Hírek Magyarországi hírek A magyar­ság igé­nye van a nem­ze­ti önazonosságra

A magyar­ság igé­nye van a nem­ze­ti önazonosságra

Magyar­or­szág a tör­té­ne­lem során mind­annyi­szor talp­ra állt, levert for­ra­dal­mak, vesz­tes világ­há­bo­rúk és meg­szál­lá­sok után is képes volt a meg­úju­lás­ra – mond­ta a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra vasár­nap Dombóváron.

Potá­pi Árpád János a Nem­ze­ti össze­tar­to­zás teré­nek ava­tá­sán mon­dott beszé­dé­ben hoz­zá­tet­te: ma büsz­kén mond­hat­juk, hogy „mi vagyunk a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb és leg­erő­sebb nemzete”.

A téren össze­gyűlt, mint­egy két­száz ünnep­lő előtt beszélt arról is, hogy 2020-ban, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­ben nem csak a száz évvel ezelőt­ti tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum­ra emlé­ke­zünk, hanem arra is, hogy 30 éve vált újra demok­ra­ti­kus­sá Magyar­or­szág, tíz éve pedig gyö­ke­res for­du­la­tot vett a nem­zet­po­li­ti­ka. Elő­ször a keret­rend­sze­rét terem­tet­ték meg a vál­to­zás­nak, ma már erre épül­ve műkö­dik a hatá­ron túli magyar­sá­got támo­ga­tó intéz­mény­há­ló­zat – mondta.

„Ma is támo­gat­juk az álla­mi szu­ve­re­ni­tás elvét és a nem­ze­ti közös­sé­gek önazo­nos­sá­ga irán­ti, jogos igé­nye­ket egy­aránt tisz­te­let­ben tar­tó, új közép-euró­pai együtt­mű­kö­dés meg­te­rem­té­sét” – jelen­tet­te ki. Úgy fogal­ma­zott, hogy a tér­ség min­den álla­ma, nem­ze­te és nem­ze­ti közös­sé­ge hasz­ná­ra meg­ha­lad­ha­tó a nem­ze­ti kire­kesz­tés, a jog­fosz­tás és a kor­lá­to­zás múlt­bé­li öröksége.

Azt mond­ta: a száz éve tör­tént népes­sé­gi és gaz­da­sá­gi vesz­te­sé­ge­ket nem lehet pótol­ni, „de min­den erőnk­kel azon kell dol­goz­ni, hogy meg­őriz­zük azt, ami a magya­ro­ké”. Az ország és a nem­zet hatá­rai nem esnek egy­be, ezért is fon­tos, hogy Magyar­or­szág intéz­mé­nyes for­má­ban támo­ga­tást nyújt­son a hatá­ron túli és a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok­nak – húz­ta alá.

A város tri­a­no­ni emlék­mű­vé­nek helyet adó teret a Dom­bó­vá­ri Szé­kely Kör, a Dom­bó­vá­ri Tri­a­no­ni Emlék­bi­zott­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re ala­kí­tot­ták ki a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság és az önkor­mány­zat támogatásával.

A koráb­ban is itt állt turul­szo­bor talap­za­tát fel­újí­tot­ták, és fel­avat­ták Var­ga Gábor szob­rász­mű­vész raj­ta elhe­lye­zett alko­tá­sát, amely az 1920-as béke­kon­fe­ren­ci­án a magyar dele­gá­ci­ót veze­tő Appo­nyi Alber­tet ábrá­zol­ja, továb­bá idő­kap­szu­lát helyez­tek el az épít­mény­ben. Az új köz­te­rü­le­ten tér­kő­min­ta idé­zi fel a tör­té­nel­mi Magyar­or­szá­got, a köze­li zöld­te­rü­le­ten hama­ro­san a magyar címer mel­lett Hor­vát­or­szág, Szla­vó­nia, Erdély és Fiu­me címe­rét helye­zik el.

For­rás: Demokrata