza van. Pedig amit az Avram Ian­cu vezet­te sza­bad­csa­pa­tok (ma: ter­ror­szer­ve­zet­nek hív­nánk) művel­tek Erdély­ben, az való­di geno­cí­di­um volt: a magyar lakos­ság tuda­tos és terv­sze­rű elpusz­tí­tá­sa.

A véreng­zé­sek a romá­no­kat ter­he­lik, de hogy ez meg­tör­tén­he­tett, arról a Habs­bur­gok tehet­nek. A Habs­bur­gok dik­tál­ta tör­té­net­írás­nak sem állt érde­ké­ben az ese­mé­nyek tény­sze­rű fel­tá­rá­sa, hiszen a magyar­ir­tás az ő segít­sé­gük­kel és jóvá­ha­gyá­suk­kal tör­tént. Ők fegy­ve­rez­ték fel a romá­no­kat, ők adtak sza­bad kezet nekik. A Puch­ner-féle októ­be­ri prok­la­má­ció más­nap­ján kez­dő­dött és janu­ár köze­pé­ig, Bem tábor­nok meg­je­le­né­sé­ig tar­tott a romá­nok magyar­el­le­nes pog­rom­so­ro­za­ta. A csá­szár­hű Puch­ner Antal magyar néző­pont sze­rint áru­ló volt, hiszen kez­det­től fog­va sza­bo­tál­ta a tör­vé­nyes magyar kor­mány uta­sí­tá­sa­it, és nyíl­tan Bécs mel­lé állt.

Bécs kitű­nő tak­ti­kát talált ki a magyar sza­bad­ság­harc leve­ré­sé­re: a magya­rok ellen han­gol­ták az ország­ban élő nem­ze­ti­sé­ge­ket, szer­be­ket, szlo­vá­ko­kat és hor­vá­to­kat. Erdély­ben a szá­szo­kat és a romá­no­kat lází­tot­ták fel, majd hagy­ták, hogy nyíl­tan szer­vez­ked­je­nek, fel­ke­lő­csa­pa­to­kat hoz­za­nak lét­re, és fegy­ve­re­sen for­dul­ja­nak szem­be a magya­rok­kal. A Habs­bur­gok azt fog­ták a magya­rok­ra, amit ők alkal­maz­tak min­dig, a nem­ze­ti­sé­gek elnyo­má­sát. Ez a mód­szer annyi­ra jól sike­rült, hogy a tájé­ko­zat­lan köz­vé­le­mény a mai napig az elhi­bá­zott magyar nem­ze­ti­sé­gi poli­ti­kát tart­ja a sza­bad­ság­harc buká­sa és Tri­a­non oká­nak is. Nem tud­nak arról, hogy 1849-ben csak a hadi ese­mé­nyek aka­dá­lyoz­ták meg a világ első nem­ze­ti­sé­gi jogo­kat tar­tal­ma­zó tör­vé­nyé­nek vég­re­haj­tá­sát, de ezt a kiegye­zést köve­tő­en, 1868-ban a magyar tör­vény­ho­zás azon­nal pótol­ta.

Az ese­mé­nye­ket a magyar tör­té­net­írás sem fog­lal­ta össze. A Habs­bur­gok­kal való 1867-es kiegye­zé­sig lehe­tet­len volt erről írni, utá­na talán a poli­ti­kai békü­lés jegyé­ben kerül­ték eze­ket a kényes pon­to­kat. Később az inter­na­ci­o­na­lis­ta poli­ti­kai kor­rekt­ség egye­ne­sen román­nak neve­zett min­den erdé­lyit, és az agya­kat tel­je­sen átmos­ta. A magyar sza­bad­ság­harc és a való­di nem­ze­ti­sé­gi poli­ti­ka fel­tá­rá­sa (és sok min­den egyéb) hiány­zik az isko­lai okta­tás­ból. Ezzel magunk járu­lunk hoz­zá, hogy tör­té­nel­mün­ket a han­go­sab­bak, a győz­te­sek írják és átír­ják a saját érde­ke­ik alap­ján. Pedig sem­mi mást nem kel­le­ne ten­ni, mint a levél­tá­ri for­rá­sok­hoz nyúl­ni. Ott meg­ta­lál­nánk pél­dá­ul Török Amá­lia 1852-ben kelt fel­ség­fo­lya­mod­vá­nyát. „Sem­mit nem kímélt az ellen­ség – írta. – Tér­den áll­va ese­de­zem én, kinek aty­ját és két test­vé­rét az olá­hok ok nél­kül meg­gyil­kol­ták és kinek any­ja az olá­hok dur­va bán­tal­ma­zá­sa foly­tán halt meg Enye­den, hogy kegyes­ked­jék fel­sé­ged a tény­ál­lás meg­vizs­gá­lá­sa után hoz­zám-tar­to­zó­im gyil­ko­sa­it meg­bün­tet­ni.”

A bécsi udvar a magyar sza­bad­ság­harc leve­ré­se után Avram Ian­cut ugyan rövid ide­ig bör­tön­be, majd házi őri­zet­be helyez­te, de az elkö­ve­tők­kel szem­ben való­di szá­mon­ké­rés és bün­te­tés nem tör­tént. A gyil­ko­sok soha nem kap­tak bün­te­tést. Az elpusz­tí­tott terü­le­te­ken szór­vány­ban él a magyar­ság, a vala­ha szín­ma­gyar­nak szá­mí­tó nagy­enye­di lakos­ság 75 szá­za­lék­ban román, csak­úgy, mint egész Erdélyben.

For­rás: vdtab​log​.hu

%d bloggers like this: