Hírek Magyarországi hírek A magyar­ság mára „egy­sé­ges világ­nem­zet­té vált

A magyar­ság mára „egy­sé­ges világ­nem­zet­té vált

Magyar­nak len­ni hát­rány helyett újra előny, a magyar­ság mára „egy­sé­ges világ­nem­zet­té vált” – emel­te ki Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­ká­ra a hét­vé­gi magyar isko­lák online talál­ko­zó­ján pénteken.

Potá­pi Árpád János úgy fogal­ma­zott: 2010-ben nem szimp­lán kor­mány­vál­tás tör­tént, radi­ká­lis irány­vál­tás kez­dő­dött a magyar nem­zet éle­té­ben, és ez igaz a magyar nem­zet­po­li­ti­ká­ra is. Mára újra­egye­sí­tet­ték a magyar nem­ze­tet, egy­sé­ges Kár­pát-meden­cé­ben gon­dol­kod­hat­nak az okta­tás, a kul­tú­ra, a gaz­da­ság és a média terü­le­tén egy­aránt – mond­ta, hoz­zá­fűz­ve: mind­eh­hez szo­ro­san kap­cso­ló­dik a diasz­pó­ra magyarsága.

Min­den magyar­nak ott­ho­na Magyar­or­szág, és ha úgy dön­te­nek – akár a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok is -, hogy vissza­tér­nek, Magyar­or­szág min­dig szí­ve­sen lát­ja őket

– hang­sú­lyoz­ta az államtitkár.

Azt mond­ta: nehéz ma olyan diasz­pó­rát talál­ni, ame­lyet a nem­zet­po­li­ti­ka az elmúlt évek­ben ne ért vol­na el, a magyar szer­ve­ze­tek­kel, közös­sé­gek­kel, men­to­rok­kal napi szin­tű kap­cso­la­tot tar­ta­nak, a világ magyar közös­sé­ge­i­nek rend­szer­szin­tű támo­ga­tá­sát való­sí­tot­ták meg az elmúlt években.

Rámu­ta­tott:hir­de­tés

a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt a nem­zet­po­li­ti­kai prog­ra­mo­kat át kel­lett han­gol­ni, és online for­má­ban kel­lett meg­va­ló­sí­ta­ni. Ugyan­ak­kor pozi­tív hoza­dék­nak nevez­te, hogy online for­má­ban több száz­ezer gyer­me­ket, fia­talt tud­tak elér­ni, ami­re maguk sem számítottak.

Jelez­te: 2020-ban a diasz­pó­ra magyar­sá­gát fel­ka­ro­ló Kőrö­si Cso­ma Sán­dor-prog­ram ösz­tön­dí­ja­sai már­ci­us­tól online tud­ták tevé­keny­sé­gü­ket foly­tat­ni. A prog­ra­mot, ahogy a szór­vány­ma­gyar­sá­got támo­ga­tó Pető­fi Sán­dor-prog­ra­mot is, meg­vál­to­zott for­má­ban sze­ret­nék majd újraindítani.

A fel­hí­vá­so­kat vár­ha­tó­an a nyár folya­mán teszik köz­zé, és szep­tem­ber­ben indul­hat­nak újra a prog­ra­mok – közölte.

Potá­pi Árpád János emlé­kez­te­te­tett: a Magyar Állan­dó Érte­kez­let dön­té­se nyo­mán 2021 a nem­ze­ti újra­kez­dés éve.

Meg­erő­sí­tet­te: a jár­vány lecsen­gé­se után sze­ret­nék a prog­ram­ja­i­kat elin­dí­ta­ni, és úja­kat is kez­de­mé­nyez­nek, hogy azt a siker­so­ro­za­tot, amit a 2010-es évek­ben a nem­zet­po­li­ti­ka maga mögött tudott, ismét újra tud­ja tel­je­sí­te­ni. Kitért arra is, hogy 2021-ben nem­csak egy tema­ti­kus évet való­sí­ta­nak meg, hanem tema­ti­kus hóna­po­kat is hir­det­tek. Janu­ár­ban a sport volt a közép­pont­ban, feb­ru­ár­ban a gyer­mek­egész­ség, míg már­ci­us a közös­sé­gek hónap­ja lesz.

A foly­ta­tás­ban az okta­tás és a kul­tú­ra mel­lett szá­mos egyéb prog­ram is terí­ték­re kerül – ismertette.

Beszá­molt arról is, hogy jelen­leg 82 nem­ze­ti jelen­tő­sé­gű intéz­ményt és 12 nem­ze­ti jelen­tő­sé­gű prog­ra­mot támo­gat­nak, az utób­bin keresz­tül össze­sen 192 tevé­keny­ség meg­va­ló­sí­tá­sát segítik.

Az állam­tit­kár­ság az ez évre vonat­ko­zó nyílt pályá­za­to­kat a ter­vek sze­rint már­ci­us 10‑e körül hir­de­ti meg.

