Hírek Morzsák A mér­ge­ző dió­fa alatt is van élet:mutatjuk, miket ültet­he­tünk alá

A mér­ge­ző dió­fa alatt is van élet:mutatjuk, miket ültet­he­tünk alá

Szin­te min­den ker­tész tud­ja, hogy a dió egy olyan vegyü­le­tet állít elő, amely gya­kor­la­ti­lag mind­egyik részé­ben meg­ta­lál­ha­tó, és az erre érzé­keny növé­nyek­re mér­ge­ző, így gátol­ja azok­nak a fej­lő­dé­sét. Van azon­ban ren­ge­teg olyan cser­je, zöld­ség, gyü­mölcs, illet­ve dísz­nö­vény, ame­lyik ellen­áll ennek a jug­lon­nak, és meg­fe­le­lő­en fej­lőd­nek a fa alatt. Egyéb­ként a kom­posz­tált dió­fa­le­vél­ben elbom­lik a veszé­lyes vegyület.

A jug­lon nevű vegyü­le­tet a dió véde­ke­zés­kép­pen, túl­élé­se biz­to­sí­tá­sá érde­ké­ben ter­me­li, ezzel ugyan­ak­kor elnyom­ja, vala­mint gátol­ja a kör­nye­ző növé­nyek fej­lő­dé­sét – írja a hob​bi​kert​.hu. A ker­ti növé­nyek ese­té­ben a jug­lon-érzé­keny­ség leg­gya­ko­ribb tüne­tei a leve­lek sár­gu­lá­sa, lan­ka­dá­sa, her­va­dá­sa a vege­tá­ci­ós idő­szak alatt, külö­nö­sen for­ró, szá­raz idő­ben. Mind­ez végül a mér­ge­zést elszen­ve­dő növény pusz­tu­lá­sát okozhatja.

A jug­lon okoz­ta her­va­dást és a víz­hi­ány miat­ti sressz­ha­tás okoz­ta her­va­dást gyak­ran össze­té­vesz­tik. A jug­lon kivál­tot­ta her­va­dás gyak­ran akkor is bekö­vet­ke­zik, ha a talaj ned­ves­ség­tar­tal­ma meg­le­he­tő­sen magas. A her­va­dás korai tüne­tei plusz víz kijut­ta­tá­sá­val orvo­sol­ha­tók, a vege­tá­ci­ós idő­szak későb­bi sza­ka­szá­ban azon­ban a her­va­dás már nem állít­ha­tó meg ext­ra mennyi­sé­gű víz­zel, a leve­lek bar­nul­ni kez­de­nek, majd a növény ment­he­tet­le­nül elhal. A dió­fa lomb­ko­ro­ná­ja alá ülte­tett érzé­keny növé­nyek­re leg­in­kább a köz­vet­le­nül érint­ke­ző gyö­kér­ze­tü­kön keresz­tül hat a jug­lon, illet­ve a lehul­lott dió­le­ve­lek­ben nagy mennyi­ség­ben fel­hal­mo­zó­dó toxin által, első­sor­ban kevés­sé leve­gős, nyir­kos talaj­ban. Elő­for­dul­hat, hogy egy már eltá­vo­lí­tott dió­fa kor­ha­dó gyö­kér­ma­rad­vá­nya­i­ból fel­sza­ba­du­ló jug­lon­ra válik érzé­kennyé egy, a közel­be ülte­tett növény, a jug­lon-toxi­ci­tás ugyan­is éve­kig fenn­ma­rad­hat a dió­fa kivá­gá­sa után. Ennek meg­fe­le­lő­en nem aján­lott elsi­et­ni a meg­üre­se­dett terü­let növé­nyek­kel való beül­te­té­sét.

Növé­nyek tele­pí­té­se a dió­fa közelébe

 • Az ágyá­so­kat a dió­fá­tól a lehe­tő leg­tá­vo­labb­ra tervezzük.
 • Magas­ágyás kiala­kí­tá­sá­val csök­kent­het­jük a köz­vet­len gyö­kér­kap­cso­lat esélyét.
 • A talaj víz­el­ve­ze­tő képes­sé­gét szer­ves anya­gok hoz­zá­adá­sá­val javítsuk.
 • Ne hagy­juk a dió­fa leve­le­it, a ter­mé­sek kül­ső, bőr­ne­mű héját, illet­ve ága­it a beül­te­tett ágyá­sok köze­lé­ben a tala­jon lebomlani.
 • Ne hasz­nál­junk talaj­ta­ka­ró­nak dió­fa­kér­get, illet­ve ‑leve­le­ket tar­tal­ma­zó mulcsot.

Több olyan növény is van, amely tole­rál­ja a dió­ban talál­ha­tó vegyü­le­tet, az érzé­keny­sé­gü­ket azon­ban sok ténye­ző befo­lyá­sol­hat­ja, pél­dá­ul az adott növény álta­lá­nos kon­dí­ci­ó­ja, vagy a kör­nye­ző talaj adottságai. 

A jug­lon­nal szem­ben ellen­ál­ló cserjék

 • Cser­jés hortenzia 
 • Örök­zöld orbáncfű 
 • Boró­ka 
 • Ribisz­ke 

A jug­lon­nal szem­ben ellen­ál­ló zöldségfélék

 • Hagy­ma
 • Cék­la
 • Tök, dinnye
 • Sár­ga­ré­pa
 • Pasz­ti­nák
 • Bab
 • Kuko­ri­ca

A jug­lon­nal szem­ben ellen­ál­ló gyümölcsfák

 • Cse­resz­nye, nek­ta­rin, szil­va, őszibarack
 • Birs

A jug­lon­nal szem­ben ellen­ál­ló lágy­szá­rú növények

 • Cic­ka­fark
 • Nár­cisz
 • Kri­zan­tém
 • Tuli­pán
 • Árvács­ka és ibolya

For­rás: www​.agrar​szek​tor​.hu