Hírek Amerikai hirek A Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet a diasz­pó­rá­hoz szólt

A Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet a diasz­pó­rá­hoz szólt

A világ magyar­sá­gá­nak mutat­ko­zott be a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet – a 2022-es év leg­na­gyobb magyar online talál­ko­zó­ja keretében.

“Múl­tunk tesz újra naggyá min­ket – Őse­ink tör­té­ne­té­nek kuta­tá­sa a Kár­pát-meden­cé­től Bel­ső-Ázsi­á­ig” cím­mel tar­tott elő­adást Hor­váth-Lugossy Gábor a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet főigaz­ga­tó­ja, Makol­di Mik­lós, a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet Régé­sze­ti Kuta­tó­köz­pont­já­nak igaz­ga­tó­ja, és Nepa­rácz­ki End­re, a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet Arche­o­ge­ne­ti­kai Kuta­tó­köz­pont­já­nak igazgatója.

Az online elő­adás­sal két éves szer­ve­zői kérést tel­je­sí­tett a Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet: a diasz­pó­rá­ban és a szór­vány­ban élő magya­rok­kal is meg­is­mer­tet­tük tevékenységünket. 

Fon­tos szá­munk­ra, hogy a Magyar­or­szág­tól távol élő hon­fi­tár­sa­ink is érte­sül­je­nek kuta­tá­sa­ink leg­újabb eredményeiről. 

Beje­lent­ke­zé­si hely­szí­nek vol­tak töb­bek közt: Ala­ba­ma, Ari­zo­na, Atlan­ta, Auszt­ria, Bel­gi­um, Bos­ton, Brüsszel, Buda­pest, Bue­nos Aires, Cleve­land, Col­ora­do, Cor­do­ba, Argen­ti­na, Dél-Karo­li­na, Edmon­ton, Kana­da, Erdély, Flo­ri­da, Geor­gia, Illi­no­is, Kali­for­nia, Kana­da, Los Ange­les, Mas­sa­chu­se­tts, Min­nea­po­lis, Nagy­ga­lamb­fal­va, New Jer­sey, New York, New­port Beach, Ohio, San Die­go, San Fran­cis­co, Skó­cia, Svájc, Syd­ney, Auszt­rá­lia, Texas, Toron­to, Kana­da, USA, Vir­gi­nia, Washing­ton DC.

A szer­ve­zők nagy kör­ben érte­sí­tet­ték a magyar közös­sé­ge­ket a rész­vé­tel lehe­tő­ség­ről, így több mint szá­zan jelent­kez­tek az online talál­ko­zó­ra. Szám­ta­lan részt­ve­vő azon­nal jelez­te, hogy hasz­nos és infor­ma­tív volt a bemu­tat­ko­zó elő­adás, illet­ve öröm­mel csat­la­koz­ná­nak a jövő­ben is hason­ló eseményekhez.

Az elő­adás magyar idő sze­rint decem­ber 10-én szom­ba­ton dél­után 4 óra­kor kez­dő­dő­dött, ami a külön­bö­ző idő­zó­nák miatt: Kár­pát­al­ja: dél­után 5, Erdély: dél­után 5, Bue­nos Aires, Argen­ti­na: 12pm, New York: 10am, Texas: 9am, Ari­zo­na: 8am, Kali­for­nia: 7am, Syd­ney, Auszt­rá­lia: (decem­ber 11) 2am kez­dé­si idő­pon­to­kat jelentett.

Nagyon köszön­jük a szer­ve­zők­nek Pata­ki Ildi­kó (San Fran­cis­co, Kali­for­nia), Tuli­pán Sarol­ta (Atlan­ta, Geor­gia) a meg­tisz­te­lő fel­ké­rést és az online talál­ko­zó lét­re­ho­zá­sát, és vala­mennyi részt­ve­vő­nek az érdeklődést!

For­rás: mki​.gov​.hu