A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár kitért arra is, hogy éven­te több ezer iden­ti­tást meg­őr­ző prog­ra­mot segí­te­né­nek. Kiír­ják a „Szü­lő­föl­dön magya­rul!” prog­ra­mot, zaj­lik a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram, eddig három ütem­ben 850 böl­cső­de és óvo­da épí­té­sé­hez, fej­lesz­té­sé­hez, fel­újí­tá­sá­hoz járult hoz­zá a magyar kormány.

Amennyi­ben az év máso­dik felé­ben a ren­dez­vé­nye­ket, fesz­ti­vá­lo­kat újra meg lehet tar­ta­ni, akkor eze­ket is támo­gat­ni fog­ják – jelezte.

Potá­pi Árpád János hang­sú­lyos helyen emlí­tet­te a gaz­da­sá­got, kiemel­ve, hogy men­tor­há­ló­za­tot épí­te­nek ki a Kár­pát-meden­cé­ben. Ez a Vaj­da­ság­ban már meg­tör­tént, most zaj­lik a kiala­kí­tá­sa Erdélyben.

Foly­ta­tó­dik a csa­lá­dok támo­ga­tá­sa is, és sze­ret­nék a nyá­ri tábo­ro­kat is meg­tar­ta­ni. Ha erre lehe­tő­ség lesz, akkor pró­bál­nak Kőrö­si Cso­ma Sán­dor-ösz­tön­dí­jast, vagy egyéb ösz­tön­dí­jast kül­de­ni a szer­ve­zé­si mun­ká­kat segítendő.

Szi­lá­gyi Péter, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­to­sa arról beszélt, hogy szá­mos kife­je­zet­ten az ifjú­sá­got meg­cél­zó prog­ra­mot ter­vez­nek elindítani.

Kitért arra is: a hét­vé­gi magyar isko­lák talál­ko­zó­ját 2018-ban indí­tot­ták el, akkor 22 ország­ból vol­tak jelen, most 35 ország kép­vi­sel­te­ti magát.

Sok eset­ben jelen­tő­sebb a hét­vé­gi magyar isko­lák­ban részt­ve­vők köre online, mint a sze­mé­lyes for­má­ban tar­tott okta­tá­si for­má­kon – mond­ta, meg­je­gyez­ve: Chi­lé­ben pél­dá­ul meg­négy­sze­re­ző­dött a magyar nyel­vi kur­zu­son részt vevők száma.

Jelez­te: 250 hét­vé­gi isko­lá­ról tud­nak jelen­leg a diasz­pó­rá­ban, ilyen új isko­la indult Nor­vé­gi­á­ban, Olasz­or­szág­ban. Külön öröm­nek nevez­te, hogy új diasz­pó­ra­szer­ve­ze­tek jöt­tek lét­re, Para­guay­ban, Kolum­bi­á­ban. Utób­bi­nak szin­tén lesz külön magyar isko­lá­ja – közölte.

Nagy siker a peda­gó­gus­ex­po – mond­ta, hoz­zá­té­ve: októ­ber­ben tart­ják meg a ren­dez­vényt, a külön­bö­ző jog­gya­kor­la­to­kat tekin­tik át, a prog­ra­mon a kül­ho­ni magya­rok ingye­ne­sen vehet­nek részt.

Elin­dult a fel­ső­ok­ta­tá­si ösz­tön­díj­prog­ram is a kül­ügyi tár­ca és a Tem­pus Köz­ala­pít­vány lebo­nyo­lí­tá­sá­ban. A fel­hí­vás­ra 158 pályá­zat érke­zett 39 ország­ból, jelen­tős részük angol nyel­vű kép­zést válasz­tott. A pályá­za­tok elbí­rá­lá­sa zajlik.

A diasz­pó­ra tábo­roz­ta­tást a Rákó­czi Szö­vet­ség­gel közö­sen szin­tén foly­tat­ni sze­ret­nék a jár­vány után, a 2021-es tábo­rok prog­ram­ter­ve már elérhető

– jelez­te Szi­lá­gyi Péter.

Beszá­molt a diasz­pó­ra szá­má­ra meg­hir­de­ten­dő nyílt pályá­zat­ról is. 2021. már­ci­us 15-től civil, egy­há­zi szer­ve­ze­tek és hét­vé­gi isko­lák kér­het­nek támo­ga­tást. Ismer­tet­te: 2018 és 2020 között több mint 900 kez­de­mé­nye­zést tud­tak támo­gat­ni, a mos­ta­ni fel­hí­vás első köré­ben műkö­dés­re, fej­lesz­tés­re és esz­köz­be­szer­zés­re lehet majd for­rást kérni.

(MTI)

Kiemelt képün­kön Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra és Szi­lá­gyi Péter, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős minisz­te­ri biz­to­sa lát­ha­tó a hét­vé­gi magyar isko­lák online talál­ko­zó­ján Buda­pes­ten 2021. feb­ru­ár 26-án. MTI/Mohai Balázs

For­rás: Vasar​nap​.hu