Hírek Magyarországi hírek A moson­ma­gyar­óvá­ri sor­tűz áldo­za­ta­i­ra emlékeztek

A moson­ma­gyar­óvá­ri sor­tűz áldo­za­ta­i­ra emlékeztek

A hon­vé­del­mi minisz­ter sze­rint fon­tos fel­adat meg­ta­ní­ta­ni a fia­ta­lok­nak, hogy mit jelent a haza irán­ti elkö­te­le­zett­ség. Ben­kő Tibor hét­főn, kora este beszélt erről Moson­ma­gyar­óvá­ron, a 64 évvel ezelőt­ti sor­tűz áldo­za­ta­i­ra emlé­kez­ve. A mi dol­gunk, hogy meg­ta­nít­suk a ma élő fia­tal nem­ze­dék­nek, hogy mit jelent a haza, a haza irán­ti elkö­te­le­zett­ség, a hűség és a baj­tár­si­as­ság. Hiszen a haza, a nem­zet mi magunk vagyunk. Olyan lesz a jövőnk és nem­ze­tünk, ami­lyen­né mi épít­jük – han­goz­tat­ta a miniszter.

Ben­kő Tibor a határ­őr­lak­ta­nyá­nál – ahol 1956. októ­ber 26-án több mint szá­zan hal­tak meg, ami­kor az épü­let­ből a fegy­ver­te­len tün­te­tők­re lőt­tek – úgy fogal­ma­zott, ami­kor a zász­lónk­ra tűz­zük, hogy a haza­fi­as hon­vé­del­mi neve­lés­nek ott van a helye a köz­ok­ta­tás­ban, akkor emlé­kez­zünk azok­ra az elesett hősök­re és áldo­za­tok­ra, akik­nek hazánk fenn­ma­ra­dá­sát köszönhetjük.

Októ­ber 26‑a Moson­ma­gyar­óvár és a magyar tör­té­ne­lem gyász­nap­ja: meg­bo­csát­ha­tat­lan bűn, hogy itt magyar ember oltot­ta ki magyar ember éle­tét, pedig az itt meg­halt fia­ta­lok csak élhe­tőbb, elnyo­más­tól men­tes, önál­ló Magyar­or­szá­got akar­va indul­tak el béké­sen demonst­rál­ni – jelen­tet­te ki a politikus.

Mint mond­ta, szé­gyen­tel­jes, még­is fel­eme­lő, ami itt tör­tént, hiszen a sor­tűz áldo­za­tai bár tud­ták, mire szá­mít­hat­nak, még­is volt ben­nük erő, elszánt­ság és ten­ni aka­rás, hogy elin­dul­ja­nak a lak­ta­nya felé.

Ben­kő Tibor sze­rint az 1956. októ­ber 26-án tör­tén­tek ben­ne van­nak a moson­ma­gyar­óvá­ri­ak min­den­nap­ja­i­ban, és azok, akik a jár­vány elle­né­re meg­je­len­tek a meg­em­lé­ke­zé­sen, tanú­bi­zony­sá­got tet­tek arról, hogy össze­fo­gás­sal, közös aka­rat­tal min­den legyőz­he­tő. Meg­je­gyez­te, nap­ja­ink­ban sem tud­ni, pon­to­san hányan nyug­sza­nak itt a tömeg­sír­ban, de azért vagyunk itt, hogy mind­ezt ne enged­jük a fele­dés homá­lyá­ba. Idéz­zük fel min­den évfor­du­lón, hogy vol­tak elő­de­ink és hőse­ink, akik pél­da­ként kell, hogy áll­ja­nak előt­tünk – mondta.

Zsó­di Vik­tor szer­ze­tes, a helyi pia­ris­ta gim­ná­zi­um igaz­ga­tó­ja mon­dott imát az áldo­za­to­kért és a túl­élő­kért, majd a meg­em­lé­ke­zés zárá­sa­ként a részt­ve­vők koszo­rú­kat helyez­tek el a Gyász­té­ren álló emlék­mű­nél, Rie­ger Tibor Kos­suth-díjas szob­rász­mű­vész alkotásánál.

A moson­ma­gyar­óvá­ri kép­vi­se­lő-tes­tü­let 1999-ben nyil­vá­ní­tot­ta váro­si gyász­nap­pá októ­ber 26-át.

For­rás: Magyar Nemzet